Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

System referencyjny

Podstawy systemu referencyjnego założonego na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego

Na drogach wojewódzkich Województwa Małopolskiego obowiązuje, wprowadzony i preferowany w przepisach dotyczących numeracji i ewidencji dróg publicznych, opis lokalizacji elementów i zdarzeń na drodze w postaci systemu referencyjnego, który zastąpił dotychczasowy opis za pomocą kilometraża globalnego (Rozporządzenie z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. Nr 67, poz.582)).

System referencyjny oparty jest na odcinkach międzywęzłowych oraz kilometrażu lokalnym i bazuje na następujących założeniach:

  • każda droga jest podzielona na odcinki referencyjne;
  • każdy odcinek jest ograniczony przez dwa punkty referencyjne o niepowtarzalnych numerach wyznaczane według zasad przyjętych przez zarządcę drogi (np. w miejscu przecięcia osi krzyżujących się dróg kategorii przynajmniej powiatowej);
  • kierunek przebiegu kilometraża lokalnego w obrębie danego odcinka referencyjnego jest analogiczny z obowiązującym wcześniej kilometrażem globalnym całej drogi.

W przypadku kilometraża globalnego lokalizacja elementu lub zdarzenia opierała się na podaniu numeru danej drogi oraz odległości elementu lub zdarzenia od początku drogi, mierzonej wzdłuż jej osi. Natomiast w przypadku systemu referencyjnego lokalizacja elementu lub zdarzenia podawana jest w odniesieniu do danego odcinka referencyjnego i dokonywana za pomocą kilometraża lokalnego, czyli poprzez podanie odległości elementu lub zdarzenia od najbliższego, poprzedzającego ten element lub zdarzenie, początkowego punktu referencyjnego danego odcinka.

Numer punktu referencyjnego, składający się z 7 cyfr, tworzy się poprzez dowiązanie do rastra polskiego podziału arkusza dla map topograficznych w skali 1:25 000 – pierwsze 4 cyfry oraz dodanie 3-cyfrowego numeru niepowtarzalnego w obrębie danego rastra (sektora) np. numer punktu: 5758 002 oznacza punkt o numerze 002 znajdujący się w sektorze nr 5758.

Numer odcinka referencyjnego składa się z 3 cyfr, a poszczególne, kolejne odcinki referencyjne na drodze są numerowane ze skokiem co 10 (pierwszy odcinek: 010, drugi: 020 itd.) zgodnie z kierunkiem przebiegu drogi. Dzięki temu każdy odcinek można teoretycznie podzielić jeszcze na 10 dodatkowych a śledząc kolejność numerów odcinków zorientować się o kierunku przebiegu drogi.

Lokalizację poszczególnych punktów referencyjnych dokumentuje się na odpowiednich szkicach, zawierających określone, szczegółowe informacje w tym zakresie. W terenie punkty referencyjne zakłada się poprzez wbicie w nawierzchnię gwoździa pomiarowego, umieszczenie w pobliżu betonowego „świadka” z opisem oraz odpowiednie opisanie słupków hektometrowych z podaniem odcinka referencyjnego i kilometraża lokalnego.

 

Lokalizacja zdarzeń drogowych w systemie referencyjnym wprowadzonym na drogach wojewódzkich województwa małopolskiego

Pobierz plik