Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich w Małopolsce do 2030 roku

We wtorek, 8 marca Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji „Planu Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich w Małopolsce do 2030 roku”.

Rozwój dróg w naszym regionie to szybszy i większy rozwój całej Małopolski. Dokładamy wszelkich starań, by infrastruktura w Małopolsce była coraz lepsza, co poprawi również bezpieczeństwo ruchu drogowego. Na nowe inwestycje czeka bowiem wielu mieszkańców i przedsiębiorców – mówi wicemarszałek Łukasz Smółka.

Zarząd Województwa Małopolskiego, jako zarządca dróg wojewódzkich, jest zobowiązany na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst. jedn. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.) do opracowania projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżącego informowania o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Podstawą do sporządzenia nowego planu, są uaktualnione dokumenty strategiczne Województwa Małopolskiego tj.: „Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego” i „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego”.

Dotyczy to inwestycji zrealizowanych na terenie województwa i ich wpływu na poprawę stanu, jakości i funkcjonalności dróg wojewódzkich oraz określenie nowych potrzeb inwestycyjnych dla dalszego wzmacniania dostępności komunikacyjnej różnych części województwa. Ważne jest też niwelowanie tzw. „białych plam transportowych” w województwie.

Powyższy dokument stanowi szeroką analizę istniejącego układu administrowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, wskazuje kierunki modernizacji i rozbudowy małopolskiej sieci dróg wojewódzkich do 2030 roku i wpisuje się też w zapisy obowiązujących krajowych dokumentów strategicznych.

Plan Rozwoju Sieci Dróg Wojewódzkich w Małopolsce do 2030 roku będzie również elementem składowym bazy dotyczącej infrastruktury drogowej Regionalnego Planu Transportowego Województwa Małopolskiego. Zostanie on skierowany do konsultacji społecznych – dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Realizacja projektów z zakresu infrastruktury drogowej ma charakter długofalowy. Przyjęcie i zatwierdzenie powyższego dokumentu pozwoli na sprawne i efektywne planowanie środków finansowych przeznaczonych na inwestycje drogowe do 2030 roku.

Przyjęcie planu umożliwia prawidłowe realizację zadań z zakresu infrastruktury drogowo – mostowej przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie i stanowi podstawę do wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Małopolskiego w kolejnych latach.

źródło: www.malopolska.pl