Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Podsumowanie działań ZDW w roku 2022

Ponad 283.5 mln złotych (z dofinansowaniami zewnętrznymi) na zadania inwestycyjne w roku 2022.

Wśród najważniejszych zakończonych inwestycji możemy wymienić:

  • Obwodnicę Tuchowa,
  • Obwodnicę Zatora, Podolsza w ciągu DW 781,
  • Rozbudowę DW 969 Nowy Targ- Stary Sącz.

Wśród najważniejszych zadań, które były realizowane w 2022 roku warto wskazać budowę połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie oraz Zachodnią Obwodnica Zielonek .
Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie to największe zadanie z zakresu infrastruktury drogowej realizowane przez Województwo Małopolskiego. Koszt realizacji zadania to ponad 155 milionów złotych. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w wysokości 133 557 097,00 złotych (95% środków kwalifikowanych). Inwestycja jest współfinansowana przez Miasto Tarnów (6 mln złotych), Powiat Tarnowski (1 mln złotych) oraz Gminę Wierzchosławice (100 000 zł). W ramach inwestycji zostanie wykonana między innymi budowa drogi o dł. 2,6 km, budowa nowego obiektu mostowego na rzece Dunajec dł. ok. 815 metrów, budowa skrzyżowań z drogą powiatową oraz drogą gminną, budowa ciągu pieszo – rowerowego na całej długości zakresu (łącznie z obiektem mostowym) oraz budowa chodnika i ścieżki rowerowej od początku realizacji zadania, tj. ul. Witosa do projektowanego ronda (drogi powiatowej 1346K).
Inwestycja p.n. „Zachodnia obwodnica Zielonek” została podzielona na dwa zadania. Zadanie pierwsze realizowane Urząd Miasta w Krakowie i obejmuje odcinek od Odcinek obwodnicy Zielonek od ul. Pachońskiego do granicy Miasta Krakowa, wraz z łącznikiem ul. Glogera z DW 794 i rozbudową ul. Glogera. Zadanie drugie realizowane jest przez Województwo Małopolskie i obejmuje odcinek obwodnicy Zielonek od granicy Miasta Krakowa do węzła z Północą Obwodnicą Krakowa. Łączny koszt inwestycji to ponad 127 milionów złotych. Zachodnia obwodnica Zielonek poprawi wyjazd z Krakowa na północ i odciążyć istniejące drogi dojazdowe do Krakowa z gminy Zielonki. Nowa droga będzie łączyć się z północną obwodnicą Krakowa, realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki temu powstanie alternatywna trasa wylotowa i wjazdowa do Krakowa od strony północnej.

W 2022r. rozpoczęto budowę między innymi Obwodnicy Szczurowej, Obwodnicy Wolbromia etap III oraz EuroVelo11 w Gminie Proszowice.
Obwodnica miejscowości Szczurowa będzie miała długość około 4.5 km. W ramach inwestycji zostanie wykonana budowa 2 skrzyżowań typu rondo wraz z rozbudową istniejących odcinków dróg wojewódzkich nr 768 i 964, budowa 2 skrzyżowań czterowlotowych skanalizowanych wraz z rozbudową istniejących odcinków dróg gminnych, budowa dodatkowych jezdni po obu stronach planowanej obwodnicy, budowa odwodnienia drogi (rowów, przepustów, kanalizacji),budowa oświetlenia ulicznego oraz przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. Koszt całkowity inwestycji to 59 milionów złotych.
Obwodnica Wolbromia etap III stanowi kontynuacje dwóch poprzednich etapów w których powstało łącznie około 4 km drogi. W ramach pierwszego oraz drugiego etapu inwestycji powstał ponad kilometrowy odcinek od ul. Brzozowskiej do ul. Miechowskiej oraz prawie trzykilometrowy odcinek od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej. W ramach inwestycji zostanie wykonana budowa odcinka drogi wojewódzkiej numer 783 o długości ponad 1 km na odcinku od ul. Olkuska Szosa (DW 783) do ul. Skalskiej (DW 794). W ciągu obwodnicy powstanie m.in. skrzyżowanie, oświetlenie uliczne, chodniki oraz ścieżka pieszo-rowerowa o długości ponad 600 metrów. Wartość robót budowlanych wynosi 12 266 500,00 zł.

W 2022r. na modernizację odcinków dróg wojewódzkich i obiektów mostowych zostało przeznaczone 32.715.695 zł w tym:

  • środki budżetu województwa małopolskiego: 29.020.218 zł
  • środki otrzymane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu Państwa: 2.500.000 zł
  • Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych: 1.195.477 zł

Łącznie zmodernizowano odcinki dróg wojewódzkich o długości 15.5km.

W 2022r. w ramach zadań realizowanych w trybie Inicjatyw Samorządowych powstało łącznie 12 km chodników, 3.5 km kanalizacji, skrzyżowanie oraz dwie dokumentacje projektowe.

W ramach programu „Poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” w 2022r. wykonano doświetlenie przejść dla pieszych w 59 lokalizacjach za łączną kwotę 2 115 935,60 zł.

W 2022r. podpisano umowy na wspólną realizację zadań m.in. z Gminą Jabłonka dotyczącą opracowania wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy.

Zdjęcia wykorzystane do filmu pochodzą z zasobów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie.