Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Budowa mostu na rz. Wisła wraz z budową nowego przebiegu DW 775 na odc. od DK 79 do DW 964 w gm. Nowe Brzesko

I. Dokumentacja

Nazwa Programu: Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Etap I – opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych

Data rozpoczęcia: 09.10.2017 r.
Data zakończenia: 30.11.2021 r.

Wartość całkowita: 399.750,00 PLN
Wartość dofinansowania z Programu Mosty dla Regionów (80% kosztów kwalifikowanych): 64.944,00 PLN (umowa nr 1/M/2021 z 08.03.2021 r.)

Etap II – opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)

Data rozpoczęcia: 01.01.2022 r.
Data zakończenia: 30.11.2023 r.

Wartość całkowita: 1.918.820,00 PLN
Wartość dofinansowania z Programu Mosty dla Regionów (80% kosztów kwalifikowanych): 1.535.056,00 PLN

II. Roboty budowlane

Nazwa Programu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Charakterystyka zadania:
Zadaniem inwestycyjnym jest wykonanie nowej przeprawy, dla przejazdu wszystkich pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń, przez rzekę Wisłę i połączenie DW964 z DK79.
Początek trasy rozpoczyna się na skrzyżowaniu z istniejącą drogą krajową DK79 w km około 315+100 (Katowice – Warszawa), skąd biegnie w kierunku południowym przez tereny pól uprawnych, tereny zielone oraz międzywale rzeki Wisły do włączenia do drogi wojewódzkiej DW964 (Kasina Wielka – Biskupice Radłowskie). Trasa przebiega przez miejscowości Hebdów oraz Ispina. Nowa trasa przecina drogi gminne klasy L nr 160701K i 160702K, szereg dróg dojazdowych do pól oraz cieków wodnych.
W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje się wykonanie następujących czynności:
– budowę mostu na rzece Wisła wraz z dojazdami i nowym przebiegiem DW775 klasy G, po nowym śladzie,
– budowę skrzyżowań z istniejącą drogą krajową DK79, drogą wojewódzką DW964 oraz pozostałych połączeń istniejącego układu drogowego,
– budowę obiektów inżynierskich – wiaduktów i przepustów,
– budowę układu komunikacyjnego dla pieszych i rowerzystów w rejonie skrzyżowań oraz w dowiązaniu do istniejących ciągów (realizacja chodników w miejscu skrzyżowań i na terenie zabudowy),
– przebudowę istniejącego układu drogowego w miejscu krzyżowania się z nową drogą,
– budowę układu dróg dojazdowych,
– budowę systemu odwodnienia obiektu i drogi DW775,
– budowę oświetlenia ulicznego,
– budowę, rozbiórkę, przebudowę oraz zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych (sieci energetyczne: eN, SN, WN, sieci teletechniczne, oświetlenie uliczne, sieć gazowa, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji deszczowej i sanitarnej),
– wycinkę drzew i krzewów,
– zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego w tym nasadzenia zieleni na projektowanych rondach,
– budowę urządzeń ochrony środowiska.
Przeprawa mostowa zostanie zaprojektowana na najwyższą klasę obciążenia taborem samochodowym przewidzianą w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.) oraz na obciążenie pojazdami specjalnymi, zgodnie z umową standaryzacyjną NATO – STANAG 2021, zgodnie z ww. rozporządzeniem.

Wartość całkowita: 108.000.000,00 PLN
Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (80% kosztów kwalifikowanych): 83.200.000,00 PLN