Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964

Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr MF/FG6.4143.3.192.2021 z października 2021  oraz nr 16/2021 z 15 października 2021 r. Województwo Małopolskie otrzymało środki pochodzące z budżetu państwa na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenia dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej uczestnikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym, na mocy której przewidziane zostało do dofinansowania zadanie: „Budowa obwodnic Podłęża i Niepołomic w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 964 stanowiących połączenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej z siecią dróg międzynarodowych – Etap 2 Budowa obwodnicy Niepołomic”. Całkowita wartość inwestycji: 54.532.096,25 zł. Zgodnie z przedmiotowymi decyzjami w rezerwie celowej  utworzonej w celu dofinansowania zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego na lata 2021 – 2024 uwzględnione zostaną środki w wysokości 31.999.999,97 zł na finansowanie ww. zadania, w tym:

Etap I (opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)
Wartość całkowita 1.612.900 zł
Dofinansowanie: 1.290.320 zł

Etap II (realizacja robót budowlanych i oddanie obiektu do użytkowania)
Wartość całkowita: 52.910.196,25 zł
Dofinansowanie: 30.709.679,97 zł

Okres realizacji Projektu wynosi:
Etap I: 15.10.2021 – 28.06.2024
Etap II: 31.10.2022 – 31.05.2025

Zakres rzeczowy projektu:
Budowana obwodnica Niepołomic realizowana będzie w śladzie istniejących dróg gminnych: ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera, fragmentu ul. Kolejowej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Portową oraz ul. Brzeską.

Droga wojewódzka nr 964:
Kilometraż: km od ok. 2+222 do km 7+445 (długość około 5,22 km)
Parametry techniczne:
– klasa techniczna: G
– kategoria ruchu: KR5
– prędkość projektowa: 50 km/h
– prędkość miarodajna: 70 km/h

Przekrój poprzeczny:
– przekrój poprzeczny: jednojezdniowy, dwupasowy, dwukierunkowy
– szerokość jezdni: 7,00 m (2×3,5m)
– pochylenie poprzeczne jezdni: obustronne daszkowe, na łukach jednostronne
– chodniki: szerokość 2,00 m, 3,50 m (ciąg pieszo-rowerowy),

W ramach przedmiotowego zadania przewidziano:
– zmianę charakterystyki i parametrów technicznych drogi ul. Kwiatkowskiego, ul. Wimmera oraz fragmentu ul. Kolejowej odpowiadającą wymaganiom drogi wojewódzkiej;
– modernizację nawierzchni wraz z ewentualną wymianą warstw konstrukcji nawierzchni na całym odcinku,
– przebudowę/rozbudowę skrzyżowań,
– budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż odcinka ul. Kwiatkowskiego,
– przebudowę oraz budowę zatok autobusowych,
– remont wraz z regulacją wysokościową zjazdów publicznych oraz indywidualnych,
– budowę kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowań,
– budowę oraz przebudowę istniejących obiektów inżynierskich,
– budowę systemu oświetlenia skrzyżowań, przejść dla pieszych oraz odcinków przejściowych przed przejściami,
– budowę ekranów akustycznych.

Ciąg komunikacyjny obejmujący zachodnią obwodnicę Podłęża oraz ciąg ulic. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Władysława Wimmera i fragment ulicy Kolejowej, docelowo będzie stanowić nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 964.

Obwodnica Niepołomic - orientacja