Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Obwodnica Brzeszcz

Obwodnica Brzeszcz

Planowana wartość zadania: 66.000.000 PLN

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie: 39.600.000 PLN (Umowa nr 41/2021 z 21 lipca 2023 roku)

Planowany termin rozpoczęcia zadania: wrzesień 2024 r.
Planowany termin zakończenia zadania: grudzień 2026 r.

Zakres rzeczowy zadania polega na budowie nowej drogi wojewódzkiej o długości 3,3 km.

W ciągu obwodnicy planuje się wykonanie:

 • skrzyżowania skanalizowanego z drogą gminną nr 510499K ul. Św. Wojciecha, klasy D w km ok. 0+554;
 • skrzyżowania skanalizowanego z drogą gminną nr 510491K ul. Nazieleńce, klasy L w km ok. 1+379;
 • skrzyżowania z pasami do prawoskrętów z drogą gminną nr 510526K ul. Leśną, klasy L w km ok. 2+409;
 • przekroczenie obiektem mostowym trzyprzęsłowym (przejazd bezkolizyjny) bocznicy kolejowej, ul. Kolejowej oraz przejścia dla zwierząt w km ok. 2+870 (obiekt mostowy klasa obciążenia I 150/100 trójprzęsłowy nad ul. Przemysłową, bocznicą kolejową i przejściem dla dzikich zwierząt, długość ok. 65m, szer. jezdni 7,0m, obustronne chodniki szer. 2,0m,);
 • skrzyżowania skanalizowanego z drogą gminną nr 510494 K ul. Klonowa, klasy L w km w ok. 3+347;
 • skrzyżowania typu rondo z istniejącą DW933 w km ok. 3+877;
 • dostęp do przyległego terenu poprzez dodatkowe jezdnie;
 • wody opadowe z projektowanej obwodnicy, dróg gminnych oraz jezdni dodatkowych odprowadzane będą do rowów drogowych i kanalizacji deszczowej wg wyodrębnionych trzech zlewni, przewidziano pod drogą kilka przepustów oraz zaprojektowano zbiornik retencyjny;
 • w obrębie skrzyżowań i przejść dla pieszych – budowę oświetlenia;
 • rozbiórkę/budowę infrastruktury kolidującej z drogą (sieci wysokiego napięcia, sieci niskiego napięcia, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna, gazowa, kanalizacyjna);
 • zabezpieczenie powierzchni przejścia przez tereny szkód górniczych;
 • rozbiórkę obiektów budowlanych (gospodarczo-magazynowy, budynek mieszkalny zabudowy jednorodzinnej, budynek gospodarczy);
 • wycinkę drzew i krzewów kolidujących z projektowaną infrastrukturą;
 • budowę ekranów akustycznych.

Powyższe parametry wynikają z rozwiązań koncepcyjnych i mogą ulec dopuszczalnym zmianom wynikającym z uszczegółowienia w dalszych fazach projektowania lub ze zmiany przepisów.