Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773, odc.060 km 0+191-0+319,50 w m. Sułoszowa

Dofinansowanie w formie dotacji celowych z budżetu państwa udzielane jest jednostkom samorządu terytorialnego na zadania polegające na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury drogowej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie co roku zgłasza do dofinansowania ze środków budżetu państwa zadania polegające m.in. na opracowaniu studium wykonalności, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji projektowo-budowlanej oraz wykonaniu robót budowlanych zabezpieczających osuwiska zlokalizowane przy drogach wojewódzkich. Przygotowywana dokumentacja oraz wykonane roboty budowalne w ramach projektów mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców terenów zagrożonych wystąpieniem ruchów osuwiskowych ziemi. W ramach projektów następuje wzmocnienie odporności terenów osuwiskowych na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i ich następstwa poprzez m.in.uporządkowanie warunków odwodnienia osuwisk oraz zabezpieczenia konstrukcyjne minimalizujące zagrożenie postępującego przemieszczania się osuwisk.

Zakres oddziaływania zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa jest bardzo szeroki. Najważniejszym obszarem oddziaływania  jest obszar zabezpieczony przez wykonanie robót budowlanych chroniących przed negatywnym oddziaływaniem czynnych osuwisk. W zasięgu przedmiotowego obszaru znajdują się przede wszystkim drogi wojewódzkie, a także pozostała infrastruktura liniowa usytuowana wzdłuż drogi, często zabudowa mieszkalna czy gospodarcza, użytki rolne, łąki, lasy. Realizowane zadania – projekty będą oddziaływały zarówno na mieszkańców gmin, na terenie których realizowane będą zadania, jak również na użytkowników dróg wojewódzkich, turystów korzystających z regionu oraz podmioty gospodarcze funkcjonujące na danym terenie.


Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia DW 773, odc.060 km 0+191-0+319,50 w m. Sułoszowa”

Wartość całkowita – 2 996 690,38 zł, w tym dofinansowanie z budżetu państwa 2 700 000 zł
W ramach zadania wykonana zostanie stabilizacja osuwiska za pomocą gwoździ gruntowych i siatki stalowej, rozbiórka istniejącego krawężnika, profilowanie skarp, budowa kanału technologicznego, rozbiórka elementów drogi i chodnika niezbędna do prowadzonych prac zabezpieczających osuwisko oraz ich odtworzenie i dostosowanie do odpowiednich parametrów. Wody z obszaru inwestycji odprowadzane zostaną projektowaną kanalizacją deszczową. Odwodnienie jezdni i chodnika zostanie zapewnione przez odpowiednio ukształtowane spadki poprzeczne i podłużne po prawej stronie drogi. Zaprojektowane odwodnienie powierzchniowe i wgłębne poprawi parametry wytrzymałościowe gruntu zmniejszając możliwość uaktywnienia się ruchów osuwiskowych.

Mapa osuwiska Sułoszowa