Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Zabezpieczenie osuwisk w ciągu istniejącego przebiegu DW nr 967, odc.090 km 0+775 – 2+350 w m. Winiary

Dofinansowanie w formie dotacji celowych z budżetu państwa udzielane jest jednostkom samorządu terytorialnego na zadania polegające na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury drogowej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie co roku zgłasza do dofinansowania ze środków budżetu państwa zadania polegające m.in. na opracowaniu studium wykonalności, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, dokumentacji projektowo-budowlanej oraz wykonaniu robót budowlanych zabezpieczających osuwiska zlokalizowane przy drogach wojewódzkich. Przygotowywana dokumentacja oraz wykonane roboty budowane w ramach projektów mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg oraz mieszkańców terenów zagrożonych wystąpieniem ruchów osuwiskowych ziemi. W ramach projektów następuje wzmocnienie odporności terenów osuwiskowych na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i ich następstwa poprzez m.in.uporządkowanie warunków odwodnienia osuwisk oraz zabezpieczenia konstrukcyjne minimalizujące zagrożenie postępującego przemieszczania się osuwisk.

Zakres oddziaływania zadań dofinansowanych ze środków budżetu państwa jest bardzo szeroki. Najważniejszym obszarem oddziaływania jest obszar zabezpieczony przez wykonanie robót budowlanych chroniących przed negatywnym oddziaływaniem czynnych osuwisk. W zasięgu przedmiotowego obszaru znajdują się przede wszystkim drogi wojewódzkie, a także pozostała infrastruktura liniowa usytuowana wzdłuż drogi, często zabudowa mieszkalna czy gospodarcza, użytki rolne, łąki, lasy. Realizowane zadania – projekty będą oddziaływały zarówno na mieszkańców gmin, na terenie których realizowane będą zadania, jak również na użytkowników dróg wojewódzkich, turystów korzystających z regionu oraz podmioty gospodarcze funkcjonujące na danym terenie.


Wykonanie studium wykonalności dla zadania pn.: „ Zabezpieczenie osuwisk w ciągu istniejącego przebiegu DW nr 967, odc.090 km 0+775 – 2+350 w m. Winiary”

Wartość całkowita – 245 508 zł, w tym dofinansowanie z budżetu Państwa 196 406 zł
W ramach zadania wykonane zostanie studium wykonalności zawierające 2 warianty zabezpieczenia osuwisk wraz z analizą kosztów realizacji inwestycji, jej wpływu na środowisko oraz aspekt społeczny.

Mapa osuwiska Winiary