Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Tatry łączą

Tytuł projektu / Názov projektu: „Tatry łączą”
Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Informacje ogólne / Všeobecné informácie

Wartość projektu / Suma projektu: 6 413 814,57 €

Wartość dofinansowania / Výška dotácie: 5 451 742,35 € (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) / (85% Európsky Fond Regionálneho Rozvoja)

Umowa o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie nr PLSK.02.01.00-SK-0092/17. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 57/2017 z dnia 12 października 2017r., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. / Zmluva o poskytnutí dotácie: Zmluva o poskytnutí dotácie č. PLSK.02.01.00-SK-0092/17. Podľa rozhodnutia Monitorovacieho Výboru č. 57/2017 z 12. október 2017., v rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Partner Wiodący / Vedúci Partner – Żyliński Kraj Samorządowy / Žilinský samosprávny kraj – http://www.regionzilina.sk/
Partner Projektu / Projektový partner – Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove

Okres realizacji Projektu wynosi / Plánovaná doba realizácie Projektu:
rozpoczęcie / začiatok – 10.07.2017r.
zakończenie / ukončenie – 27.09.2019r.

Ogólna charakterystyka projektu / Všeobecná charakteristika projektu

Istotnym czynnikiem utrudniającym współpracę transgraniczną na szczeblu lokalnym i regionalnym są braki w połączeniach komunikacyjnych między miejscowościami. Na obszarze pogranicza transport kolejowy ma charakter marginalny i znacząca większość przejeżdżających granicę korzysta z transportu samochodowego. Tak więc aby zwiększyć mobilność transgraniczną należy usprawnić połączenia drogowe. Za główny cel projektu obrano utworzenie odpowiednich warunków dla wprowadzenia regularnego transportu publicznego na pograniczu polsko-słowackim. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy połączeń węzłów drugo i trzeciorzędnych, jakimi są Rabka-Zdrój, Zakopane, Nowy Targ i Jabłonka po polskiej stronie oraz Liptovský Mikuláš, Tvrdošín i Zuberec na Słowacji z głównymi korytarzami sieci TEN-T jakimi są autostrada A4 w Małopolsce i autostrada D1 w Żylińskim Kraju Samorządowym. W ten sposób poprawiony zostanie komfort jazdy i bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Droga wojewódzka nr 958 oraz III/2311 są najkrótszym ciągiem drogowym łączącym miasto Zakopane z Liptovským Mikulášem. Jest to także obszar, na którym brakuje połączeń z ważnymi węzłami o odpowiedniej jakości i porównywalnych parametrach technicznych, które skupiałyby usługi dla mieszkańców i turystów, a które obsługiwałyby przyległe obszary po obu stronach granicy.
Poprzez modernizację ciągów drogowych zwiększy się konkurencyjność podmiotów gospodarczych (zmniejszą się koszty transportu towarów), wzrośnie tranzytowy ruch turystyczny nie tylko w okresie wakacyjnym. Turyści mający do wyboru zakorkowane dotychczas przejścia graniczne wybiorą mniejsze ale niezakorkowane przejście Chochołów–Suchá Hora jako połączenie autostrady A4 po stronie polskiej i autostrady D1 po stronie słowackiej.

 

Všeobecná charakteristika projektu

Dôležitým faktorom, ktorý bráni cezhraničnej spolupráci na miestnej a regionálnej úrovni, sú nedostatky v dopravných spojeniach medzi obcami. V pohraničnej oblasti má železničná doprava v súčasnosti marginálny význam a prevažná väčšina cestujúcich prekračujúcich hraničné priechody využíva automobilovú dopravu. V rámci zlepšenia cezhraničnej mobility by sa preto mali zlepšiť aj cestné spojenia. Hlavným cieľom projektu bolo vytvoriť vhodné podmienky pre pravidelnú verejnú hromadú dopravu na poľsko-slovenských hraniciach. Realizácia projektu pomôže zlepšiť pripojenie sekundárnych a terciárnych uzlov akými sú Rabka-Zdrój, Zakopane, Nowy Targ a Jablonka na poľskej strane a Liptovský Mikuláš, Tvrdošín a Zuberec na Slovensku s hlavnými koridormi TEN-T, akými sú diaľnice A4 v Malopoľsku a diaľnica D1 v Žilinskom samoprávnom kraji. Týmto spôsobom sa zlepší jazdný komfort a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

Vojvodská cesta č. 958 a III/2311 je najkratšou cestou spájajúcou mesto Zakopane s Liptovským Mikulášom. Je to tiež oblasť, kde nie sú žiadne spojenia s dôležitými uzlami primeranej kvality a porovnateľnými technickými parametrami, ktoré by zhromažďovali služby pre obyvateľov a turistov, a ktoré by slúžili priľahlým oblastiam na oboch stranách hranice.

Prostredníctvom modernizácie cestných pásov sa zvýši konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov (znížia sa prepravné náklady tovarov), tranzitná turistická doprava sa bude zvyšovať nielen počas prázdnin. Turisti stretávajúci sa s prekážkami ako preťaženia hraničných priechodov, si vyberú menšie, ale nezaťažené priechody Chochołów-Suchá Hora a vyberú si spojenie diaľnice A4 na poľskej strane a diaľnicu D1 na slovenskej strane.

Zakres rzeczowy projektu / Vecný rozsah projektu

Projekt zakłada modernizację drogi DW 958 po stronie polskiej oraz III/2311 po stronie słowackiej. Jest to kontynuacja projektów prowadzonych w czasie I naboru projektów Interreg Polska – Słowacja.

Po stronie Województwa Małopolskiego realizowany jest projekt infrastrukturalny polegającym na przebudowie DW 958. Droga została zaprojektowana do parametrów drogi klasy G (droga główna), odcinkach o łącznej długości 6,271 km z naciskiem na oś wynoszącym 115 kN. Prace budowlane realizowane będą na podstawie pozyskanych decyzji ZRID oraz zgłoszeń wykonania robót budowlanych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje: przebudowę DW 958 na odcinku 6,271 km w tym frezowanie nawierzchni oraz wykonanie podbudowy oraz warstwy wzmacniającej, wiążącej oraz ścieralnej, budowę dodatkowego pasa ruchu oraz poszerzeń jezdni, budowę i przebudowę chodników, krawężników oraz zjazdów, przebudowę i uzupełnienie poboczy, budowę zatoki parkingowej, przebudowę skrzyżowań z drogami lokalnymi, budowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie istniejących urządzeń obcych (sieci energetyczne, teletechniczne), umocnienie skarp drogowych.

Strona słowacka modernizuje drogę III/2311 łączyącą drogę II/520 (Tvrdošín- Suchá hora) i II/584 (Zuberec-Liptovský Mikuláš). Zostanie przebudowana na długości 5,820 km od miejscowości Vitanová do Oravíc. Na długości 5,760 zostanie wyremontowana nawierzchnia jezdni III/ 2311 oraz most o nr ew. 001 w miejscowości Vitanová o dł. 0,060 km. Zwiększy się nośność jezdni, zostanie przywrócona funkcjonalność powierzchniowych urządzeń melioracyjnych (rowy, przepusty), zostaną wymienione istniejące barierki, osadzone słupki kierunkowe, zostanie wykonanie poziome oznakowanie drogi i będą wprowadzone nowoczesne elementy bezpieczeństwa. Przebudowa pozwoli osiągnąć szerokość jezdni min. 5,5-6 m przy nośności 115 KN.

 

Vecný rozsah projektu

Projekt zahŕňa modernizáciu cesty DW 958 na poľskej strane a III/2311 na slovenskej strane. Ide o pokračovanie projektov realizovaných počas prvého náboru projektov Interreg Poľsko – Slovensko.

Na strane Malopoľského Vojvodstva sa realizuje infraštrukturálny projekt rekonštrukcie DW 958. Cesta bola navrhnutá pre parametre triedy G (hlavná cesta), ide o úseky s celkovou dĺžkou 6 271 km s nápravovým zaťažením 115 kN. Stavebné práce sa budú vykonávať na základe získaných rozhodnutí ZRID a správ o vykonaní stavebných prác. Vecný rozsah projektu zahŕňa: rekonštrukciu DW 958 na úseku 6 271 km vrátane povrchového frézovania a výstavbu základov, výstužných, väzbových a opotrebiteľných vrstiev, výstavbu ďalšieho jazdného pruhu a rozšírenie vozovky, výstavbu a rekonštrukciu chodníkov, obrubníkov a zjazdov, rekonštrukciu a doplnenie krajníc, výstavbu parkovacej zátoky, rekonštrukciu križovatiek s miestnymi cestami, výstavbu dažďovej kanalizácie, zabezpečenie existujúcich iných zariadení (energetické a telekomunikačné siete), posilnenie cestných hrádzí.

Slovenská strana modernizuje cestu III/2311 spájajúcu cestu II /520 (Tvrdošín- Suchá hora) a II/584 (Zuberec-Liptovský Mikuláš). Bude rekonštruovaná na dĺžke 5,820 km od obce Vitanová až do Oravíc. Na dĺžke 5,760 bude zrekonštruovaný povrch vozovky III/2311 a obnovený most s číslom ev. 001 v obci Vitanová o dĺžke 0,060 km. Zvýši sa nosnosť vozovky, obnoví sa funkčnosť povrchových melioračných zariadení (priekopy, priepusty), budú vymenené existujúce bariéry, vložené smerové stĺpiky, pripravia sa horizontálne dopravné značenia a zavedú sa moderné bezpečnostné prvky. Rekonštrukcia umožní dosiahnuť šírku vozovky min. 5,5-6 m s nosnosťou 115 KN.

Cele projektu / Ciele projektu

Poprawa jakości połączenia sieci TEN-T z ważnymi ośrodkami Podhala i Górnej Orawy. Ze względu na potencjał turystyczny Podhala i Górnej Orawy należy wspierać rozwój gospodarczy regionu, szczególnie w dziedzinie turystyki, innowacji i usług przewozowych, by w ten sposób stworzyć warunki pozwalające na podniesienie jakości życia mieszkańców oraz odwiedzających ten region.

Partner Projektu  – Województwo Małopolskie – zakończył realizację projektu. Planowany wskaźnik produktu został zrealizowany w 100%: całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg – 6,27 km.

 

Ciele

Zlepšenie kvality siete TEN-T s dôležitými centrami Podhala a Hornej Oravy. Vďaka turistickému potenciálu Podhala a Hornej Oravy je potrebné podporovať hospodársky rozvoj regiónu, najmä v oblasti cestovného ruchu, inovácií a dopravných služieb, s cieľom vytvoriť podmienky, ktoré zlepšia kvalitu života obyvateľov a návštevníkov regiónu.

Projektový Partner – Malopoľské Vojvodstvo – dokončil projekt. Plánovaný ukazovateľ výstupu sa realizoval v 100% – celková dĺžka zrekonštruovaná alebo modernizované cesty – 6,27 km.

Galeria / Galéria

Przed realizacją / Pred vykonaním

Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 1 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 2 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 3 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 4 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 5 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 6 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 7

W trakcie realizacji / Pri vykonávaní

W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 1 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 2 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 3 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 4 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 5 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 6

Po wykonaniu / Po vykonaní

Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 1 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 2 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 3 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 4 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 5 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 6