Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Obwodnica Proszowic – etap II

Obwodnica Proszowic - etap II

Rządowy Fundusz Polski Ład edycja II: W ramach naboru przeprowadzonego w dniach 28.12.2021r. – 11.03.2022 r. zgłoszono wniosek o dofinansowanie zadania „Obwodnica Proszowic – etap II”. Dnia 21.06.2023 r. została udzielona promesa inwestycyjna na kwotę 60.824.212,89 PLN.

Planowana całkowita wartość zaprojektowania i wykonania robót budowlanych: 64.025.487,25 PLN
Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: 60.824.212,89 PLN

Planowana data podpisania umowy z wykonawcą prac: 28.06.2023 r.

Zakres inwestycji:

  • budowa drogi w nowym śladzie DW 775 o długości całkowitej 2,3 km z dwoma pasami ruchu 2 x po 3,5m,
  • budowa nowego obiektu mostowego nad rzeką Szreniawą,
  • budowa nowych przepustów przeciwpowodziowych,
  • budowa ronda na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą powiatową nr 1274K,
  • budowa dodatkowych jezdni do obsługi terenów przyległych po obu stronach projektowanej drogi,
  • zabezpieczenie i przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej,
  • budowa 2 zatok autobusowych,
  • budowa ekranów akustycznych na włączeniu obwodnicy w istniejący przebieg DW 775,
  • budowę zbiornika wodnego zlokalizowanego w pobliżu stref brzegowych rzeki Szreniawy;