Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Poprawa dostępu do sieci TEN-T

Tytuł projektu / Názov projektu: „Poprawa dostepu do sieci TEN-T poprzez modernizacje dróg obszaru Podhala i powiatu Tvrdošín”
Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Informacje ogólne / Všeobecné informácie

Wartość projektu / Suma projektu: 7 031 006,96 €

Wartość dofinansowania / Výška dotácie: 5 976 315,10 € (85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) / (85% Európsky Fond Regionálneho Rozvoja)

Umowa o dofinansowanie / Zmluva o poskytnutí dotácie: Umowa o dofinansowanie nr PLSK.02.01.00-SK-0007/16. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 50/2016 z dnia 29 września 2016 r., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. / Zmluva o poskytnutí dotácie č. PLSK.02.01.00-SK-0007/16. Podľa rozhodnutia Monitorovacieho Výboru č. 50/2016 z 29. septembra 2016., v rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Partner Wiodący / Vedúci Partner – Žilinský samosprávny kraj – http://www.regionzilina.sk/
Partner Projektu / Projektový partner – Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove

Okres realizacji Projektu wynosi / Plánovaná doba realizácie Projektu:
rozpoczęcie / začiatok – 01.02.2017r.
zakończenie / ukončenie – 31.05.2018r.

Ogólna charakterystyka projektu / Všeobecná charakteristika projektu

Wśród elementów utrudniających współpracę transgraniczną na szczeblu lokalnym i regionalnym na plan pierwszy wysuwają się bariery o charakterze infrastrukturalnym, brak lub niewystarczająca komunikacja miedzy miejscowościami. Na obszarze pogranicza transport kolejowy ma charakter marginalny i znacząca większość przejeżdżających granicę korzysta z transportu samochodowego. Tak więc aby zwiększyć mobilność transgraniczną należy usprawnić połączenia drogowe. Uczynić je technicznie bezpieczniejsze dla podróżujących i poprzez poprawę stanu nawierzchni dążyć do skrócenia czasu podróży. Działania takie wpłyną na zwiększenie mobilności zamieszkującej na tym obszarze ludności, wpłyną również na rozwój ruchu turystycznego i ożywienie gospodarcze.

Drogi wojewódzkie nr 957, 958, 959 oraz III/2311 są najkrótszym ciągiem drogowym łączącym miasta po stronie polskiej z południowymi obszarami jeziora Orawskiego. Jest to także obszar, na którym brakuje połączeń z ważnymi węzłami o odpowiedniej jakości i porównywalnych parametrach technicznych, które skupiałyby usługi dla mieszkańców i turystów, a które obsługiwałyby przyległe obszary po obu stronach granicy.

Poprzez modernizację wyżej wymienionych ciągów drogowych poprawi się dojazd mieszkańców miejscowości do granicy a następnie drogą III/2311 do takich miejscowości jak Trzciana czy Liptowski Mikułasz. Zwiększy to konkurencyjność podmiotów gospodarczych (zmniejszą się koszty transportu towarów), wzrośnie tranzytowy ruch turystyczny, część turystów jadąc na południe Europy wybierze przejście graniczne Chochołów–Suchá Hora jako połączenie autostrady A4 po stronie polskiej i autostrady D1 po stronie słowackiej.

 

Všeobecná charakteristika projektu

Medzi prekážky sťažujúce účinnú cezhraničnú spoluprácu na miestnej a regionálnej úrovni vystupuje do popredia otázka infraštruktúrnych bariér, a zároveň nedostatok, alebo nedostatočná komunikácia medzi obcami. V pohraničnej oblasti železničná doprava má marginálny význam a prevažná väčšina ľudí prechádzajúcich cez hraničný prechod využíva cestnú dopravu. Pre zvýšenie cezhraničnej mobility je potrebné zlepšiť dopravné spojenia a zároveň spĺňať technické požiadavky z hľadiska bezpečnosti, čo sa týka cestujúcich cez zlepšenie stavu a povrchu vozovky v snahe o skrátenie doby jazdy. Takéto aktivity posilnia životnú úroveň a mobilitu obyvateľov žijúcich v tejto oblasti, a budú mať vplyv aj na ekonomické oživenie a rozvoj cestovného ruchu.

Vojvodské cesty č. 957, 958, 959, vrátane III/2311 sú najkratším dopravným reťazcom spájajúcim mesto na poľskej strane s južnými oblasťami Oravského jazera. Je to tiež oblasť s chýbajúcimi spojeniami v dopravnej sieti, čo sa týka dôležitých uzlov cestnej komunikácie dostupnej v zodpovedajúcej kvalite, meranej v rovnakých (porovnateľných) jednotkách, pokiaľ ide o technické požiadavky,  ktoré by boli zamerané na služby pre obyvateľov a turistov, a ktoré by obsluhovali aj priľahlé oblasti na oboch stranách spoločnej štátnej hranice.

Modernizáciou vyššie uvedených dopravných reťazcov sa zlepší dopravná dostupnosť miestnych komunít na pohraničí, vrátane cesty III/2311 v takýchto miestach akými sú obec Trzciana, či dostupnosť
do mesta Liptovský Mikuláš. Zvýši sa konkurencieschopnosť hospodárskych subjektov (znížia sa náklady na prepravu tovaru), zvýši sa tranzitný cestovný ruch, niektorí z turistov vyberajúci sa na cesty do Južnej Európy, si vyberú hraničný prechod Chocholów-Suchá Hora ako spojenie diaľnice A4 na poľskej strane s diaľnicou D1 na slovenskej strane.

Zakres rzeczowy projektu / Vecný rozsah projektu

Realizacja projektu przyczyni się do usprawnienia połączeń węzłów drugo i trzeciorzędowych takich jak Rabka Zdrój, Zakopane, Nowy Targ i Jabłonka po polskiej stronie i węzłów trzeciorzędnych jak Twardoszyn i Trzciana po stronie słowackiej z drogami głównymi tj. autostradą A4 w Małopolsce i autostradą D1 w Żylińskim Kraju Samorządowym. Dzięki tej inwestycji skróci się czas dojazdu między wyżej wymienionymi miejscowościami i drogami należącymi do sieci TEN-T. Poprawi się komfort jazdy i bezpieczeństwo użytkowników drogi. Realizacja projektu spowoduje wyeliminowanie „wąskiego gardła” w przygranicznej sieci komunikacyjnej na drodze II/520 i DW 959. Kontynuacja drogi III/2311 z Oravíc do Zuberca ma duże znaczenie w szczególności z punktu widzenia przewozu osób.

Projekt zakłada przebudowę DW 957, 958 oraz 959 o długości 11,49 km w Gminie Czarny Dunajec. Zakresem robót zostanie objęty: remont istniejącej jezdni polegający na wymianie podbudowy drogi, frezowaniu nawierzchni bitumicznej celem jej wyrównania i nadania normatywnych spadów wraz z wykonaniem warstw bitumicznych, remoncie istniejących zjazdów, odmulenie i wyprofilowanie rowów. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe drogi oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, remont nawierzchni istniejących zatok autobusowych. Remont istniejącej kanalizacji deszczowej polegający na regulacji wysokościowej i wymianie wpustów deszczowych i studni kanalizacyjnych. Remont cząstkowy istniejących chodników polegający na wymianie krawężników i wymianie nawierzchni chodnika.

Po stronie słowackiej zakłada się modernizację 6 obiektów mostowych oraz przebudowę około 1 km dróg. W czasie inwestycji planowana jest naprawa nieodpowiedniego stanu technicznego odcinków dróg II/520, III/2311 i II/584, w szczególności obiektów mostowych, których stan techniczny ogranicza wykorzystanie tych dróg i może w krótkim czasie zupełnie uniemożliwić ich wykorzystywanie.

 

Vecný rozsah projektu

Realizácia tohto projektu prispeje k zlepšeniu prepojenia sekundárnych a terciárnych uzlov, ako Rabka Zdrój, Zakopane, Nowy Targ a Jabłonka na poľskej strane a terciárnych uzlov ako Tvrdošín a v obci Trzciana na slovenskej strane s hlavnými cestami tj. ide o diaľnicu A4 v Malopoľsku a diaľnicu D1 Žilinského samosprávneho kraja. Vďaka tejto investícii sa zníži doba jazdy medzi vyššie uvedenými mestskými časťami, či obcami v rámci ciest patriacich k sieti TEN-T. Zlepší sa jazdný komfort a bezpečnosť účastníkov cestnej premávky. Realizácia projektu bude mať za následok vylúčenie „úzkeho hrdla” v cezhraničnej komunikačnej sieti na ceste II / 520 a DW 959. Pokračovanie cesty III / 2311 z Oravíc do Zuberca je dôležité najmä z hľadiska prepravy osôb. Projekt zahŕňa rekonštrukciu DW 957, 958 a 959 s dĺžkou 11,49 km v Obci Czarny Dunajec.

Do rozsahu prác budú zahrnuté tieto práce: rekonštrukcia existujúcej vozovky zahŕňajúca výmenu cestných základov, frézovanie bitúmenového povrchu pre vyrovnanie povrchu vozovky a určenie normatívnych sklonov spoločne s vykonaním bitúmenových povrchov, rekonštrukcia existujúcich zjazdov, odkaľovanie a profilovanie priekop. Budú vykonané horizontálne a vertikálne označenia cesty a montáž zariadení pre bezpečnosť cestnej premávky, oprava povrchu existujúcich autobusových zálivov. Rekonštrukcia existujúcej kanalizácie dažďovej vody s konceptom výškovej regulácie a výmena daždových vpustov, vrátane kanalizačných šácht. Čiastočná rekonštrukcia existujúcich chodníkov, smerujúca k nahradeniu obrubníkov, vrátane výmeny povrchu chodníka.

Na slovenskej strane sa predpokladá modernizácia 6 mostov a rekonštrukcia asi 1 km ciest. V priebehu investície je plánovaná oprava neadekvátneho technického stavu cestných úsekov II/520, III/2311 a II/584, a najmä mostov, ktorých technický stav obmedzuje využívanie týchto ciest a to môže v krátkej dobe aj úplne zabrániť ich používanie.

Cele projektu / Ciele projektu

Wzmocnienie transgranicznej mobilności pomiędzy regionem Podhale a powiatem Tvrdošín poprzez poprawę jakości i ujednolicenie parametrów technicznych połączonych z biskimi odgałęzieniami sieci TEN-T.

 

Ciele

Posilnenie cezhraničnej mobility medzi regiónom Podhale a okresom Tvrdošín, cez zlepšenie kvality, prostredníctvom štandardizácie technických parametrov s úzko súvisiacimi odvetviami siete TEN-T.

Galeria / Galéria

Przed realizacją / Pred vykonaním

Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 1 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 2 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 3 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 4

W trakcie realizacji / Pri vykonávaní

W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 1 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 2 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 3 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 4 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 5 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 6 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 7 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 8 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 9 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 10 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 11 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 12 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 13

Po wykonaniu / Po vykonaní

Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 1 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 2 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 3 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 4 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 5 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 6 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 7 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 8