Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Poprawa transgraniczności na terenie Województwa Małopolskiego i Preszowskiego Samorządowego Kraju

Tytuł projektu: „Poprawa transgraniczności na terenie Województwa Małopolskiego i Preszowskiego Samorządowego Kraju”
Program Współpracy Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu / Suma projektu: 4 497 618,70 €

Wartość dofinansowania / Výška dotácie: 3 822 975,88 €

Umowa o dofinansowanie: Umowa o dofinansowanie nr PLSK.02.01.00-00-0203/19. Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego nr 50/2019 z dnia 10.12.2019 r., w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. / Zmluva o poskytnutí dotácie: Zmluva o poskytnutí dotácie č. PLSK.02.01.00-00-0203/19. Podľa rozhodnutia Monitorovacieho Výboru č. 50/2019 z 10.12.2019., v rámci Programu Cezhraničnej Spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020.

Partner Wiodący / Vedúci Partner –  Województwo Małopolskie / Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie / Malopoľské Vojvodstvo / Správa Vojvodských Ciest v Krakove
Partner Projektu  Projektový partner – Prešovský samosprávny kraj – http://www.sucpsk.sk/

Okres realizacji Projektu wynosi / Plánovaná doba realizácie Projektu:
rozpoczęcie / začiatok – 01.01.2020r.
zakończenie / ukončenie – 30.06.2022r.

Ogólna charakterystyka projektu

Wśród elementów utrudniających współpracę transgraniczną na szczeblu lokalnym i regionalnym na plan pierwszy wysuwają się bariery o charakterze infrastrukturalnym, brak lub niewystarczająca komunikacja miedzy miejscowościami. Obszar transgraniczny w rejonie pogranicza polsko-słowackiego wymaga znacznych inwestycji w celu realizacji priorytetów inwestycyjnych a zwłaszcza „Zwiększaniu mobilności transgranicznej poprzez usprawnienie połączeń transgranicznych” który przyczyni się do rozwoju i ulepszeniu aktualnej transgranicznej sieci infrastruktury. Tak więc aby zwiększyć mobilność transgraniczną należy usprawnić połączenia drogowe. Uczynić je technicznie bezpieczniejsze dla podróżujących i poprzez poprawę stanu nawierzchni dążyć do skrócenia czasu podróży. Działania takie wpłyną na zwiększenie mobilności zamieszkującej na tym obszarze ludności, wpłyną również na rozwój ruchu turystycznego i ożywienie gospodarcze. Droga wojewódzka nr 993 jest jedną z najważniejszych dróg wojewódzkich w Małopolsce łączących Województwo Małopolskie w tym miasta regionalne jak Gorlice, Biecz i Grybów z Podkarpaciem i drogą międzynarodową S19 (przyszła ViaCarpatia), natomiast droga II/545 jest głównym ciągiem drogowym łączącym Preszów z granicą państwa oraz najkrótszą droga z Becherova i Bardejowa do stolicy województwa. Wymienione miejscowości stanowią ważne ośrodki życia gospodarczego, oferują miejsca pracy oraz usługi publiczne i prywatne, szkoły, banki. Analiza stanu technicznego DW 993 i drogi II/545 wykazała ich zły stan techniczny, utrudnienia w komunikacji, wydłużenie czasu przejazdu, zwiększenie kosztów transportu.

Poprzez planowaną modernizację poprawi się dojazd mieszkańców wymienionych miejscowości. Zwiększy to konkurencyjność podmiotów gospodarczych (zmniejszą się koszty transportu towarów), wzrośnie tranzytowy ruch turystyczny, część turystów jadąc na południe Europy wybierze drogi położone we wschodniej Małopolsce jako połączenie autostrady A4 i D1. Modernizacja dróg poprawi przepustowość oraz podniesie bezpieczeństwo i pozytywnie wpłynie na jakość środowiska. Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celu szczegółowego Programu jakim jest poprawa bezpieczeństwa i skrócenie czasu przejazdu, jednocześnie zostanie osiągnięty rezultat poprawa warunków podróżowania po pograniczu polsko-słowackim.

 

Všeobecná charakteristika projektu

Medzi prekážky sťažujúce účinnú cezhraničnú spoluprácu na miestnej a regionálnej úrovni vystupuje do popredia otázka infraštruktúrnych bariér, a zároveň nedostatok, alebo nedostatočná komunikácia medzi obcami. Cezhraničná oblasť v regióne poľsko-slovenského pohraničia si vyžaduje značné investície na vykonávanie investičných priorít, najmä „Zvýšenie cezhraničnej mobility zlepšením cezhraničných dopravných spojení“, čo prispeje k rozvoju a zlepšeniu súčasného stavu cezhraničnej cestnej infraštruktúry. Pre zvýšenie cezhraničnej mobility, je potrebné zlepšiť cestné spojenia. Cieľom je aj priamo prispievať k tomu, aby boli cesty technicky bezpečnejšie pre všetkých cestujúcich a prostredníctvom zlepšenia stavu vozovky snažiť sa predovšetkým skrátiť čas cestovania. Takéto činnosti zvýšia mobilitu obyvateľov žijúcich v tejto oblasti, vytvoria podmienky aj pre rozvoj cestovného ruchu a podporia oživenie hospodárstva. Vojvodská cesta číslo 993 je jednou z najdôležitejších vojvodských ciest v Malopoľsku spájajúcou Malopoľské Vojvodstvo, vrátane regionálnych miest ako Gorlice, Biecz a Grybów s Podkarpatiem a medzinárodnou cestou S19 (budúca ViaCarpatia), zatiaľ čo cesta II/545 je hlavným ťahom spájajúcim Prešov so štátnou hranicou a najkratšou cestou z Becherova a Bardejova do hlavného mesta provincie. Uvedené mestá sú dôležitými centrami hospodárskeho života, ponúkajú pracovné miesta, ako aj verejné a súkromné služby, školy a banky. Analýza technického stavu DW 993 a cesty II/545 preukázala veľmi zlý technický stav vozovky, problémy s komunikáciou, predĺženú dobu cestovania a zvýšené náklady na dopravu.Plánovaná modernizácia zlepší dopravný prístup miestnych obyvateľov vymenovaných miest a obcí. Zvýši sa tým konkurencieschopnosť podnikateľských subjektov (znížia sa náklady na prepravu tovaru), zvýši sa tranzitná turistická doprava, niektorí turisti smerujúci na juh Európy si vyberú cesty, ktoré sa nachádzajú vo východnej časti Malopoľska, ako spojenie diaľnic A4 a D1. Modernizácia ciest zlepší priechodnosť, zvýši sa bezpečnosť, čo pozitívne ovplyvní kvalitu životného prostredia. Realizácia projektu prispeje k realizácii špecifického cieľa programu, ktorým je zvýšenie bezpečnosti a zníženie času stráveného na cestovaní, súčasne sa dosiahne výsledok, ako zlepšenie cestovných podmienok na poľsko-slovenských hraniciach.

Zakres rzeczowy projektu

Projekt zakłada modernizację DW 993 i drogi II/545 o łącznej długości 7,561 km oraz dwóch obiektów mostowych w ciągu drogowym drogi II/545. W ramach modernizacji po stronie słowackiej na drodze II/545 przebudowany zostanie odcinek między miejscowościami Demjata – Raslavice o długości 2,381 km, a także dwa mosty 545-016 i 545-018 wraz z przebudową przepustów. Po stronie polskiej zostaną wyremontowane odcinki o długości 5,18 km. Odcinki zostaną poddane remontowi istniejących nawierzchni jezdni, dostosowaniu wysokościowym istniejących elementów przekroju do parametrów jezdni i poboczy, uzupełnieniu i utwardzeniu poboczy, czyszczeniu rowów oraz ich zabezpieczeniu. Planuje się również poprawę parametrów drogi, wyrównanie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do kategorii ruchu 3 – KR3. Dla poprawy bezpieczeństwa transportowego oraz pieszych po obu stronach granicy zostaną elementy oznaczenia poziomego i pionowego drogi.

 

Vecný rozsah projektu

Projekt zahŕňa modernizáciu DW 993 a cesty II/545 v celkovej dĺžke 7,561 km a dve mostné konštrukcie pozdĺž cesty II/545. V rámci modernizácie na slovenskej strane na ceste II/545 bude prestavaný úsek medzi Demjatou a Raslavicami v dĺžke 2,381 km, ako aj dva mosty 545-016 a 545-018 spolu s rekonštrukciou priepustov. Na poľskej strane sa zrekonštruujú úseky s dĺžkou 5,18 km. Spomínané úseky prejdú rekonštrukciou už existujúcich povrchov ciest, s výškovým nastavením existujúcich prvkov prierezu k parametrom vozovky a krajníc, vrátane doplnenia a spevnenia krajníc, čistenia priekop a ich zabezpečenia. Plánuje sa tiež zlepšenie parametrov cesty, vyrovnanie a zosilnenie povrchu vozovky pre dopravnú kategóriu 3 – KR3. Pre zvýšenie bezpečnosti dopravy a chodcov zostanú na oboch stranách hranice vodorovné aj zvislé dopravné značenia.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest wzmocnienie połączeń transgranicznych poprzez poprawę stanu komunikacji, bezpieczeństwa oraz mobilności między węzłami sieci transportowej w Województwie Małopolskim i Preszowskim Kraju Samorządowym. Główny cel projektu jest zgodny z Osią Priorytetową. Zrównoważony transport transgraniczny.

 

Ciele

Hlavným cieľom projektu je posilnenie cezhraničných spojení, zlepšením stavu komunikácie, bezpečnosti a mobility medzi uzlami dopravnej siete Malopoľského Vojvodstva a Prešovského Samosprávneho Kraja. Hlavný cieľ projektu je v súlade s Prioritnou Osou. Trvalo udržateľná cezhraničná doprava.

Galeria

Przed realizacją / Pred vykonaním

Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 1 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 2 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 3 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 4 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 5 Przed realizacją / Pred vykonaním - zdjęcie w galerii nr 6

W trakcie realizacji / Pri vykonávaní

W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 1 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 2 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 3 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 4 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 5 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 6 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 7 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 8 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 9 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 10 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 11 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 12 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 13 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 14 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 15 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 16 W trakcie realizacji / Pri vykonávaní - zdjęcie w galerii nr 17

Po wykonaniu / Po vykonaní

Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 1 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 2 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 3 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 4 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 5 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 6 Po wykonaniu / Po vykonaní - zdjęcie w galerii nr 7