Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Rozbudowa DW 969 – Etap II

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 969 - Etap II”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 32 913 437,35 PLN
Wartość dofinansowania: 27 972 171,73 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1961/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 października 2023 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 969 – etap II” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 12.01.2023 r.
zakończenie: 31.12.2023 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 969 stanowi główny regionalny szlak komunikacyjny południowej Małopolski. Droga o długości ponad 69 km łączy dwa ośrodki regionalne jakimi są miejscowości Nowy Targ i Stary Sącz, zapewniając ponadto dostępność komunikacyjną do dróg krajowych nr 49 i 87. Będąc zlokalizowana na terenach o bardzo wysokiej atrakcyjności turystycznej jest głównym ciągiem drogowym zapewniającym obsługę ruchu turystycznego. Aktualny stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku przebiegającym przez powiat nowotarski, przeznaczonym do rozbudowy w ramach przedmiotowego projektu nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • pogarszających się warunków życia mieszkańców w zachodnim odcinku DW 969 na terenie powiatu nowotarskiego,
 • zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • pogarszającego się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • ograniczonej swobody ruchu drogowego,
 • niskiego standardu podróżowania.-słabej mobilności mieszkańców.

Zakres rzeczowy projektu

Zakresem przedmiotowej inwestycji objęto odcinki DW 969 zlokalizowane w gminach Nowy Targ oraz Krościenko nad Dunajcem w powiecie nowotarskim, w tym: odc. 070 od km 0+921,88 do km 1+100,00 w m. Dębno, oraz odc. 080 od km 2+900,00 do km 5+820,00 w m. Grywałd i Krościenko nad Dunajcem.

Cele projektu

Rozbudowa drogi przyczyni się do rozwoju ekonomicznego regionu oraz zmniejszenia uciążliwości ekologicznych i społecznych. Utworzone zostanie szybkie i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie:

 • poprawa dostępności do autostrady A4 (sieć TEN-T),
 • poprawa przejezdności przez powiat nowotarski,
 • poprawa dostępności do regionalnych ośrodków wzrostu jakim są miejscowości Nowy Targ, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem,
 • ułatwiony dojazd do Stref Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu oraz w Nowym Sączu,
 • ułatwiony dostęp do miast pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy,
 • usprawniona dostępność do stref aktywności turystycznej m.in.: Jezioro Czorsztyńskie, Pieniński Park Narodowy,
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu oraz wizerunku regionu.

Galeria

Rozbudowa DW 969 – Etap II - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa DW 969 – Etap II - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa DW 969 – Etap II - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa DW 969 – Etap II - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa DW 969 – Etap II - zdjęcie w galerii nr 5 Rozbudowa DW 969 – Etap II - zdjęcie w galerii nr 6 Rozbudowa DW 969 – Etap II - zdjęcie w galerii nr 7 Rozbudowa DW 969 – Etap II - zdjęcie w galerii nr 8