Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich

Tytuł projektu: „Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 18 390 569,80 PLN
Wartość dofinansowania: 14 824 139,46 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 2020/23 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 października 2023 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 19.04.2023 r.
zakończenie: 31.12.2023 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotowy projekt obejmuje rozbudowę skrzyżowania w ciągu DW 964 w m. Wał Ruda oraz rozbudowę skrzyżowania w ciągu DW 780 w m. Alwernia:

 1. Droga wojewódzka nr 964 przebiega przez teren gminy Radłów na kierunku północny wschód – południowy zachód, prowadzi ruch z Kasiny Wielkiej poprzez Dobczyce, Wieliczkę, Niepołmice, Ispinę, Szczurową do Biskupic Radłowskich, gdzie łączy się z DW 975 i stanowi alternatywne połączenie względem DK 79 i autostrady A4. W stanie istniejącym przedmiotowy odcinek DW nr 964 łączy się z DP 1419K poprzez skrzyżowanie zwykłe, czterowlotowe z podporządkowanym wlotem drogi powiatowej nr 1419K. Stan ten nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, zaburza płynność ruchu, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.
 2. Droga wojewódzka nr 780 jest drogą o znaczeniu regionalnym, łączącą miasto Kraków z  województwem śląskim, przez Liszki, Alwernię, Bibice, Chełmek do miasta Chełm Śląski, gdzie ma powiązanie z DW nr 934. Droga o długości 47 km zapewnia dostępność komunikacyjną do autostrady A4 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T oraz stanowi popularny dojazd do Krakowa i Kotliny Oświęcimskiej. Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 780 obsługuje ruch tranzytowy na kierunku Kraków – Oświęcim oraz ruch lokalny do budynków mieszkalnych, lokali usługowych, itp., położonych w bezpośrednim sąsiedztwie drogi. W stanie istniejącym przedmiotowy odcinek DW nr 780 łączy się z DG nr 557 i 21 poprzez skrzyżowanie zwykłe, nieskanalizowane, czterowlotowe z dopuszczonymi relacjami skrętnymi we wszystkich kierunkach. Stan ten nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, zaburza płynność ruchu, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • pogarszających się warunków życia mieszkańców miejscowości Wał Ruda i Alwernia,
 • ograniczenia dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru do autostrady A4, a tym samym sieci TEN-T
 • zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • pogarszającego się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • ograniczonej swobody ruchu drogowego,
 • niskiego standardu podróżowania,
 • wydłużonego czasu podróży.

Zakres rzeczowy projektu

Zakresem przedmiotowej inwestycji objęto rozbudowę:

 1. DW 964 klasy G na odc. o długości około 250 m od km 7+505,57 (odc. ref. 560) do km 0+117,29 (odc. ref. 575) w Gminie Radłów w powiecie tarnowskim,
 2. DW 780 klasy G na odc. 137 od km 0+816,33 do km 1+200,58 o dł. ok. 384,3 m w mieście Alwernia w powiecie chrzanowskim.

Cele projektu

punktu widzenia i rozwiązuje istotne problemy użytkowników drogi oraz lokalnej społeczności. Bezspornym argumentem za realizacją przedmiotowej inwestycji są wykazane jej efekty, m. in.:

 • poprawa dostępności do autostrady A4 (sieć TEN-T),
 • poprawa przejezdności przez powiat tarnowski i chrzanowski,
 • ułatwiony dojazd do Strefy Aktywności Gospodarczej w Niepołomicach,
 • ułatwiony dostęp do miast pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy,
 • usprawniona dostępność do stref aktywności turystycznej,
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu oraz wizerunku regionu.

Galeria

Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 5 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 6 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 7 Rozbudowa skrzyżowań w ciągach dróg wojewódzkich - zdjęcie w galerii nr 8