Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego RDWK Nabór nierozstrzygnięty z powodu braku ofert

Aktualizacja: 09.02.2023

Nabór nierozstrzygnięty z powodu braku ofert spełniających wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu.

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul.Głowackiego 56, 30-085 Kraków
Ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy

Nazwa stanowiska pracy: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie

Miejsce pracy: Rejon Dróg Wojewódzkich w Krakowie z siedzibą w Zabierzowie

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe techniczne, profil drogowy lub mostowy,
b) uprawnienia budowlane do nadzoru robót w specjalności drogowej lub mostowej bez ograniczeń,
c) staż pracy min. 4 lata w drogownictwie,
d) biegła obsługa komputera – (Windows, MS Office) oraz urządzeń biurowych,
e) prawo jazdy kat. B.

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) praktyka w realizacji inwestycji (robót) jako kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego,
c) znajomość przepisów prawa budowlanego oraz w zakresie realizacji i nadzoru robót,
d) znajomość ustawy o drogach publicznych i przepisów związanych z drogami publicznymi,
e) znajomość zasad wydatkowania pieniędzy publicznych.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) sprawowanie nadzoru inspektorskiego zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
b) przygotowanie materiałów technicznych do przetargów na roboty drogowe w ramach remontów kapitalnych dróg, mostów,
c) przygotowanie zgłoszeń robót budowlanych zlecanych przez ZDW w przypadkach robót objętych zwolnieniem z obowiązku pozwolenia na budowę zgodnie z art.29,30 Ustawy z dnia 7.07.1994-Prawo Budowlane,
d) koordynacja i nadzór nad letnim i zimowym utrzymaniem dróg i mostów,
e) współudział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych z zakresu remontów kapitalnych dróg, mostów,
f) wykonywanie objazdów i kontrola stanu technicznego obiektów inżynierskich, w tym przeglądów bieżących i okresowych,
g) nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji zleconych robót oraz organizowanie ich komisyjnych odbiorów,
h) przygotowywanie i uaktualnianie materiałów ewidencyjnych dróg, mostów i urządzeń mostowych,
i) dokonywanie kontroli usuwania przez wykonawców usterek i braków stwierdzonych podczas odbioru robót i w okresie gwarancyjnym,
j) prowadzenie kontroli budów pod względem należytego ich oznakowania w trakcie realizacji robót,
k) sporządzanie sprawozdania rzeczowo-finansowego z zakresu robót realizowanych przez Rejon.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) wynagrodzenie zasadnicze od 4700,00 zł. do 5000,00 zł + dodatek funkcyjny od 400,00 zł do 600,00 zł. + comiesięczna premia uznaniowa+ dodatek stażowy,
b) zatrudnienie na umowę o pracę,
c) możliwość skorzystania z funduszu socjalnego i ubezpieczeń grupowych,
d) możliwość dodatkowych szkoleń podnoszących kwalifikacje,
e) przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonego.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
d) kwestionariusz osobowy,
e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) klauzula informacyjna RODO, stanowiąca Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru,
g) formularz zgody dla kandydata ubiegającego się o zatrudnienie w ZDW na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych, stanowiący Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru.

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZDW w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul.Głowackiego 56, pok. 201-202, pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zdw.krakow.pl w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego lub pocztą tradycyjną na adres Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, 30-085 Kraków, ul.Głowackiego 56 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Zabierzowie w terminie do dnia 02.02.2023.

Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Wojewódzkich przy ul.Głowackiego 56 w Krakowie.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie;
30-085 Kraków, ul. Głowackiego 56.

2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu prowadzonej rekrutacji pracowników, ewentualnych przyszłych rekrutacji pracowników prowadzonych przez Administratora danych.

3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a wyżej wymienionego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. tj. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda może być w każdej chwili cofnięta poprzez złożenie Administratorowi danych stosownego oświadczenia woli na piśmie. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem czynności wykonanych przed jej cofnięciem.

4. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260, ze zm.) niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru, zawierająca m. in. imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce oraz opublikowanie w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy.

5. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia uczestnictwo Pani/Pana w procesie rekrutacji pracowników i w konsekwencji uniemożliwia zawarcie umowy o pracę.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzonej rekrutacji jaki przyszłych rekrutacji pracowników, nie dłużej jednak niż przez 5 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie odbywało się na zasadach określonych w regulaminie rekrutacji a konsekwencją takiego przetwarzania danych będzie kontakt tylko z wybranymi kandydatami.

10. Dane osobowe pracownika nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.