Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Poprawa komunikacji transgranicznej w rejonie Łysej Polany

Rejon Łysej Polany, ze swoim malowniczym krajobrazem i bogatą historią, stanowi istotną część obszaru transgranicznego. Aby zacieśnić więzi między społecznościami tego obszaru, konieczne jest skoncentrowanie się na poprawie komunikacji transgranicznej. W ostatnich latach pojawiło się wiele inicjatyw, mających na celu wspieranie współpracy między regionami, a tym samym stworzenie sprzyjającego środowiska dla rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego. Jednym z najistotniejszych programów służących współpracy na granicy Polski i Słowacji jest Program Interreg.

22 grudnia 2022 roku, Wspólny Sekretariat w imieniu Instytucji Zarządzającej ogłosił nabór w trybie konkurencyjnym wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027, priorytet 2. Lepiej połączone Pogranicze. Zarząd Dróg Wojewódzkich w imieniu Województwa Małopolskiego 31 marca 2023 roku złożył wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu drogowego „Łysa Polana łączy” w partnerstwie z Zarządem Dróg Preszowskiego Kraju Samorządowego (Partner słowacki).

Decyzją Komitetu Monitorującego projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 1 957 687,89 €, dzięki czemu 16.10.2023 roku podpisano umowę o dofinansowanie pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej reprezentowanym przez Pana Rafała Balińskiego, Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej, a Panią Katarzyną Węgrzyn-Madeję Dyrektorem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie reprezentującą Województwo Małopolskie.

Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano na 31.08.2025 roku.

Projekt zakłada modernizację DW 960 (strona polska) i drogi III/3078 (strona słowacka) o łącznej długości 4,76 km. Projekt uwzględnia potrzebę poprawy mobilności ludzi i towarów, co jest kluczowe dla rozwoju biznesu i handlu w regionie. Przedsięwzięcie przyczyni się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu pogranicza. Po stronie Województwa małopolskiego droga wojewódzka nr 960 zostanie poddane remontowi na odcinku o długości 3,26 km łączącym Bukowinę Tatrzańską z przejściem granicznym w Łysej Polanie, natomiast po stronie słowackiej zmodernizowana zostanie droga III/3078 o długości 1,5 km której zły stan nawierzchni zagraża bezpieczeństwu podróżnych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia celu jakim jest zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, komfortu wszystkich użytkowników dróg, w tym poprawa dostępności terenu dla transportu zbiorowego i jednoczesna dbałość o środowisko.

źródło: www.malopolska.pl