Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami

Tytuł projektu: „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 27 750 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 23 587 499,96 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1362/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 30.11.2018r.
zakończenie: 31.12.2020r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 973 Busko-Zdrój – Tarnów jest arterią komunikacyjną łączącą województwo małopolskie z województwem świętokrzyskim. Droga o długości ok. 55 km stanowi bezpośrednie połączenie aglomeracji tarnowskiej w Małopolsce z uzdrowiskiem Busko-Zdrój w województwie świętokrzyskim. Droga stanowi ważny element w układzie komunikacyjnym obu województw łącząc drogi krajowe nr 73 i 79 na terenie woj. świętokrzyskiego z autostradą A4 w Małopolsce, stanowiącej element sieci transportowej TENT oraz tworząc sieć dróg regionalnych z drogami wojewódzkimi nr 767, 771, 776 i 975. Brak przeprawy mostowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej nr 973 powoduje brak funkcjonalności układu komunikacyjnego w wariancie bezinwestycyjnym. Konieczność korzystania z tras objazdowych prowadzących do istniejących przepraw mostowych powoduje wzrost natężenia ruchu co prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych transportu drogowego. Rozwiązaniem powyższych problemów jest budowa mostu w m. Borusowa, pozwalająca na znaczące polepszenie dostępności komunikacyjnej drogi wojewódzkiej nr 973. Całkowita wartość umowy na wykonanie robót budowlanych została ustalona na kwotę 53 718 870, 78 PLN. Koszt należy podzielić na części inwestycji po stronie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

Zakres rzeczowy projektu

Projekt obejmuje budowę mostu przez rzekę Wisłę wraz z dojazdami. Przeprawa mostowa rozpoczyna się na terenie woj. świętokrzyskiego w miejscowości Nowy Korczyn skrzyżowaniem typu rondo z DK 79 oraz DW 973, a kończy na terenie woj. małopolskiego w miejscowości Borusowa włączeniem do istniejącej DW 973.

 1. Parametry wybudowanego obiektu mostowego:
  • obiekt wieloprzęsłowy, klasa obciążenia A
  • długość mostu – ok. 660 m (po stronie Małopolski 330 m), rozpiętość przęsła nurtowego nie może być mniejsza niż 130 m.
   Przekrój poprzeczny mostu:
  • szerokość jezdni: min. 7,0 m (2 pasy ruchu po 3,5 m + 2 opaski szer. 0,5 m)
  • jednostronny chodnik dla pieszych ze ścieżką rowerową o szer. min. 3,0 m
  • jednostronny chodnik dla pieszych o szer. min. 2,0 m
 2. Droga wojewódzka nr 973:
  • Klasa drogi: G,
  • Nośność konstrukcji nawierzchni: 115 kN/oś,
  • Kategoria ruchu: KR 5
  • Prędkość projektowa: Vp = 70 km/h,
  • Odwodnienie: obustronne/jednostronne rowy, ścieki lub kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wody do istniejących odbiorników lub projektowanych zbiorników rozsączająco odparowujących.
   Przekrój poprzeczny:
  • szerokość jezdni: min. 7,0 m (2 pasy ruchu po 3,5 m) + 2 opaski szer. 0,5 m
  • szerokość poboczy gruntowych : 1,50 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD
  • szerokość ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego – min. 3,0 m; ciągu pieszo-rowerowego
  • szerokość chodników: min. 2,0 m;

Na terenie województwa małopolskiego długość najazdów wynosi ok. 250 m. Wzdłuż dojazdu oraz na moście będzie zlokalizowana ścieżka rowerowa o długości na terenie woj. małopolskiego ok. 580 m.

Cele projektu

Realizacja inwestycji przyczyni się do:

 • poprawy skomunikowania województwa małopolskiego z województwem świętokrzyskim,
 • poprawy dostępu do autostrady A4,
 • ułatwionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w regionie,
 • podniesienia komfortu podróżowania,
 • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej,
 • skrócenia czasu podróży pomiędzy sąsiednimi miejscowościami,
 • poprawy warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • stworzenia obszarom zlokalizowanym w sąsiedztwie nowych możliwości rozwojowych,
 • wzrostu poziomu życia mieszkańców terenów objętych oddziaływaniem projektu.

Galeria

Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 1 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 2 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 3 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 4 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 5 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 6 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 7 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 8 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 9 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 10 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 11 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 12 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 13 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 14 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 15 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 16 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 17 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 18 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 19 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 20 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 21 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 22 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 23 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 24 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 25 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 26 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 27 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 28 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 29 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 30 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 31 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 32 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 33 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 34 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 35 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 36 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 37 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 38 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 39 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 40 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 41 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 42 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 43 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 44 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 45 Budowa mostu na Wiśle w m. Borusowa wraz z dojazdami - zdjęcie w galerii nr 46