Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969

Tytuł projektu: „Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Informacje ogólne

Wartość projektu: 34.482.898,37 PLN
Wartość dofinansowania: 29.203.512,70 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1099/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2021 roku (z późn. zm.) w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 30.07.2021 r.
zakończenie: 30.06.2023 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Aktualny stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 969 na odcinku przebiegającym przez powiat nowotarski, przeznaczonym do rozbudowy w ramach przedmiotowego projektu nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu. Istniejący na tym odcinku most na Dunajcu jest w złym stanie technicznym i zostanie rozebrany. Obiekt nie spełnia obowiązujących warunków technicznych drogi klasy G, w ciągu której jest usytuowany. Ze względu na stan obiektu, uszkodzenia korozyjne, niską klasę betonu, względy eksploatacyjne oraz zbyt niską nośność, ekspertyza stanu technicznego zaleciła budowę nowego mostu bez wykorzystania istniejących elementów użytkowanego obecnie obiektu. Wariant bezinwestycyjny przyczynia się do dalszej degradacji stanu technicznego mostu, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do przerwania ciągłości ruchu na DW 969. Brak w regionie alternatywnych dróg mogących przenieść ruch o porównywalnym natężeniu grozi paraliżem komunikacyjnym.

Istniejący stan obecnego układu komunikacyjnego jest przyczyną:

 • zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • pogarszającego się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • ograniczonej swobody ruchu drogowego,
 • niskiego standardu podróżowania.

Zakres rzeczowy projektu

W ramach projektu planowana jest rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 969 na odc. 070, w km 1+725,00-2+450,80, jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej, 2-pasowej, w tym rozbiórka i budowa nowego mostu na rzece Dunajec (DW 969 odc.070 km 2+066), rozbiórka przepustu pod koroną drogi wojewódzkiej i budowa nowego mostu ramowego na potoku Szlembarskim (DW 969 odc. 070 km 2+286,60), przebudowa skrzyżowania z drogą gminną, budowa 3 systemów odwodnienia (m.in. przepusty, rowy, kanalizacja deszczowa), budowa ścieżek rowerowych, budowa barier drogowych, budowa balustrad, przebudowa odcinków sieci teletechnicznej oraz elektroenergetycznej, budowa oświetlenia drogowego. Inwestycja będzie umożliwiała ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 t.

Cele projektu

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do:

 • poprawy dostępności do autostrady A4 (sieć TEN-T),
 • poprawy przejezdności przez powiat nowotarski,
 • poprawy dostępności do regionalnych ośrodków wzrostu jakim są miejscowości Nowy Targ, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica, Łącko, Stary Sącz i Nowy Sącz,
 • ułatwionego dojazdu do Stref Aktywności Gospodarczej w Nowym Targu oraz w Nowym Sączu,
 • ułatwionego dostępu do miast pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy,
 • usprawniona dostępność do stref aktywności turystycznej m.in.: Jezioro Czorsztyńskie, Pieniński Park Narodowy,
 • skrócenia czasu przejazdu oraz poprawy komfortu podróży,
 • poprawy bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji,
 • zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • poprawy warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenia mobilności mieszkańców,
 • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawy estetyki krajobrazu oraz wizerunku regionu.

Galeria

Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - zdjęcie w galerii nr 1 Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - zdjęcie w galerii nr 2 Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - zdjęcie w galerii nr 3 Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - zdjęcie w galerii nr 4 Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - zdjęcie w galerii nr 5 Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - zdjęcie w galerii nr 6 Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - zdjęcie w galerii nr 7 Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - zdjęcie w galerii nr 8 Budowa mostu w m. Dębno i Szlembark wraz z dojazdami w ciągu DW 969 - zdjęcie w galerii nr 9