Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Budowa połączenia DW 780 z południową obwodnicą Krakowa

Tytuł projektu: „Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa - Węzeł Mirowski”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 21 012 690,00 PLN

Wartość dofinansowania: 13 764 526,00 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 697/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Budowa połączenia DW 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) z południową obwodnicą Krakowa – Węzeł Mirowski” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 20.11.2015r.
zakończenie: 31.08.2016r.

Ogólna charakterystyka projektu

Układ komunikacyjny w wariancie bezinwestycyjnym ogranicza dostępność komunikacyjną dla mieszkańców, nie ułatwia integracji społecznej i funkcjonalno-przestrzennej regionu, jest przyczyną poważnych utrudnień w ruchu tranzytowym i turystycznym.

Węzeł Mirowski jest jednym z pięciu węzłów autostradowych na zachodnim odcinku obwodnicy Krakowa w ciągu A4. Droga wojewódzka nr 780 (ul. Księcia Józefa w Krakowie) nie ma bezpośredniego połączenia z autostradą A4 będącej częścią transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Z tego powodu pojazdy z DW 780 muszą korzystać z ul. Mirowskiej (włączenie do A4 za pomocą węzła Mirowskiego), bądź trasą alternatywną – drogą wojewódzką nr 774 i węzła Balice.

Analizowany układ komunikacyjny charakteryzuje się bardzo dużym natężeniem ruchu pojazdów, co jest przyczyną licznych utrudnień w rejonie dzielnicy Bielany.

Wszystkie pojazdy poruszają się w terenie zabudowanym, w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, obiektów użyteczności publicznej, miejsc rekreacji, zmniejszając bezpieczeństwo użytkowników drogi, w tym pieszych i rowerzystów. Uciążliwość tego ruchu objawia się także poprzez dużą emisję spalin oraz nadmierny hałas. Ulice są niedostosowane do aktualnego oraz prognozowanego natężenia pojazdów. Budynki zlokalizowane są w bardzo bliskiej odległości od drogi wojewódzkiej. Z uwagi na pogarszające się warunki życia mieszkańców, a także utrudnienia związane z transportem drogowym, koniecznym jest rozpoczęcie budowy nowej drogi, która w znacznym stopniu odciąży Bielany od nadmiernego ruchu pojazdów.

Nieodpowiedni system transportowy, nieadekwatny do oczekiwań grup docelowych projektu, powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Wariant bezinwestycyjny obniża poziom i jakość życia mieszkańców Krakowa (w szczególności Bielan), w sposób znaczący ograniczając możliwość rozwoju podmiotów gospodarczych, dostępu do obiektów turystycznych, utrudnia mobilność użytkowników, a także ujemnie wpływa na wizerunek województwa małopolskiego jak i Miasta Kraków. Obecnie układ komunikacyjny negatywnie oddziałuje na społeczeństwo oraz środowisko poprzez emisję spalin, drgania, hałas, wypadki i kolizje, utrudnienia związane z komunikacją lokalną.

Wzrost natężenia ruchu pojazdów na rozpatrywanym obszarze prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych transportu drogowego. Duża liczba pojazdów generuje większe koszty użytkowników i środowiska, wypadków, eksploatacji, a także przewozu. Ponadto zwiększa się czas przejazdu przez tworzenie się zatorów.

Stan istniejący w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • pogarszających się warunków życia mieszkańców Krakowa,
 • ograniczenia dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru do autostrady A4, a tym samym sieci TEN-T
 • zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • pogarszającego się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • ograniczonej swobody ruchu drogowego,
 • niskiego standardu podróżowania,
 • wydłużonego czasu podróży.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy obejmuje budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 780 o długości 1060,20 m od ul. Księcia Józefa do połączenia z południową obwodnicą Krakowa – autostradą A4 w węźle Mirowskim oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 780 na długości 162,5 m (ul. Księcia Józefa) i rozbudowa łącznicy autostradowej na długości 80,50 m w Krakowie oraz w miejscowości Kryspinów.

Realizowane będą następujące roboty budowlane:

 • budowa drogi wojewódzkiej nr 780 jezdnojezdniowej o szerokości 7,0 m, klasy G o długości 1060,20m
 • budowa mostu nad rzeką Sanka o długości całkowitej Lc=62,0m,
 • rozbudowa wlotów łącznicy autostradowej (ul. Mirowska)
 • budowa i przebudowa ciągów pieszo-rowerowych
 • budowa skrzyżowania skanalizowanego typu „średnie rondo” czterowlotowego
 • budowa skrzyżowania skanalizowanego typu „małe rondo” czterowlotowego
 • budowa wlotu północnego z ronda na drogę gminną,
 • przebudowa i przebudowa rowów drogowych
 • budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami
 • budowa oświetlenia ulicznego
 • budowy dojazdu do obsługi i konserwacji projektowanych rowów szczelnych, projektowanych urządzeń podczyszczających, dla służb utrzymaniowych do obsługi projektowanego obiektu mostowego nad rzeką Sanką
 • budowy zjazdów indywidualnych z dróg publicznych
 • budowa zatoki autobusowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 780 – ul. Księcia Józefa
 • przestawienie kapliczki
 • przebudowa sieci gazowej średnioprężnej
 • przebudowa sieci teletechnicznej

W projekcie zastosowano rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników ruchu: skrzyżowania skanalizowane typu „rondo”, ciągi pieszo-rowerowe, chodniki, zatoki autobusowe, oświetlenie uliczne.

Cele projektu

I. Podniesienie jakości infrastruktury drogowej.

Wybudowana droga o długości 1,1 km będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji do środowiska zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz poprawi komfort akustyczny w terenie zabudowanym. Korzyści wynikają również ze skrócenia czasu podróży. Inwestycja rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie ( w tym do europejskiej sieci transportowej TEN-T) oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy.

 

II. Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności.

Zapewniona zostanie lepsza komunikacja w regionie, a także w wyniku realizacji projektu powstanie dojazd do nowych i istniejących terenów inwestycyjnych w rejonie Krakowa. Inwestycja zwiększy mobilność mieszkańców regionu, zapewni ułatwienia dla firm prowadzących działalność gospodarczą na analizowanym obszarze, a także pozwoli na ułatwienia w regionalnym ruchu tranzytowym i turystycznym. Przedsięwzięcie zwiększy potencjał DW 780.

Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności województwa jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego i poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu.

 

III. Powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi.

Droga wojewódzka nr 780 ma znaczenie ponadregionalne. To trasa o długości 57 km łącząca Kraków z Chełmem Śląskim, położona w województwach małopolskim oraz śląskim. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy powiązań z transeuropejską siecią transportową TEN-T, z siecią dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych.

Trasa ma duże znaczenie w układzie komunikacyjnym województwa. Realizacja przedsięwzięcia zapewni korzystne połączenie z regionalną siecią drogową, zwiększając tym samym dostępność komunikacyjną województwa oraz zapewniając jego rozwój.

 

IV. Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu

Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do wzrostu konkurencyjności regionu poprzez poprawę dostępności infrastruktury drogowej. Stan dróg i dostępność komunikacyjna stanowią jedno z najważniejszych kryteriów w podejmowaniu przez potencjalnych inwestorów decyzji o inwestowaniu środków na danym terenie. Sukcesywna poprawa jakości dróg przyczynia się do wzrostu gospodarczego całego regionu. Budowa drogi pobudzi rozwój społeczny i gospodarczy obszaru, na którym jest zlokalizowana. Unowocześniona infrastruktura drogowa pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój inwestycji wokół drogi wojewódzkiej nr 780 i wpłynie na poprawę walorów estetyczno – przestrzennych tego obszaru.

Galeria

Budowa połączenia DW 780 z południową obwodnicą Krakowa - zdjęcie w galerii nr 1 Budowa połączenia DW 780 z południową obwodnicą Krakowa - zdjęcie w galerii nr 2 Budowa połączenia DW 780 z południową obwodnicą Krakowa - zdjęcie w galerii nr 3 Budowa połączenia DW 780 z południową obwodnicą Krakowa - zdjęcie w galerii nr 4 Budowa połączenia DW 780 z południową obwodnicą Krakowa - zdjęcie w galerii nr 5 Budowa połączenia DW 780 z południową obwodnicą Krakowa - zdjęcie w galerii nr 6 Budowa połączenia DW 780 z południową obwodnicą Krakowa - zdjęcie w galerii nr 7 Budowa połączenia DW 780 z południową obwodnicą Krakowa - zdjęcie w galerii nr 8 Budowa połączenia DW 780 z południową obwodnicą Krakowa - zdjęcie w galerii nr 9