Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie

Tytuł projektu: „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 166.825.174,25 PLN

Wartość dofinansowania: 136.920.111,49 PLN (95 % całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 761/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 02.10.2019r.
zakończenie: 14.12.2023r.

Ogólna charakterystyka projektu

Istniejący stan infrastruktury drogowej nie jest dostosowany do natężenia ruchu i wymaga poprawy, dotyczy to w szczególności istniejącego mostu nad rzeką Dunajec w Ostrowie który stanowi bardzo ważne połączenie autostrady A4 z tarnowskimi Mościcami. W listopadzie 2019 roku obiekt mostowy w Ostrowie został zamknięty dla samochodów, rowerzystów i pieszych. Zamknięcie mostu oznacza olbrzymie utrudnienia dla kierowców, mieszkańców, przewoźników autobusowych, służb ratunkowych oraz dla zlokalizowanych na terenie Tarnowa Zakładów Azotowych. Samochody próbujące dojechać z węzła Wierzchosławice (autostrada A4) do tarnowskich zakładów azotowych muszą pokonać dodatkowy dystans ponad 20 kilometrów co generuje ogromne straty kosztów czasu i paliwa.

Istniejący stan obecnego układu komunikacyjnego jest przyczyną:

 • ograniczonej dostępności do stref aktywności gospodarczej w Tarnowie i regionie,
 • braku ogólnodostępnego połączenia węzła autostradowego w Wierzchosławicach z DW 973 relacji Wierzchosławice – Tarnów,
 • ograniczonego wykorzystania potencjału inwestycyjnego i turystycznego,
 • pogarszania się warunków życia mieszkańców w pobliżu DW 973 oraz powiatu tarnowskiego,
 • ograniczonej dostępności komunikacyjnej subregionu Tarnowskiego,
 • zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • pogarszania się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • niskiego standardu podróżowania i słabej mobilności mieszkańców.

Zakres rzeczowy projektu

Projekt polega na utworzeniu połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze Strefą Aktywności Gospodarczej w Tarnowie jako drogi klasy G, jednojezdniowej o 2 i 3 pasach ruchu, odcinkowo z pasami do lewoskrętu, o długości ok. 2,6 km. Planowana łącznica zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu tarnowskiego, gminy Wierzchosławice i miasta Tarnów. Początek łącznicy stanowić będzie włączenie do istniejącego wlotu skrzyżowania typu rondo (skrzyżowania ul. Witosa z ul. Chemiczną w Tarnowie) w km ok. 2+207. Koniec łącznicy – skrzyżowanie typu rondo węzła autostrady A4 z drogą gminną nr K202517 – km łącznicy ok. 4+826 wraz z dowiązaniem drogi dojazdowej do łącznicy autostrady A4.

Cele projektu

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do:- poprawy dostępności do autostrady A4 (sieć TEN-T),

 • poprawy przejezdności przez powiat tarnowski,
 • poprawy funkcjonowania układu komunikacyjnego w Subregionie Tarnowskim,
 • poprawy dostępności do regionalnego ośrodka wzrostu jakim jest Tarnów,
 • ułatwionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w Tarnowie: Zielony Park Przemysłowy „Kryształowy”, Strefa Aktywności Gospodarczej „Piaskówka-Komunalna”,
 • ułatwionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w regionie: Zielony Park przemysłowy w Wojniczu, Specjalna Strefa Ekonomiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, Strefa aktywności gospodarczej w Szczurowej, Koszycka Strefa Gospodarcza,
 • ułatwionego dostępu do miast pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy,
 • usprawnionej dostępności do stref aktywności turystycznej,
 • skrócenia czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawy bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin,
 • zmniejszenia emisji hałasu i wibracji,
 • zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • poprawy warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenia mobilności mieszkańców,
 • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawy estetyki krajobrazu oraz wizerunku regionu.

Galeria

Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 1 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 2 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 3 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 4 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 5 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 6 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 7 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 8 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 9 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 10 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 11 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 12 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 13 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 14 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 15 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 16 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 17 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 18 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 19 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 20 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 21 Budowa połączenia węzła autostrady A4 w Wierzchosławicach ze SAG w Tarnowie - zdjęcie w galerii nr 22