Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Obwodnica Babic

Tytuł projektu: „Obwodnica Babic”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 20 542 330,14 PLN

Wartość dofinansowania: 15 943 991,40 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 658/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Obwodnica Babic” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 07.10.2016r.
zakończenie: 17.09.2020r.

Ogólna charakterystyka projektu

Zasadność realizacji inwestycji jest podyktowana niedostosowaniem istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnego oraz prognozowanego natężenia ruchu pojazdów i niezapewnieniem bezpiecznych warunków korzystania z drogi przez jej użytkowników.

Nowa droga zapewni wygodny dostęp do autostrady A4 (z drogi wojewódzkiej nr 780 poprzez węzeł Mirowski, z drogi wojewódzkiej nr 781 poprzez drogę krajową 79 i węzeł Chrzanów). Pozwoli to na poprawę dostępności do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, w której skład wchodzi autostrada A-4. Nowe połączenie, które będzie stanowiło obwodnicę Babic – znacznie ułatwi życie nie tylko mieszkańcom, ale też wszystkim, którzy w celach gospodarczych i turystycznych korzystają z małopolskich dróg. Wybudowana droga usprawni dostęp do autostrady na kierunku do Rzeszowa, z drogi wojewódzkiej nr 780 bez konieczności korzystania z ulic Babic i Wygiełzowa.

Trasa usprawni ruch samochodowy w tym rejonie i jednocześnie przyniesie ulgę mieszkańcom obciążonym obecnie ulicom Oświęcimskiej i Krakowskiej. W celu minimalizowania problemów regionu w zakresie zwiększenia dostępności komunikacyjnej i udrożnieniu istniejącego układu komunikacyjnego, niezbędną inwestycją wydaje się budowa nowej drogi łączącej drogi wojewódzkie nr 780 i 781, która przyczyni się do znaczących korzyści społecznych, ekonomicznych oraz środowiskowych.

Przedmiotowa inwestycja podniesie funkcjonalność układu drogowego. Poprawią się warunki ruchowe, gdyż wybudowana droga zapewnieni standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś, zwiększy się płynność ruchu oraz prędkość podróży. Ponadto dąży do rozwoju ekonomicznego regionu oraz zmniejszenia uciążliwości ekologicznych i społecznych.

Utworzone zostanie szybkie i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie:

 • oddalenie ruchu pojazdów od terenów zabudowanych,
 • skrócenie czasu podróży,
 • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców m. Babice, Wygiełzów,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu,
 • polepszenie warunków ruchowych na drogach wojewódzkich nr 780 i 781,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja nie tylko usprawni ruch pojazdów, lecz przede wszystkim ułatwi tranzyt samochodowy i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, poprawi się również komfort jazdy podróżujących, dzięki zmniejszeniu liczby pojazdów w terenie zabudowanym. Budowa obwodnicy podniesie się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koniecznym jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z nowej drogi w szczególności dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, mającym problemy z samodzielnym poruszaniem się.

Za sprawą realizacji projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy (budowa chodnika, przejść dla pieszych, umożliwienie korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym – budowa obniżonych krawężników oraz zjazdów do posesji), nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu dróg nr 780 i 781 – zwiększy się płynność ruchu, przy jednoczesnej redukcji jego uciążliwości. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu – uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi.

Poprawią się warunki i jakość życia mieszkańców analizowanego obszaru. Realizacja inwestycji zapewni ponadto poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz i na zewnątrz miasta, powiatu, województwa małopolskiego, zwiększając jednocześnie spójność układów transportowych, przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszeniu klimatu akustycznego oraz redukcji zanieczyszczeń. Planowane przedsięwzięcie nie wywołuje konfliktów społecznych. Ewentualne sprzeciwy mogłyby powstać w sytuacji, gdyby inwestycja nie była realizowana, a uciążliwości związane z negatywnym wpływem drogi na ludzi i środowisko spotęgowałyby się.

Planowane działania są zatem adekwatne w stosunku do oczekiwań grup docelowych projektu. Mając na uwadze poprawę warunków życia mieszkańców, a także udrożnienie układu komunikacyjnego, Beneficjent podjął decyzję o realizacji inwestycji. Projekt przyczyni się ponadto do zwiększenia konkurencyjności oraz zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa małopolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie przyczyni się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych (w tym TEN-T) oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia takich efektów jak:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • likwidacja tzw. „wąskich gardeł” w sieci drogowej regionu,
 • wypełnienie braków w sieci dróg regionu – budowa nowej drogi spowoduje zwiększenie dobrej jakości ciągów komunikacyjnych w regionie i włączenie ich do istniejącej sieci transportowej,
 • rozwój infrastruktury gospodarczej poprzez poprawę jakości szlaków komunikacyjnych, – wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa małopolskiego.

Zakres rzeczowy projektu

Całkowita długość wybranego do realizacji odcinka budowy obwodnicy wynosi ok. 4,8 km. Początek odcinka – istniejące skrzyżowanie DW 780 (ul. Oświęcimska) z DP 1014K (ul.Piłsudskiego), koniec – DW 780 km (ul. Krakowska odc. ref. 160 km ok 0+800). Droga będzie drogą klasy G, jednojezdniową, posiadającą dwa pasy ruchu (szerokość pasa ruchu 3,5 m).

Charakterystyczne parametry projektowanego układu drogowego:

 • klasa drogi: G
 • prędkość projektowa 60 km/h;
 • prędkość miarodajna 80 km/h;
 • kategoria ruchu: KR4
 • dopuszczalne obciążenia nawierzchni : 115 kN/oś

Przekrój poprzeczny jezdni głównej:

 • szerokość jezdni: 7,0 m (2 x 3,5 m);
 • szerokość poboczy gruntowych: min. 1,25 m;
 • pochylenie skarp drogowych: min. 1:1,5;
 • pochylenie skarp i przeciwskarp rowów trapezowych: min. 1:1,5;
 • szerokość dna rowu trapezowego: min. 0,40 m

Przekrój poprzeczny na obiektach mostowych – 2 obiekty mostowe (potok Płazanka, ciek Zmornica):

 • klasy obciążeń „A”,
 • klasa drogi w ciągu obiektu: G
 • szerokość jezdni: min. 8,0 m (0,5 + 3,5 + 3,5 + 0,5 m);
 • szerokość użytkowa chodnika : 2,0 m x 2

Parametry w zakresie geometrii skrzyżowań:

 • skrzyżowanie DW 780 z DP 1014K – jako rondo czterowlotowe ;
 • skrzyżowanie z DW 781 – jako rondo czterowlotowe ;
 • skrzyżowanie z DW 780 – jako rondo trójwlotowe
 • skrzyżowanie zwykłe częściowo skanalizowane z drogą powiatową 1010K
 • skrzyżowanie zwykłe z drogą powiatową 1020K

Planowana jest: budowa poboczy, budowa chodników, budowa i przebudowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę, budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, dróg zbiorczych, serwisowych (w razie konieczności), budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników, umocnienie skarp, budowa przepustów drogowych, budowa urządzeń ochrony środowiska, zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu (w tym: doziemnych kabli teletechnicznych, napowietrznych linii elektroenergetycznej SN, sieci wodociągowych, gazowych), wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczególności: oświetlenia drogi, kanalizacji deszczowej, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, stała organizacja ruchu, w szczególności: oznakowanie pionowe i poziome – grubowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe.

Cele projektu

I. Podniesienie jakości infrastruktury drogowej.
Wybudowana droga o długości 4,8 km będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji do środowiska zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz poprawi komfort akustyczny w terenie zabudowanym. Korzyści wynikają również ze skrócenia czasu podróży. Inwestycja rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie (w tym do europejskiej sieci transportowej TEN-T) oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

II. Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności.
Dzięki realizacji projektu zapewniona zostanie lepsza komunikacja w regionie. Usprawnieniu ulegnie dojazd do stref aktywności gospodarczej na terenie aglomeracji krakowskiej i województwa śląskiego (DW 780) oraz połączenie pomiędzy obszarami inwestycyjnymi zlokalizowany w Chrzanowie i Andrychowie (DW 781). Budowa obwodnicy warunkuje ponadto powstanie strefy aktywności gospodarczej na terenie gminy Babice. Inwestycja zwiększy mobilność mieszkańców regionu, zapewni ułatwienia dla firm prowadzących działalność gospodarczą na analizowanym obszarze, a także pozwoli na ułatwienia w regionalnym ruchu tranzytowym i turystycznym. Przedsięwzięcie zwiększy potencjał DW 780 i DW 781. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności województwa jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego oraz bezpieczeństwo ruchu.

III. Powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi.
Drogi wojewódzkie nr 780 i nr 781 mają znaczenie ponadregionalne. Droga wojewódzka nr 780 to trasa o długości 57 km łącząca Kraków z Chełmem Śląskim, położona w województwach małopolskim oraz śląskim. Stanowi alternatywę dla autostrady A4 na odcinku od granicy województwa do aglomeracji krakowskiej. Dzięki nowowybudowanemu połączeniu poprzez węzeł Mirowski umożliwia dalszą podróż autostradą A4 w kierunku wschodnim. Droga wojewódzka nr 781 o długości 67 km zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego i śląskiego łącząc ze sobą Chrzanów i Łękawicę. Przebiegając w relacji północ-południe stanowi połączenie pomiędzy siecią dróg krajowych nr 28, 44 52 i 79. Poprzez węzeł Chrzanów umożliwia dostęp do autostrady A4. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy powiązań z transeuropejską siecią transportową TEN-T, z siecią dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych. Trasa ma duże znaczenie w układzie komunikacyjnym województwa. Realizacja przedsięwzięcia zapewni korzystne połączenie z regionalną siecią drogową, zwiększając tym samym dostępność komunikacyjną województwa oraz zapewniając jego rozwój.

IV. Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu.
Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do wzrostu konkurencyjności regionu poprzez poprawę dostępności infrastruktury drogowej. Stan dróg i dostępność komunikacyjna stanowią jedno z najważniejszych kryteriów w podejmowaniu przez potencjalnych inwestorów decyzji o inwestowaniu środków na danym terenie. Sukcesywna poprawa jakości dróg przyczynia się do wzrostu gospodarczego całego regionu. Budowa drogi pobudzi rozwój społeczny i gospodarczy obszaru, na którym jest zlokalizowana. Po zrealizowaniu projektu sytuacja ekonomiczna Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, jako podmiotu realizującego projekt, ulegnie poprawie ze względu na zmniejszenie wielkości środków finansowych, bądź ich znaczne ograniczenie, przeznaczanych do tej pory na remonty oraz bieżące utrzymanie tego odcinka drogi. Pozwoli to na powstanie wymiernych oszczędności w budżecie, co przekłada się na wzrost ekonomiczny mieszkańców regionu jak i Województwa Małopolskiego. Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu ERR wykazała opłacalność realizacji inwestycji

Galeria

Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 1 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 2 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 3 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 4 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 5 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 6 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 7 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 8 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 9 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 10 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 11 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 12 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 13 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 14 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 15 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 16 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 17 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 18 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 19 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 20 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 21 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 22 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 23 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 24 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 25 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 26 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 27 Obwodnica Babic - zdjęcie w galerii nr 28