Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Obwodnica Gdowa Etap II

Tytuł projektu: „Obwodnica Gdowa Etap II”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 25.147.736,27 PLN

Wartość dofinansowania: 21.152.733,33 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 784/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Gdowa Etap II” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 23.03.2016r.
zakończenie: 31.12.2018r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotowy Projekt jest kontynuacją ukończonego w 2014 roku pierwszego etapu obwodnicy Gdowa. Projekt „Obwodnica Gdowa ETAP I” uzyskał dofinansowanie ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007- 2013 i polegał na budowie obwodnicy Gdowa w ciągu drogi wojewódzkiej 967. Drugi etap budowy obwodnicy umożliwi ominięcie centrum Gdowa w relacji północ – południe (ciąg drogi wojewódzkiej nr 966). Przedmiotowa inwestycja ma swój początek na wylocie ronda (koniec I etapu), biegnie w stronę południową przecinając obiektem mostowym rzekę Rabę i łączy się z drogą wojewódzką nr 966. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji przedmiotowego projektu zostało poprzedzone dokładną analizą stanu sieci dróg województwa małopolskiego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej na poszczególnych obszarach województwa. Budowa kolejnego etapu obwodnicy Gdowa poprawi dostęp do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego oraz pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości usprawniając jej system komunikacyjny.

Brak obwodnicy Gdowa w relacji północ – południe jest przyczyną:

 • nadmiernego ruchu tranzytowego w centrum miejscowości,
 • wydłużenia czasu przejazdu przez m. Gdów oraz spadku komfortu podróżowania,
 • spadku bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz bezpieczeństwa pieszych,
 • pogorszenia się jakości środowiska naturalnego w centrum Gdowa (niższa emisja spalin, hałasu i wibracji),
 • ograniczenia działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • spadku mobilności mieszkańców,
 • ograniczonego wykorzystania potencjału inwestycyjnego i turystycznego.

Zakres rzeczowy projektu

Całkowita dł. obwodnicy wynosi ok.2 km. Początek obwodnicy-włączenie do istniejącego skrzyżowania typu rondo wykonanego przy realizacji I etapu budowy obwodnicy Gdowa (ul. Bocheńska), koniec obwodnicy–skrzyżowanie z DW nr 966 na granicy administracyjnej Gdowa. Wybudowana obwodnica będzie drogą klasy „G”, jednojezdniową, posiadającą dwa pasy ruchu (szerokość pasa ruchu 3,5m).W ramach obwodnicy zostanie również wybudowany obiekt mostowy na rzece Rabie w klasie obciążeń „A” w klasie drogi „G” w ciągu obiektu, z obustronnym chodnikiem dla pieszych o szerokości minimum 2 metry.

Charakterystyczne parametry projektowanego układu drogowego:

 • klasa drogi: G
 • prędkość projektowa 70 km/h
 • prędkość miarodajna 90 km/h
 • kategoria ruchu: KR5
 • dopuszczalne obciążenia nawierzchni: 115 kN/oś

Cele projektu

Powstanie drugiego etapu obwodnicy Gdowa jest elementem tworzenia się nowoczesnego systemu transportowego efektywnie zaspokajającego potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa. Celem bezpośrednim niniejszego Projektu jest zwiększona dostępność drogowa regionu i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości.

Realizacja projektu Obwodnica Gdowa ETAP II przyczyni się do:

 • poprawy przejezdności przez m. Gdów,
 • poprawy dostępności do autostrady A4 – sieć TEN-T (węzeł Szarów),
 • poprawy dostępności do dróg krajowych: droga ekspresowa S7 (sieć TEN-T), DK 4, DK 75 oraz DK 28,
 • zwiększenia dostępności do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Krakowska SSE „Krakowski Park Technologiczny”, Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej, Strefa Przemysłowa „Zielonych Dobczyc”, Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej, strefa Aktywności Gospodarczej w Limanowej,
 • zwiększenia dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Wieliczce, Bochni, Dobczycach i Myślenicach,
 • poprawy skomunikowania dróg wojewódzkich nr 967 i 966,
 • poprawy dostępności do dróg wojewódzkich nr 964 i 965,
 • skrócenia czasu przejazdu oraz poprawy komfortu podróżowania,
 • poprawy bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin,
 • zmniejszenia emisji hałasu i wibracji,
 • zmniejszenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • poprawy warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenia mobilności mieszkańców,
 • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zwiększenia atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej.

Galeria

Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 1 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 2 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 3 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 4 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 5 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 6 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 7 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 8 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 9 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 10 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 11 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 12 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 13 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 14 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 15 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 16 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 17 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 18 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 19 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 20 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 21 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 22 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 23 Obwodnica Gdowa Etap II - zdjęcie w galerii nr 24