Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Obwodnica Koszyc

Tytuł projektu: „Obwodnica Koszyc”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 21.671.731,65 PLN

Wartość dofinansowania: 18.302.056,05 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1728/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 września 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Koszyc” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 19.06.2019r.
zakończenie: 31.12.2021r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka 768 na odcinku Koszyce – Szczurowa jest najbardziej obciążona ruchem pojazdów ciężkich ze wszystkich dróg wojewódzkich w Małopolsce. Wzrastająca ilość samochodów, w połączeniu ze złym stanem technicznym dróg oraz niską funkcjonalnością układu komunikacyjnego przekłada się na radykalne obniżenie bezpieczeństwa na drogach, znaczne wydłużenie czasu przejazdu między punktami, co z kolei negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji przedmiotowego projektu zostało poprzedzone dokładną analizą stanu sieci dróg województwa małopolskiego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej na poszczególnych obszarach województwa. Budowa obwodnicy Koszyc poprawi dostęp do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego oraz pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości usprawniając jej system komunikacyjny.

Zakres rzeczowy projektu

Wykonanie robót budowlanych związanych z budową nowego przebiegu DW 768 stanowiącego obwodnicę Koszyc wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą obejmujących między innymi:

 • budowę obwodnicy Koszyc,
 • rozbudowę skrzyżowania DK 79 z DW 768 na skrzyżowanie typu rondo,
 • rozbudowę skrzyżowania DK 79 z DG 160013 K,
 • budowę skrzyżowania skanalizowanego czterowlotowego DW 768 z DP 1282 K,
 • budowę dodatkowych jezdni do obsługi terenów przyległych,
 • budowę chodników,
 • budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
 • przebudowę systemu odwodnienia,
 • budowę kanalizacji deszczowej i przebudowę rowów drogowych,
 • przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej,
 • budowę i przebudowę oświetlenia,
 • przebudowę i zabezpieczenie sieci energetycznych,
 • budowę i przebudowę sieci teletechnicznej,
 • budowę kanału technologicznego.

Cele projektu

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do:

 • poprawy przejezdności przez Koszyce oraz zwiększenie komfortu podróżowania,
 • ograniczenia ruchu tranzytowego w centrum miejscowości,
 • skrócenia czasu przejazdu,
 • poprawy dostępności do autostrady A4 – sieć TEN-T (węzeł Brzesko),
 • poprawy dostępności do drogi krajowej nr 79,
 • ułatwionego dostępu do województwa świętokrzyskiego przez drogę wojewódzką nr 768,
 • zwiększenia dostępności do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Zielony „Park Przemysłowy” Kryształowy w Tarnowie, Zielony Park Przemysłowy w Wojniczu, Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej, Niepołomicka Strefa Inwestycyjna, Koszycka Strefa Gospodarcza, Nowobrzeski Obszar Gospodarczy, Strefa Aktywności Gospodarczej w Szczurowej,
 • poprawy warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenia atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej regionu,
 • poprawy bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • polepszenia jakości środowiska naturalnego w centrum Koszyc (emisja spalin, hałasu i wibracji).

Galeria

Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 1 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 2 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 3 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 4 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 5 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 6 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 7 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 8 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 9 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 10 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 11 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 12 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 13 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 14 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 15 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 16 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 17 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 18 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 19 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 20 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 21 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 22 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 23 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 24 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 25 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 26 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 27 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 28 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 29 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 30 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 31 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 32 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 33 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 34 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 35 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 36 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 37 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 38 Obwodnica Koszyc - zdjęcie w galerii nr 39