Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Obwodnica Miechowa

Tytuł projektu: „Obwodnica Miechowa”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 64 076 345,00 PLN

Wartość dofinansowania: 50 999 999,93 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 960/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Miechowa” w ramach  Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM).

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 17.04.2015r.
zakończenie: 31.10.2018r.

Ogólna charakterystyka projektu

Istniejące rozwiązanie komunikacyjne – przebieg drogi wojewódzkiej nr 783 w Miechowie nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Nieodpowiedni system transportowy, nieadekwatny do oczekiwań grup docelowych projektu, powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Wariant bezinwestycyjny obniża poziom i jakość życia mieszkańców Miechowa, w sposób znaczący ograniczając możliwość rozwoju podmiotów gospodarczych, utrudnia mobilność użytkowników, a także ujemnie wpływa na wizerunek województwa małopolskiego. Obecnie układ komunikacyjny negatywnie oddziałuje na społeczeństwo oraz środowisko poprzez emisję spalin, drgania, hałas, wypadki i kolizje, utrudnienia związane z komunikacją lokalną. W centrum miejscowości droga krajowa nr 7 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 783, co powoduje brak płynności ruchu i ograniczenie dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru. Ponadto droga nr 783 prowadzi przez Rynek w Miechowie, wzdłuż zwartej zabudowy mieszkaniowo-handlowej.

Wzrost natężenia ruchu pojazdów na rozpatrywanym obszarze prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych
i ekologicznych transportu drogowego. Duża liczba pojazdów generuje większe koszty użytkowników i środowiska, wypadków, eksploatacji, a także przewozu. Ponadto zwiększa się czas przejazdu przez tworzenie się zatorów. Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • pogarszającego się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • pogarszających się warunków życia mieszkańców powiatu miechowskiego,
 • zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • ograniczonej swobody ruchu drogowego, – niskiego standardu podróżowania.

Realizacja inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Miechowa, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 783, rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. Przedsięwzięcie pozwoli na wyeliminowanie ruchu ponadlokalnego i tranzytowego poza zwartą zabudowę mieszkaniową. Inwestycja dotyczy odcinka drogi wojewódzkiej pozwalającego na włączenie do systemu dróg krajowych – do istniejącej drogi krajowej nr 7 oraz projektowanej S7 będących częścią transgranicznej sieci transportowej TEN-T.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa obejścia miejscowości Miechów w ciągu DW nr 783 o długości 8+360,64 km. Początek projektowanej obwodnicy wyznacza przecięcie z DW nr 783 i drogą powiatową nr 1186K na zachód od Miechowa, koniec stanowi przecięcie z DW nr 783 w miejscowości Bukowska Wola (węzeł projektowanej drogi ekspresowej S7).

Projektowana inwestycja przecina DK nr 7 na odcinku Kraków-Warszawa, drogę powiatową nr 1182K, linię kolejową relacji Warszawa-Kraków oraz rzekę Cicha.

Podstawowe parametry projektowe:

 • Szerokość pobocza gruntowego – 2 x 1,25 m;
 • Pasy ruchu – 2 x 3,50 m;
 • Prędkość projektowa – Vp = 60 km/h;
 • Klasa techniczna drogi– G;
 • Prędkość miarodajna – Vm = 80 km/h;• Ilość jezdni – 1;
 • Szerokość jezdni – 7,00 m;
 • Obciążenie nawierzchni – 115 kN;

W ramach inwestycji zaprojektowano 4 skrzyżowania, 3 przepusty, wiadukt jednoprzęsłowy oraz most prefabrykowany o rozpiętości teoretycznej 30 m.

W ramach projektu przewidziano następujące rozwiązania infrastrukturalne zwiększające bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu (pieszych, rowerzystów oraz kierowców pojazdów):

 • budowa dróg serwisowych (zbiorczych), zapewniających właścicielom nieruchomości przyległych do drogi bezpieczną dostępność komunikacyjną
 • w obrębie ww. skrzyżowań  będą wykonane chodniki o szerokości 2,00 m, przejścia dla pieszych oraz oświetlenie- oznakowanie poziome zaplanowano jako  grubowarstwowe chemoutwardzalne z punktowymi elementami odblaskowymi
 • wszystkie skrzyżowania w ciągu obwodnicy będą wybudowane jako ronda
 • budowa zatok autobusowych
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu – bariery ochronne drogowe.

Cele projektu

 1. Przedmiotowa inwestycja podniesie funkcjonalność układu drogowego. Utworzone zostanie szybkie i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie:
  • ominięcie centrum miejscowości,
  • wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miasta,
  • skrócenie czasu podróży,
  • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców Miechowa,
  • polepszenie warunków ruchowych na drodze wojewódzkiej nr 783 – poprawa bezpieczeństwa ruchu.
 2. Realizacja inwestycji przyczyni się do usprawnienia ruchu w obrębie m. Miechów. Zapewni ponadto poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz i na zewnątrz gminy Miechów, powiatu miechowskiego, województwa małopolskiego, zwiększając jednocześnie spójność układów transportowych, przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszeniu klimatu akustycznego oraz redukcji zanieczyszczeń.
 3. Projekt przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności oraz zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa małopolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie przyczyni się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu.
 4. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru.

Podsumowując realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia takich efektów jak:

 • poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa małopolskiego z siecią dróg krajowych,
 • zwiększenie dostępności transportowej analizowanego obszaru,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • likwidacja tzw. „wąskich gardeł” w sieci drogowej regionu,
 • wypełnienie braków w sieci dróg regionu – budowa obwodnicy spowoduje zwiększenie dobrej jakości ciągów komunikacyjnych w regionie i włączenie ich do istniejącej sieci transportowej,
 • rozwój infrastruktury gospodarczej poprzez poprawę jakości szlaków komunikacyjnych,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa małopolskiego. Inwestycja przyczyni się do budowy bardziej efektywnego regionalnego systemu komunikacyjnego między głównymi ośrodkami społeczno-gospodarczymi Małopolski. Planowana obwodnica usprawnieni połączenia drogowe w regionie, w miejscowości dotkniętej wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego.

Galeria

Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 1 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 2 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 3 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 4 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 5 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 6 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 7 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 8 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 9 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 10 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 11 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 12 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 13 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 14 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 15 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 16 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 17 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 18 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 19 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 20 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 21 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 22 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 23 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 24 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 25 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 26 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 27 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 28 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 29 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 30 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 31 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 32 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 33 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 34 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 35 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 36 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 37 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 38 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 39 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 40 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 41 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 42 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 43 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 44 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 45 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 46 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 47 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 48 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 49 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 50 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 51 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 52 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 53 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 54 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 55 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 56 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 57 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 58 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 59 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 60 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 61 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 62 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 63 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 64 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 65 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 66 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 67 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 68 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 69 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 70 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 71 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 72 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 73 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 74 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 75 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 76 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 77 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 78 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 79 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 80 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 81 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 82 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 83 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 84 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 85 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 86 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 87 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 88 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 89 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 90 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 91 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 92 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 93 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 94 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 95 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 96 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 97 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 98 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 99 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 100 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 101 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 102 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 103 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 104 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 105 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 106 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 107 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 108 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 109 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 110 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 111 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 112 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 113 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 114 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 115 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 116 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 117 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 118 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 119 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 120 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 121 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 122 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 123 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 124 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 125 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 126 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 127 Obwodnica Miechowa - zdjęcie w galerii nr 128