Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Obwodnica Oświęcimia

Tytuł projektu: „Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 103 824 221,98 PLN

Wartość dofinansowania: 96 681 137,90 PLN (95% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała nr 586/18 z dn.9.04.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1285/16 ZWM z dn. 23.08.2016 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Oświęcimia od ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu do DW nr 933 w m. Bobrek” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 06.11. 2015r.
zakończenie: 30.06.2018r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy Oświęcimia na odcinku od DW 933 w m. Bobrek do ronda ul. Chemików i ul. Fabrycznej w Oświęcimiu. Projektowany odcinek obwodnicy przebiegał będzie przez północne tereny miasta i gminy Oświęcim oraz przez południowe tereny gminy Chełmek (sołectwo Bobrek). Południową granicę planowanej inwestycji stanowi skrzyżowanie (rondo) ulic: Fabrycznej (DK44), Chemików i Olszewskiego w Oświęcimiu, natomiast północną granicę stanowi istniejąca droga wojewódzka nr 933 (ul. Krakowska) w Chełmku.

Kluczowe problemy związane z istniejącym stanem są następujące:

 1. zwiększenie natężenia ruchu w centrum Oświęcimia
 2. niska przepustowość ciągów drogowych i wydłużony czas przejazdu na terenie powiatu oświęcimskiego
 3. pogorszenie warunków bezpieczeństwa poruszających się po drodze pojazdów i pieszych ( duża ilość zdarzeń drogowych)
 4. rosnące koszty transportu drogowego
 5. podwyższenie emisji hałasu oraz zanieczyszczeń powodowanych przez wzmożony ruch pojazdów

Zakres rzeczowy projektu

Całkowita długość wybudowanej trasy wynosi 4,97 km. Obwodnica ma przekrój jednojezdniowy, jedynie na odcinku przebudowy ul. Chemików założono wykonanie dwóch jezdni. Na trasie przewiduje się budowę estakady na rzece Wiśle, nad linią kolejową i przyległym terenem, obiekt inżynierski nad ulicą Dębową w Bobrku, przejścia dla zwierząt i przepusty pod drogą. Ponadto zaprojektowano wykonanie chodnika (docelowo ciągu pieszo – rowerowego), biegnącego na północ aż do ul. Nadwiślańskiej w Bobrku.

Cele projektu

 • uzyskanie sprawnego połączenia miasta Oświęcim i gmin przyległych z siecią TEN-T, a w dalszej kolejności z Krakowem poprzez zmodernizowaną drogę wojewódzką nr 933 i wybudowaną zachodnią obwodnicę Chrzanowa,
 • uzyskanie sprawnego połączenia z Aglomeracją Górnośląską poprzez autostradę A-4, drogę wojewódzką nr 933, a w przyszłości poprzez drogę ekspresową S-1,
 • utworzenie bezpośredniego połączenia drogi krajowej nr 44 z drogą wojewódzką nr 933, które stanowiło będzie dodatkową przeprawę mostową przez rzekę Wisłę,
 • poprawa dostępności dla ruchu turystycznego do Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau,
 • poprawa jakości życia mieszkańców poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego w śródmieściu oraz usprawnienie komunikacji lokalnej (np. codziennych podróży do pracy, szkół itp.),
 • wyprowadzenie ciężkiego ruchu tranzytowego z miasta a tym samym z bezpośredniego sąsiedztwa Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau.
 • korzyści makroekonomiczne: zmniejszenie kosztów społecznych związanych z oszczędnościami paliw napędowych, czasu podróży, zmniejszenie kosztów leczenia ofiar wypadków.

Galeria

Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 1 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 2 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 3 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 4 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 5 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 6 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 7 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 8 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 9 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 10 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 11 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 12 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 13 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 14 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 15 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 16 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 17 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 18 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 19 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 20 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 21 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 22 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 23 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 24 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 25 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 26 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 27 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 28 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 29 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 30 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 31 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 32 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 33 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 34 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 35 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 36 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 37 Obwodnica Oświęcimia - zdjęcie w galerii nr 38