Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Obwodnica Skały

Tytuł projektu: „Obwodnica Skały”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 22 479 469,79 PLN

Wartość dofinansowania: 16 250 637,25 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 721/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Skały” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 15.12.2016r.
zakończenie: 29.12.2017r.

Ogólna charakterystyka projektu

Istniejące rozwiązanie komunikacyjne – przebieg dróg wojewódzkich nr 794 i 773 w Skale nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Nieodpowiedni system transportowy, nieadekwatny do oczekiwań grup docelowych projektu, powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników. Wariant bezinwestycyjny obniża poziom i jakość życia mieszkańców Skały, w sposób znaczący ograniczając możliwość rozwoju podmiotów gospodarczych, utrudnia mobilność użytkowników, a także ujemnie wpływa na wizerunek województwa małopolskiego. Obecny układ komunikacyjny negatywnie wpływa na społeczeństwo oraz środowisko poprzez emisję spalin, drgania, hałas, wypadki i kolizje, utrudnienia związane z komunikacją lokalną. W centrum miejscowości droga wojewódzka 794 krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 773, co powoduje brak płynności ruchu i ograniczenia dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru. Ponadto obie drogi prowadza przez ścisłe centrum Skały (w tym Rynek), wzdłuż zwartej zabudowy mieszkaniowo-handlowej. Wzrost natężenia ruchu pojazdów na rozpatrywanym obszarze prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych transportu drogowego. Duża liczba pojazdów generuje większy koszty użytkowników i środowiska, wypadków, eksploatacji a także przewozu. Ponadto wydłuża się czas przejazdu przez miejscowość z powodu tworzenia się zatorów.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • pogarszających się warunków życia mieszkańców miasta Skały oraz powiatu krakowskiego,
 • zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • pogarszającego się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • ograniczonej swobody ruchu drogowego,
 • niskiego standardu podróżowania.

Wariant bezinwestycyjny wzmaga niekorzystne zjawiska wpływające znacząco na obniżenie jakości życia mieszkańców i pracę kierowców w przypadku nieprzeprowadzenia inwestycji, wzrastają także zagrożenia ekologiczne. Niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia może również prowadzić do konfliktów społecznych, gdyż obecna sytuacja jest niezmiernie uciążliwa dla społeczności lokalnej, a przepustowość ciągu drogowego pozostaje znacznie ograniczona. Ponadto utrzymanie stanu istniejącego może przyczynić się do spadku poziomu życia mieszkańców, ograniczenia rozwoju gospodarczego regionu (trudności w zatrzymaniu dotychczasowych inwestorów i pozyskaniu nowych), poważnych problemów komunikacyjnych, a w konsekwencji do marginalizacji gospodarczej analizowanego obszaru. Pozostawienie ruchu na drodze w wariancie bezinwestycyjnym skutkować będzie dalszym pogarszaniem się warunków życia mieszkańców analizowanego obszaru, a także wzrostem zanieczyszczenia środowiska. Realizacja inwestycji budowy obwodnicy Skały, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794, rozwiąże podstawowe problemu regionu w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. Przedsięwzięcie pozwoli odciążenie centrum miasta od ruchu tranzytowego, poza zwartą zabudowę mieszkaniową.

Zasadność inwestycji potwierdza również jej komplementarność z dokumentami strategicznymi. Planowane zadanie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa małopolskiego.

Planując inwestycję polegającą na budowie obwodnicy Skały w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794, Beneficjent – Województwo Małopolskie, stosował się do obowiązujących założeń rozwoju sieci drogowej w regionie i dążył do zminimalizowania najważniejszych problemów drogowych w województwie małopolskim. Wnioskodawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na skuteczną realizację przedsięwzięcia i utrzymanie trwałości produktów.

Realizacja projektu nie dotyczy Obszaru Strategicznego Interwencji Regionu (OSI) – Obszary górskie.

Zakres rzeczowy projektu

Obwodnicę Skały projektuje się jako drogę klasy „G” o długości 4,6 km, o przekroju jednojezdniowym dwupasowym 1×2 z poboczami gruntowymi. Jezdnię drogi projektuje się o szerokości 7,0m (dwa pasy o szerokości 3,5m). W ramach inwestycji przewiduje się m.in.:

 • Budowa konstrukcji nawierzchni na obwodnicy i drogach przecinających budowaną obwodnicę
 • Budowa poboczy
 • Budowa zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo – rowerowych
 • Budowa miejsca kontroli (ważenia) pojazdów
 • Budowa i przebudowa skrzyżowań dla skomunikowania dróg przecinających budowaną obwodnicę w tym: budowa skrzyżowania typu rondo w km 0+000, budowa skrzyżowania typu rondo w km 1+316.7, budowa skrzyżowania typu rondo km 2+875.8, budowa skrzyżowania typu rondo km 4+604.11;
 • Budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych;
 • Budowa dróg serwisowych;
 • Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opadowych do odbiorników, osadniki, kosze retencyjne;
 • Umocnienie skarp;
 • Budowa przepustów drogowych, udrożnienie przepustów;
 • Budowa urządzeń ochrony środowiska;
 • Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci (w tym: sieci teletechnicznych, napowietrznych linii elektroenergetycznej NN oraz SN, sieci wodociągowych, gazowych oraz kanalizacji sanitarnej)
 • Wykonanie nowej infrastruktury technicznej, w szczególności: oświetlenia drogi, kanalizacji deszczowej, barier ochronnych;
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

Cele projektu

I. Podniesienie jakości infrastruktury drogowej.
Wybudowana droga o długości 4,6 km będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji do środowiska zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz poprawi komfort akustyczny w terenie zabudowanym. Korzyści wynikają również ze skrócenia czasu podróży. Inwestycja polepszy jakość infrastruktury komunikacyjnej, usprawni połączenie drogowe pomiędzy aglomeracją krakowską i województwem śląskim, poprawi dostępność komunikacyjną dróg krajowych nr 7 i 94. Ponadto zwiększy się komfort podróżowania drogami wojewódzkimi nr 794 i 773 oraz poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

II. Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności.
Dzięki realizacji projektu zapewniona zostanie lepsza komunikacja w regionie. Usprawnieniu ulegnie dojazd do stref aktywności gospodarczej zlokalizowanych na terenie gminy Skała, w Olkuszu, Wolbromiu, w aglomeracji krakowskiej i województwie śląskim. Inwestycja zwiększy mobilność mieszkańców regionu, zapewni ułatwienia dla firm prowadzących działalność gospodarczą na analizowanym obszarze, a także pozwoli na ułatwienia w regionalnym ruchu tranzytowym i turystycznym. Przedsięwzięcie zwiększy potencjał DW 794 i DW 773. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności województwa jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego oraz bezpieczeństwo ruchu.

III. Powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi.
Drogi wojewódzkie nr 794 i nr 773 mają duże znaczenie komunikacyjne w regionie. Droga wojewódzka nr 794 to trasa o długości 93 km łącząca Kraków z Koniecpolem na terenie województwa śląskiego. Stanowi alternatywę dla
dróg krajowych nr 7 i 94 łączących aglomerację krakowską z woj. śląskim. Droga wojewódzka nr 773 o długości 35 km zlokalizowana jest w całości na terenie województwa małopolskiego. Umożliwia dostęp do sieci dróg krajowych nr 7 i 94.
Obie trasy mają duże znaczenie w układzie komunikacyjnym województwa. Realizacja przedsięwzięcia zapewni korzystne połączenie z regionalną siecią drogową, zwiększając tym samym dostępność komunikacyjną województwa oraz zapewniając jego rozwój.

IV. Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu
Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do wzrostu konkurencyjności regionu poprzez poprawę dostępności infrastruktury drogowej. Stan dróg i dostępność komunikacyjna stanowią jedno z najważniejszych kryteriów w podejmowaniu przez potencjalnych inwestorów decyzji o inwestowaniu środków na danym terenie. Sukcesywna poprawa jakości dróg przyczynia się do wzrostu gospodarczego całego regionu. Budowa drogi pobudzi rozwój społeczny i gospodarczy obszaru, na którym jest zlokalizowana. Po zrealizowaniu projektu sytuacja ekonomiczna Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, jako podmiotu realizującego projekt, ulegnie poprawie ze względu na zmniejszenie wielkości środków finansowych, bądź ich znaczne ograniczenie, przeznaczanych do tej pory na remonty oraz bieżące utrzymanie tego odcinka drogi. Pozwoli to na powstanie wymiernych oszczędności w budżecie, co przekłada się na wzrost ekonomiczny mieszkańców regionu jak i Województwa Małopolskiego. Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu ERR wykazała opłacalność realizacji inwestycji.

Galeria

Obwodnica Skały - zdjęcie w galerii nr 1 Obwodnica Skały - zdjęcie w galerii nr 2 Obwodnica Skały - zdjęcie w galerii nr 3 Obwodnica Skały - zdjęcie w galerii nr 4 Obwodnica Skały - zdjęcie w galerii nr 5 Obwodnica Skały - zdjęcie w galerii nr 6 Obwodnica Skały - zdjęcie w galerii nr 7 Obwodnica Skały - zdjęcie w galerii nr 8 Obwodnica Skały - zdjęcie w galerii nr 9 Obwodnica Skały - zdjęcie w galerii nr 10 Obwodnica Skały - zdjęcie w galerii nr 11