Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Obwodnica Skawiny Etap II

Tytuł projektu: „Obwodnica Skawiny Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 38.178.430,69 PLN

Wartość dofinansowania: 31.188.566,09 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 650/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Obwodnica Skawiny Etap II na odcinku od DK 44 do DW 953” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020 z późn. Zm.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 04.01.2018r.
zakończenie: 31.03.2022r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 953 pomimo swej niewielkiej długości (18,2 km) ma duże znaczenie w sieci dróg regionalnych województwa małopolskiego. Łącząc ze sobą drogi krajowe nr 44 i 52, umożliwiając dojazd do autostrady A4 stanowiącej element sieci TEN-T, zapewnia dostępność komunikacyjną mieszkańcom powiatu krakowskiego i wadowickiego do Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego oraz stolicy województwa – aglomeracji krakowskiej. W chwili obecnej największym problemem komunikacyjnym jest ruch tranzytowy o dużym natężeniu przebiegający przez centrum Skawiny. Wyeliminowanie go nabiera charakteru priorytetowego biorąc pod uwagę znaczenie drogi wojewódzkiej nr 953 w sieci transportowej województwa małopolskiego.

Połączony strumień pojazdów z drogi krajowej nr 44 i drogi wojewódzkiej nr 953 jest przyczyną m.in.:

 • utrudnionego dostępu do autostrady A4 (sieć TEN-T),
 • ograniczonej przejezdności przez powiat krakowski,
 • utrudnionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w regionie: Chrzanowsko -Trzebiński Park Przemysłowy, Myślenicka Strefa Inwestycyjna w Jaworniku, Niepołomicka

Strefa Inwestycyjna, Strefa Przemysłowa Zielonych Dobczyc, Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej, Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze,

Strefa Aktywności Gospodarczej w Andrychowie,

 • ograniczonego wykorzystania potencjału turystycznego,
 • niewystarczającego dostępu do miast pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy,- ograniczenia działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • spadku bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz bezpieczeństwa pieszych
 • spadku mobilności mieszkańców.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres inwestycji obejmuje budowę obwodnicy Skawiny na odc. od  DK nr 44 do DW 953 o długości ok. 2,3 km, w tym:

 • budowę nowej drogi jednojezdniowej klasy „G” o szer. jezdni 7,00 m ( 2 x 3,5,m)
 • budowę 2 obiektów  mostowych w ciągu dróg gminnych
 • budowę ścieżek rowerowych z dopuszczeniem ruchu pieszego wzdłuż obwodnicy szer. 3,00 m
 • budowę  2 rond na skrzyżowaniu z DW 953 i DP 1939K
 • budowa dróg serwisowych

Cele projektu

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do:

 • poprawy dostępu do autostrady A4 (sieć TEN-T), DK 44, oraz DW 953,
 • poprawy przejezdności przez powiat krakowski,
 • ułatwionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w regionie: Chrzanowsko -Trzebiński Park Przemysłowy, Myślenicka Strefa Inwestycyjna w Jaworniku, Niepołomicka

Strefa Inwestycyjna, Strefa Przemysłowa Zielonych Dobczyc, Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej, Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze,

Strefa Aktywności Gospodarczej w Andrychowie.

 • usprawnionej dostępności do stref aktywności turystycznej,
 • ułatwionego dostępu do miast pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy,
 • poprawy warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • zwiększenia mobilności mieszkańców,
 • poprawy komfortu podróżowania,
 • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej.

Galeria

Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 1 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 2 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 3 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 4 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 5 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 6 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 7 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 8 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 9 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 10 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 11 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 12 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 13 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 14 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 15 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 16 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 17 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 18 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 19 Obwodnica Skawiny Etap II - zdjęcie w galerii nr 20