Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Obwodnica Tuchowa

Tytuł projektu: „Obwodnica Tuchow”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 56.741.980,38 PLN

Wartość dofinansowania: 45.902.834,70 (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 651/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Obwodnica Tuchowa” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 01.06.2018r.
zakończenie: 28.11.2022r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 977 jest główną arterią komunikacyjną w południowo-wschodniej Małopolsce, łączącą główne ośrodki metropolitarne jakimi są miasta Tarnów oraz Gorlice, umożliwiając połączenie regionu tarnowskiego ze Słowacją oraz umożliwiając dostęp do dróg krajowych nr 28 i 94, a także do autostrady A4 stanowiącej element sieci transportowej TEN-T. Średniodobowe natężenie ruchu na przedmiotowej drodze w 2015 r wynosiło ponad 4800 pojazdów na dobę.

Trwająca przebudowa ciągu drogowego drogi wojewódzkiej nr 977 ma na celu poprawę dostępności tych obszarów do korytarza transeuropejskiego „TEN-T” oraz zlikwidowanie bariery transportowej na odcinku Tarnów – Konieczna. Tak zamierzony cel poprawy przepustowości drogi wojewódzkiej nr 977 może nie zostać osiągnięty w przypadku nie uwzględnienia przy realizacji inwestycji tzw. „wąskich gardeł” w ciągu drogi, jednym z nich jest z pewnością przejazd przez centrum Tuchowa. Najbardziej newralgicznym miejscem w mieście jest odcinek od mostu na rzece Białej aż do wiaduktu kolejowego. Najwięcej problemów sprawia ul. Daszyńskiego obfitująca w bardzo niebezpieczne zakręty, zlokalizowane na bardzo krótkim odcinku drogi. Dojazd do miasta od strony północnej ma duże nachylenia, otoczony jest wysokimi skarpami, które z uwagi na panujące zagrożenie powstania osuwisk, są niemożliwe do naruszenia. Wzmożony ruch w centrum miasta wywołuje nie tylko liczne kolizje i wypadki drogowe, ale także szkodliwie oddziaływane na zabytkowe obiekty objęte ochrona konserwatorską, zlokalizowane wzdłuż tej drogi (zwiększenie drgań oraz zanieczyszczenie środowiska).

Wyłączenie ruchu tranzytowego o dużym natężeniu z centrum miasta nabiera charakteru priorytetowego biorąc pod uwagę nie tylko znaczenie drogi wojewódzkiej nr 977 w sieci transportowej województwa małopolskiego ale również plany inwestycyjne władz Tuchowa m.in. utworzenie Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz planowane utworzenie parku kulturowego.

Brak obwodnicy Tuchowa jest przyczyną:

 • nadmiernego ruchu tranzytowego w centrum miejscowości,
 • wydłużenia czasu przejazdu przez miasto oraz obniżenia komfortu podróżowania,
 • spadku bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz bezpieczeństwa pieszych,
 • pogorszenia się jakości środowiska naturalnego w centrum miasta (emisja spalin, hałasu i wibracji),
 • ograniczenia działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • spadku mobilności mieszkańców,
 • ograniczonego wykorzystania potencjału inwestycyjnego i turystycznego.

Budowa obwodnicy Tuchowa pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości usprawniając jej system komunikacyjny oraz poprawi dostęp do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego. Miasto Tarnów zlokalizowane w sąsiedztwie realizowanego projektu pełni bardzo ważną funkcję jako rynek zatrudnienia i stanowi potencjalny rynek pracy. Utrudniona dostępność komunikacyjna do regionalnych ośrodków wzrostu może oddziaływać negatywnie na sytuację na rynku pracy poprzez ograniczenie mobilności mieszkańców. Wybudowana obwodnica wpłynie pozytywnie na jakość infrastruktury drogowej, co przełoży się na poprawę przemieszczania się ludności i przyczyni się do zwiększonego dostępu do lokalnych rynków zatrudnienia.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i zezwoleń na budowę oraz budowa obwodnicy Tuchowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 jako drogi klasy G, jednojezdniowej o 2 pasach ruchu, o długości ok. 2,7 km.

Charakterystyczne parametry projektowanej obwodnicy:

 • klasa drogi: G
 • prędkość projektowa: poza terenem zabudowy – 70 km/h, na terenie zabudowy – 50 km/h.
 • kategoria ruchu: KR4
 • dopuszczalne obciążenia nawierzchni : 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa min. 4,60m
 • przekrój poprzeczny jezdni głównej:
 • szerokość jezdni: 7,0 m (2 x 3,5 m);
  • przekrój jednojezdniowy, drogowy, półuliczny
  • szerokość poboczy : 1,25 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD
 • pochylenie skarp i przeciwskarp rowów trapezowych: 1:1,5 , na odcinku gdzie droga będzie pełniła funkcję ochrony przeciwpowodziowej 1:2;
 • parametry w zakresie geometrii skrzyżowań:
 • skrzyżowanie obwodnicy z drogą wojewódzką nr 977 (początek obwodnicy) – trójwlotowe rondo o średnicy zewnętrznej 40,0 m, min. szerokość jezdni ronda: 5,0 m,
  • skrzyżowanie obwodnicy z drogą powiatową nr 1385K – trójwlotowe rondo o śr. zewnętrznej min. 40,0 m , min. szerokość jezdni ronda: 5,0 m,
  • skrzyżowanie obwodnicy z drogą wojewódzką nr 977 (ok. km 2+640) – trójwlotowe rondo o śr. zewnętrznej 40,0 m , min. szerokość jezdni ronda: 5,0 m;

Drogi serwisowe:

 • klasa drogi : D
  • szerokość jezdni min. 4,0 m + mijanki
  • szerokość poboczy: 0,75 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD

Zastosowane w projekcie elementy podnoszące bezpieczeństwo w ruchu kołowym, pieszych i rowerzystów (standardowe i ponad standardowe):

 • oznakowanie grubowarstwowe, chemoutwardzalne
 • linie strukturalne na krawędziach jezdni
 • punktowe elementy odblaskowe
 • drogi serwisowe
 • kostka integracyjna na przejściach dla pieszych
 • obniżony krawężnik na przejściach dla pieszych

Cele projektu

I. Podniesienie jakości infrastruktury drogowej.

Nowo wybudowana obwodnica o długości 2,7 km będzie drogą o nośności 115 kN/oś. Realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia emisji do środowiska naturalnego zanieczyszczeń komunikacyjnych (spaliny, pyły) oraz zmniejszy poziom hałasu w terenie zabudowanym. Korzyści wynikają również ze skrócenia czasu podróży. Inwestycja poprawi dostępność do sieci drogowej w regionie w województwie (europejska sieć transportowa TEN-T, drogi krajowe, wojewódzkie) oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

II. Zwiększenie wewnątrz regionalnej spójności.

Dzięki realizacji projektu zapewniona zostanie lepsza komunikacja w regionie. Usprawnieniu ulegnie dojazd do Tuchowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz połączenie pomiędzy obszarami inwestycyjnymi zlokalizowanymi w Tarnowie i Gorlicach. Inwestycja zwiększy mobilność mieszkańców regionu, zapewni ułatwienia dla firm prowadzących działalność gospodarczą na analizowanym obszarze, a także pozwoli na ułatwienia w regionalnym ruchu tranzytowym i turystycznym. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności województwa jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego oraz bezpieczeństwo ruchu.

III. Powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi.

Droga wojewódzka nr 977 ma znaczenie ponadregionalne. To trasa o długości 87,1 km łącząca aglomeracje tarnowską z ośrodkiem regionalnym jakim jest miejscowość Gorlice , a następnie umożliwia przejazd na Słowację przez przejście graniczne w miejscowości Konieczna. Dzięki połączeniu z siecią dróg krajowych (DK nr 28 i 94) oraz dróg wojewódzkich (DW nr 979, 980 i 981) zapewnia dostępność komunikacyjną dla terenów południowo-wschodniej Małopolski. Ponadto dzięki węzłom autostradowym zlokalizowanych na terenie Tarnowa zapewnia dostęp do autostrady A4 stanowiącej element sieci transportowej TEN-T.

IV. Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu.

Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do wzrostu konkurencyjności regionu poprzez poprawę dostępności infrastruktury drogowej. Stan dróg i dostępność komunikacyjna stanowią jedno z najważniejszych kryteriów w podejmowaniu przez potencjalnych inwestorów decyzji o inwestowaniu środków na danym terenie. Ma to szczególne znaczenie biorąc pod uwagę znaczącą ilość stref aktywności gospodarczych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 (Tarnów, Tuchów, Gorlice).
Po zrealizowaniu projektu sytuacja ekonomiczna Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, jako podmiotu realizującego projekt, ulegnie poprawie ze względu na zmniejszenie wielkości środków finansowych, bądź ich znaczne ograniczenie, przeznaczanych do tej pory na remonty oraz bieżące utrzymanie tego odcinka drogi. Pozwoli to na powstanie wymiernych oszczędności w budżecie, co przekłada się na wzrost ekonomiczny mieszkańców regionu jak i Województwa Małopolskiego. Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu ERR wykazała opłacalność realizacji inwestycji.

Galeria

Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 1 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 2 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 3 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 4 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 5 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 6 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 7 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 8 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 9 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 10 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 11 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 12 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 13 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 14 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 15 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 16 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 17 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 18 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 19 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 20 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 21 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 22 Obwodnica Tuchowa - zdjęcie w galerii nr 23