Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna

Tytuł projektu: „Obwodnica Waksmund - Ostrowsko - Łopuszna”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 60 205 439,86 PLN

Wartość dofinansowania: 48 760 325,46 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 660/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 01.02.2017r.
zakończenie: 31.10.2023r.

Ogólna charakterystyka projektu

Zasadność realizacji inwestycji jest podyktowana niedostosowaniem istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnego oraz prognozowanego natężenia ruchu pojazdów i niezapewnieniem bezpiecznych warunków korzystania z drogi przez jej użytkowników. Nowa droga zapewni wygodny dostęp do autostrady A4 (z drogi wojewódzkiej nr 969 od zachodu poprzez DK 49, od wschodu poprzez DK 75). Pozwoli to na poprawę dostępności do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, w skład której wchodzi autostrada A4. Przedmiotowa inwestycja podniesie funkcjonalność układu drogowego. Poprawią się warunki ruchowe, gdyż wybudowana droga zapewni standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś, zwiększy się płynność ruchu oraz prędkość podróży.

Utworzone zostanie szybkie i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie:

  • ominięcie centrum miejscowości,
  • skrócenie czasu podróży,
  • wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości,
  • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców Waksmundu, Ostrowska i Łopusznej,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu,
  • polepszenie warunków ruchowych na drodze wojewódzkiej nr 969.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest budowa obwodnicy Waksmundu, Ostrowska i Łopusznej w ciągu DW 969. Całkowita długość projektowanej trasy wynosi 6840 m. Obwodnica ma przekrój jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu szer. 3,5 m. Początek odcinka stanowi skrzyżowanie z drogą DK 49 w rej. obwodnicy Nowego Targu. Koniec stanowi włączenie do istniejącego śladu DW 969 w m. Harklowa. Na trasie przewiduje się budowę przejść dla zwierząt oraz budowę obiektów mostowych.

W ramach inwestycji zaprojektowano następujące skrzyżowania:

  • z DK 49 – km 0+000,00
  • z DP1646 ul. Jana Pawła II – km 2+527,84
  • z DP1644 ul. Bielska – km 5+439,94
  • włączenie istniejącej DW969 – km 6+704,87

Przewidziano wykonanie chodników o szer. 2 m (w rej. skrzyżowań), to rozwiązanie zwiększy bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu (pieszych, rowerzystów oraz kierowców).
Przewidziano budowę dróg serwisowych które spowoduje zmniejszenie wypadków oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na drodze. Ponadto zastosowane zastaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu – dobór barier wyższej klasy (intensywność zderzenia „A”). Oznakowanie poziome wykonane zostanie jako grubowarstwowe chemoutwardzalne, przewidziano oświetlenie z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych LED.

Cele projektu

I. Podniesienie jakości infrastruktury drogowej.
Wybudowana droga o długości 6,84 km będzie dostosowana do nośności 115 kN/oś. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji do środowiska zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz skróci czas podróży. Ponadto inwestycja ta rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg krajowych w województwie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich uczestników trasy.

II. Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności:
Dzięki realizacji projektu zapewniona zostanie lepsza komunikacja w regionie, a także powstanie dojazd do nowych i istniejących terenów inwestycyjnych w powiecie nowotarskim. Inwestycja zwiększy mobilność mieszkańców regionu, zapewni ułatwienia dla firm prowadzących działalność gospodarczą na analizowanym obszarze, a także pozwoli na ułatwienia w regionalnym ruchu tranzytowym i turystycznym. Przedsięwzięcie zwiększy potencjał DW 969. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności województwa jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego i poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu.

III. Powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi.
Droga wojewódzka nr 969 ma znaczenie ponadregionalne. Prowadzi od Nowego Targu do Starego Sącza mijając po północnej stronie jeziora Czorsztyńskiego takie miejscowości jak: Czorsztyn, Krościenko, Zabrzeż, Brzezna. DW 969 stanowi połączenie pomiędzy siecią dróg krajowych nr 49,47,drogę ekspresową S7, 87 i 75 które umożliwiają dostęp do autostrady A4. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do poprawy powiązań z transeuropejską siecią transportową TEN-T (Trans-European Transport Networks), siecią dróg krajowych, wojewódzkich i lokalnych. Trasa ma duże znaczenie w układzie komunikacyjnym województwa. Realizacja przedsięwzięcia zapewni korzystne połączenie z regionalną siecią drogową, zwiększając tym samym dostępność komunikacyjną województwa oraz zapewni jego rozwój.

IV. Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu
Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do wzrostu konkurencyjności regionu poprzez poprawę dostępności infrastruktury drogowej. Stan dróg i dostępność komunikacyjna stanowią jedno z najważniejszych kryteriów w podejmowaniu przez potencjalnych inwestorów decyzji o inwestowaniu środków na danym terenie. Spójna i dobrze rozwinięta sieć drogowa województwa małopolskiego stanowi o jego potencjale gospodarczym. Dlatego też sukcesywna poprawa jakości dróg przyczynia się do wzrostu gospodarczego całego regionu. Budowa drogi pobudzi rozwój społeczny i gospodarczy obszaru, na którym jest zlokalizowana. Unowocześniona infrastruktura drogowa pozwoli na dalszy dynamiczny rozwój inwestycji wokół drogi wojewódzkiej nr 969 i wpłynie na poprawę walorów estetyczno – przestrzennych tego obszaru. Po zrealizowaniu projektu sytuacja ekonomiczna Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, jako podmiotu realizującego projekt, ulegnie poprawie ze względu na zmniejszenie wielkości środków finansowych, bądź ich znaczne ograniczenie, przeznaczanych do tej pory na remonty oraz bieżące utrzymanie tego odcinka drogi. Pozwoli to na powstanie wymiernych oszczędności w budżecie, co przekłada się na wzrost ekonomiczny mieszkańców regionu jak i Województwa Małopolskiego.

Galeria

Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 1 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 2 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 3 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 4 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 5 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 6 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 7 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 8 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 9 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 10 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 11 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 12 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 13 Obwodnica Waksmund – Ostrowsko – Łopuszna - zdjęcie w galerii nr 14