Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej

Tytuł projektu: „Obwodnica Wolbromia - od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 29 693 668,76 PLN

Wartość dofinansowania: 19 267 372,47 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 2075/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudzień 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 19.12.2016r.
zakończenie: 22.10.2019r.

Ogólna charakterystyka projektu

Gmina i miasto Wolbrom jest położona w północnej części województwa małopolskiego w odległości około 40 km od Krakowa. Wolbrom jest ośrodkiem przemysłu gumowego, drzewnego i metalowego, gmina ma także spory potencjał rolniczy i handlowy. Gmina dynamicznie rozwija się, sąsiedztwo Aglomeracji Krakowskiej oraz niewielka odległość do województwa śląskiego i świętokrzyskiego podnosi atrakcyjność inwestycyjną gminy. Na terenie gminy funkcjonuje Wolbromska Podstrefa Krakowskiego Parku Technologicznego w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Część gminy Wolbrom włączona jest w Zespół Jurajskich Parków Krajobrazowych a przez jej teren przechodzą atrakcyjne szlaki turystyczne m.in. Szlak Architektury Drewnianej, Szlak Orlich gniazd. Sprawia to, iż gmina Wolbrom jest także atrakcyjnym miejscem pod względem turystyki i wypoczynku. Na terenie miasta krzyżują się dwie drogi wojewódzkie nr 783 i 794. Stan infrastruktury drogowej miasta nie jest dostosowany do obecnego i przyszłego natężenia ruchu. Zgodnie z przeprowadzonym w 2015 roku Generalnym Pomiarem Ruchu natężenie pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 783 w Wolbromiu wyniosło ponad 10 tysięcy pojazdów na dobę. Tak duża ilość pojazdów w połączeniu z ograniczoną funkcjonalnością sieci drogowej miasta wpływa negatywnie na poziom bezpieczeństwa ruchu, czas podróżowania oraz oddziaływanie na środowisko naturalne. Skrzyżowanie dróg wojewódzkich nr 783 i 794 na terenie Wolbromia jest przyczyną występowania wielu utrudnień.

Przebieg dróg wojewódzkich w centrum, w pobliżu zabudowy mieszkaniowo-lokalnej, nie zapewnia odpowiedniego komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom oraz generuje niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Pozostawienie bez zmian aktualnego rozwiązania drogowego spowoduje ograniczenie dostępności komunikacyjnej, zwiększenie szkodliwego oddziaływania dróg na środowisko naturalne (emisja spalin, hałas, drgania), wzrost niebezpieczeństwa wystąpienia wypadków i kolizji drogowych. Zwiększające się corocznie natężenie ruchu wpływa negatywnie na płynność i bezpieczeństwo ruchu, co z kolei generuje koszty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne transportu drogowego. Duża liczba pojazdów generuje większe koszty użytkowników i środowiska, wypadków, eksploatacji, a także przewozu. Brak obwodnicy Wolbromia i obecna jakość infrastruktury drogowej utrudnia dostęp do terenów o szczególnych walorach turystycznych oraz ośrodków aktywności gospodarczej i stanowi czynnik hamujący wzrost ekonomiczny gminy. Jakość oraz funkcjonalność infrastruktury transportowej jest stymulatorem wzrostu ekonomicznego. Zła kondycja infrastruktury transportowej i niefunkcjonalny układ komunikacyjny ograniczają konkurencyjność gospodarczą nie tylko gminy Wolbrom ale także całego regionu.

Brak obwodnicy Wolbromia jest przyczyną:

 • nadmiernego ruchu tranzytowego w centrum miejscowości,
 • wydłużenia czasu przejazdu przez miasto oraz obniżenia komfortu podróżowania,
 • spadku bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz bezpieczeństwa pieszych,
 • pogorszenia się jakości środowiska naturalnego w centrum miasta (emisja spalin, hałasu i wibracji),
 • ograniczenia działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • spadku mobilności mieszkańców,
 • ograniczonego wykorzystania potencjału inwestycyjnego i turystycznego.

Podjęcie decyzji o przystąpieniu do realizacji przedmiotowego projektu zostało poprzedzone dokładną analizą stanu sieci dróg województwa małopolskiego oraz sytuacji społeczno-gospodarczej na poszczególnych obszarach województwa. Budowa obwodnicy Wolbromia pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości usprawniając jej system komunikacyjny oraz poprawi dostęp do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego. Miasto Kraków zlokalizowane w sąsiedztwie realizowanego projektu pełni bardzo ważną funkcję jako rynek zatrudnienia i stanowi potencjalny rynek pracy. Utrudniona dostępność komunikacyjna do regionalnych ośrodków wzrostu może oddziaływać negatywnie na sytuację na rynku pracy poprzez ograniczenie mobilności mieszkańców. Wybudowana obwodnica wpłynie pozytywnie na jakość infrastruktury drogowej, co przełoży się na poprawę przemieszczania się ludności i przyczyni się do zwiększonego dostępu do lokalnych rynków zatrudnienia. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż realizacja przedmiotowej inwestycji wypełni lukę w sieci dróg pomiędzy miastami pełniącymi istotną rolę w kształtowaniu się rynku pracy.

Powyższe przesłanki były podstawą podjęcia decyzji o realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 zagwarantuje zrealizowanie projektu na wymaganym poziomie technicznym oraz przyjęcie rozwiązań dostosowanych do istniejących i przyszłych potrzeb ruchowych.

Projekt zajmuje istotne miejsce w hierarchii powiązań układu drogowego w skali regionu. Dojazd do autostrady A4 (sieć TEN-T) zlokalizowanej w odległości około 30 km od budowanej w ramach przedmiotowego projektu obwodnicy jest realizowany przez drogę wojewódzką nr 794 i drogę krajową nr 94. W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności do drogi krajowej nr 7 (S7) oraz 94.

Zakres rzeczowy projektu

OBWODNICA WOLBROMIA od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej realizowana jest w podziale na dwa zadania:
Zadanie 1: od ul. Brzozowskiej do ul. Miechowskiej
Zadanie 2: od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej

Zadanie 1: od ul. Brzozowskiej do ul. Miechowskiej

 • budowa nowego przebiegu DW 783 na odcinku około 1,049 km,
 • rozbudowa DW 783 na odcinku 237 mb
 • budowa i przebudowa rond,
 • budowa dróg serwisowych,
 • przebudowa, budowa i rozbiórka zjazdów indywidualnych i publicznych, rowów, przepustów
 • budowa ekranów akustycznych, barier drogowych,
 • przebudowa i budowa infrastruktury technicznej

Zadanie 2: od ul. Skalskiej do ul. Brzozowskiej

 • budowa dwupasowej drogi klasy G na odcinku około 2,663 km wraz z budową poboczy tej drogi,
 • budowa skrzyżowań typu małe rondo
 • przebudowa DW nr 794 na odcinku 97 mb i drogi gminnej nr 120587K
 • budowa chodników,
 • budowa i przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych, rowów, przepustów
 • budowa ekranu akustycznego, systemu odwodnienia drogi, oświetlenia ulicznego,
 • przebudowa infrastruktury technicznej

Podstawowe parametry układu drogowego:

 • Kategoria: droga wojewódzka
 • Klasa techniczna: G,
 • prędkość projektowa: Vp = 50-60 km/h,
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m,
 • szerokość jezdni: 7,00 m,
 • szerokość chodnika: 2,0 – 2,50 m;
 • kategoria ruchu: KR4;
 • dopuszczalne obciążenie: 115 kN/oś.

Zastosowane w projekcie elementy podnoszące bezpieczeństwo w ruchu kołowym, pieszych i rowerzystów (standardowe i ponad standardowe):

 • oznakowanie grubowarstwowe, chemoutwardzalne
 • oznakowanie krawędziowe wibroakustyczne
 • kocie oczka typu ciężkiego
 • drogi serwisowe
 • kostka integracyjna na przejściach dla pieszych
 • obniżony krawężnik na przejściach dla pieszych

Cele projektu

Nowa droga usprawni dostęp użytkownikom dróg wojewódzkich nr 783 i 794 do sieci dróg krajowych nr 7, 79 i 94, a za ich pośrednictwem do autostrady A4. Pozwoli to na poprawę dostępności do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, w której skład wchodzi autostrada A-4. Nowe połączenie, które będzie stanowiło obwodnicę Wolbromia – znacznie ułatwi życie nie tylko mieszkańcom, ale też wszystkim, którzy w celach gospodarczych i turystycznych korzystają z małopolskich dróg.

W celu minimalizowania problemów regionu w zakresie zwiększenia dostępności komunikacyjnej i udrożnieniu istniejącego układu komunikacyjnego, niezbędną inwestycją wydaje się budowa nowej drogi łączącej drogi wojewódzkie nr 783 i 794, która przyczyni się do znaczących korzyści społecznych, ekonomicznych oraz środowiskowych.

Przedmiotowa inwestycja podniesie funkcjonalność układu drogowego. Poprawią się warunki ruchowe, gdyż wybudowana droga zapewnieni standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś, zwiększy się płynność ruchu oraz prędkość podróży. Ponadto dąży do rozwoju ekonomicznego regionu oraz zmniejszenia uciążliwości ekologicznych i społecznych. Utworzone zostanie szybkie i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie:

 • oddalenie ruchu pojazdów od terenów zabudowanych,
 • skrócenie czasu podróży,
 • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców m. Wolbrom,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu,
 • polepszenie warunków ruchowych na drogach wojewódzkich nr 783 i 794,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja nie tylko usprawni ruch pojazdów, lecz przede wszystkim ułatwi tranzyt samochodowy i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, poprawi się również komfort jazdy podróżujących, dzięki zmniejszeniu liczby pojazdów w terenie zabudowanym. Budowa obwodnicy podniesie się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koniecznym jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z nowej drogi w szczególności dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, mającym problemy z samodzielnym poruszaniem się. Za sprawą realizacji projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy (budowa chodnika, przejść dla pieszych, umożliwienie korzystania z obiektu osobom niepełnosprawnym – budowa obniżonych krawężników oraz zjazdów do posesji), nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu dróg nr 783 i 794 – zwiększy się płynność ruchu, przy jednoczesnej redukcji jego uciążliwości. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu – uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Poprawią się warunki i jakość życia mieszkańców analizowanego obszaru.

Realizacja inwestycji zapewni ponadto poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz i na zewnątrz miasta, powiatu, województwa małopolskiego, zwiększając jednocześnie spójność układów transportowych, przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszeniu klimatu akustycznego oraz redukcji zanieczyszczeń.

Planowane przedsięwzięcie nie wywołuje konfliktów społecznych. Ewentualne sprzeciwy mogłyby powstać w sytuacji, gdyby inwestycja nie była realizowana, a uciążliwości związane z negatywnym wpływem drogi na ludzi i środowisko spotęgowałyby się.

Planowane działania są zatem adekwatne w stosunku do oczekiwań grup docelowych projektu. Mając na uwadze poprawę warunków życia mieszkańców, a także udrożnienie układu komunikacyjnego, Beneficjent podjął decyzję o realizacji inwestycji.

Projekt przyczyni się ponadto do zwiększenia konkurencyjności oraz zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa małopolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie przyczyni się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych i międzynarodowych układów komunikacyjnych (w tym TEN-T) oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia takich efektów jak:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • likwidacja tzw. „wąskich gardeł” w sieci drogowej regionu,
 • wypełnienie braków w sieci dróg regionu – budowa nowej drogi spowoduje zwiększenie dobrej jakości ciągów komunikacyjnych w regionie i włączenie ich do istniejącej sieci transportowej,
 • rozwój infrastruktury gospodarczej poprzez poprawę jakości szlaków komunikacyjnych,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa małopolskiego.

Galeria

Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 1 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 2 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 3 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 4 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 5 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 6 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 7 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 8 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 9 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 10 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 11 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 12 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 13 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 14 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 15 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 16 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 17 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 18 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 19 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 20 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 21 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 22 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 23 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 24 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 25 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 26 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 27 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 28 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 29 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 30 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 31 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 32 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 33 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 34 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 35 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 36 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 37 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 38 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 39 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 40 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 41 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 42 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 43 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 44 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 45 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 46 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 47 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 48 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 49 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 50 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 51 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 52 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 53 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 54 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 55 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 56 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 57 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 58 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 59 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 60 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 61 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 62 Obwodnica Wolbromia – od ul. Miechowskiej do ul. Skalskiej - zdjęcie w galerii nr 63