Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Obwodnica Zatora, Podolsza

Tytuł projektu: „Obwodnica Zatora, Podolsza”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 31 807 103,44 PLN

Koszty kwalifikowane: 30 094 631,66 PLN

Wartość dofinansowania: 25 580 436,91 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1778/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Obwodnica Zatora, Podolsza” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 19.09.2019r.
zakończenie: 30.09.2022r.

Ogólna charakterystyka projektu

Zator jest miejscowością dynamicznie rozwijającą się. Bliskie sąsiedztwo Aglomeracji Krakowskiej i Śląskiej oraz stwarzanie korzystnych warunków dla inwestorów (tworzenie specjalnych stref aktywności ekonomicznej) znacznie podnoszą atrakcyjność inwestycyjną gminy.

Gmina słynie z hodowli ryb zwłaszcza karpia królewskiego, w Zatorze odbywają się corocznie Zatorskie Dni Karpia, festiwal kulinarno-artystyczny przyciągający tłumy odwiedzających. Na terenie Zatora prężnie funkcjonuje także park zabawy i rozrywki Zatorland-Energylandia, rodzinny lunapark, który odwiedzają turyści z całej Polski. W latach 2009-2012 oddano inwestorom blisko 40 ha w pełni uzbrojonych infrastrukturalnie terenów, w tym 30 ha na działalność przemysłową i 8 ha pod usługi. Wydzielone 4,9 ha zatorskiej strefy zostało włączone w Specjalną Strefą Ekonomiczną, podstrefę Krakowskiego Parku Technologicznego. Docelowo SAG-SSE Zator obejmie ponad 100 ha terenów inwestycyjnych. Rozwój gospodarczy gminy wpływa automatycznie na zwiększenie się liczby użytkowników dróg. Z kolei brak działań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej stanowi czynnik hamujący wzrost gospodarczy gminy. Droga wojewódzka nr 781 stanowi duże znaczenie komunikacyjne dla południowo-zachodniej części Województwa Małopolskiego oraz tworzy istotne połączenie pomiędzy małopolską a województwem śląskim. Przedmiotowa trasa zapewnia dostęp komunikacyjny do sieci dróg krajowych nr 28 i 44 (Zator), 52 (Andrychów) oraz 79 (Chrzanów). Połączenie planowanej obwodnicy z drogą krajową DK44 umożliwia wybudowane w latach 2015-2016 rondo na terenie m. Zator. Gwarantuje to włączenie przedsięwzięcia będącego przedmiotem projektu w system dróg krajowych. Węzeł drogowy Chrzanów umożliwia połączenie DW 781 z autostradą A4 stanowiącą część transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Istniejące obecnie rozwiązanie komunikacyjne – skrzyżowania drogi wojewódzkiej 781 z drogą krajową nr 28 oraz nr 44 na terenie Zatora – jest przyczyną występowania wielu utrudnień w ruchu. Przebieg drogi wojewódzkiej w centrum miejscowości, w pobliżu zabudowy mieszkaniowo-lokalnej, nie zapewnia odpowiedniego komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom oraz generuje niebezpieczeństwo dla wszystkich użytkowników ruchu drogowego. Pozostawienie bez zmian aktualnego rozwiązania drogowego spowoduje narastanie istniejących utrudnień, ograniczenie dostępności komunikacyjnej, zwiększenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne oraz wzrost niebezpieczeństwa wystąpienia wypadków i kolizji drogowych.

Brak obwodnicy Zatora i Podolsza jest przyczyną:

 • nadmiernego ruchu tranzytowego w centrum miejscowości,
 • wydłużenia czasu przejazdu oraz spadku komfortu podróżowania,
 • spadku bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz bezpieczeństwa pieszych,
 • pogarszających się warunków życia mieszkańców powiatu oświęcimskiego,
 • pogorszenia się jakości środowiska naturalnego w centrum Zatora i Podolsza (emisja spalin, hałasu i wibracji),
 • ograniczenia działalności istniejących i powstawania nowych podmiotów gospodarczych,
 • spadku mobilności mieszkańców,
 • ograniczonego wykorzystania potencjału inwestycyjnego i turystycznego.

Utrzymanie stanu istniejącego może przyczynić się do spadku poziomu życia mieszkańców, poważnych problemów komunikacyjnych, a w konsekwencji do marginalizacji gospodarczej analizowanego obszaru. Pozostawienie ruchu na drodze w wariancie bezinwestycyjnym skutkować będzie dalszym pogarszaniem się warunków życia mieszkańców analizowanego obszaru, a także wzrostem zanieczyszczenia środowiska.

Budowa obwodnicy Zatora rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. Przedsięwzięcie pozwoli na wyeliminowanie ruchu ponadlokalnego i tranzytowego poza zwartą zabudowę mieszkaniową. Planowane zadanie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej co w efekcie poprawi atrakcyjność województwa małopolskiego. Planując inwestycję, Beneficjent – Województwo Małopolskie, stosował się do obowiązujących założeń rozwoju sieci drogowej w regionie i dążył do zminimalizowania najważniejszych problemów transportowych w województwie małopolskim. Wnioskodawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej pozwalającej na skuteczną realizację przedsięwzięcia
i utrzymanie trwałości produktów. Uzyskanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 zagwarantuje zrealizowanie projektu na wymaganym poziomie technicznym oraz przyjęcie rozwiązań dostosowanych do istniejących
i przyszłych potrzeb ruchowych. Inwestycja dotyczy dróg wojewódzkich pozwalających na włączenie do systemu dróg krajowych nr 28, 44, 52 oraz 79 oraz do autostrady A4 (węzeł Chrzanów) będącej częścią transgranicznej sieci transportowej TEN-T.

Zakres rzeczowy projektu

Zakres rzeczowy obejmuje budowę obwodnicy Zatora i Podolsza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 781 jako drogi klasy G, jednojezdniowej o 2 pasach ruchu, o długości ok. 3 km oraz wiaduktu nad linią kolejową i trzech obiektów mostowych. Początek obwodnicy stanowi planowane skrzyżowanie z DW 781 (rondo) zlokalizowane pomiędzy mostem na potoku Łowiczanka a zabudową mieszkaniową wzdłuż DW 781, natomiast koniec obwodnicy umiejscowiony jest na wlocie wybudowanego w latach 2015-2016 ronda na drodze krajowej nr 44. Gwarantuje to włączenie przedsięwzięcia będącego przedmiotem projektu z systemem dróg krajowych.

Charakterystyczne parametry projektowanej obwodnicy:

 • klasa drogi: G
 • prędkość projektowa: 70 km/hkategoria ruchu: KR4
 • dopuszczalne obciążenia nawierzchni : 115 kN/oś

Przekrój poprzeczny jezdni głównej:

 • szerokość jezdni: 7,0 m (2 x 3,5 m);
 • przekrój jednojezdniowy, drogowy
 • szerokość poboczy : 1,25 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD
 • szerokość dna rowu trapezowego: min. 0,40 m,

Parametry obiektów inżynieryjnych:

 • klasa obciążeń „A”,
 • klasa drogi w ciągu obiektu: G
 • szerokość jezdni: min. 8,0 m ( 2 pasy ruchu po 3,5 m każdy oraz obustronne opaski szer. 0,5 m);
 • szerokość obustronnych chodników do obsługi obiektu min. 1,2 m

Parametry w zakresie geometrii skrzyżowań:

 • skrzyżowanie obwodnicy z drogą wojewódzką nr 781 km 0+000 – trójwlotowe rondo min. szerokość jezdni ronda: 5,0 m + 2,0 m (pierścień)

Charakterystyczne parametry projektowanego włączenia ul. Zielonej (droga podporządkowana) do obwodnicy:

 • klasa drogi: L
 • prędkość projektowa: 40 km/h
 • kategoria ruchu: KR3
 • przekrój 1-jezdniowy, drogowy, półuliczny

Cele projektu

Powstanie obwodnicy Zatora, Podolsza jest elementem tworzenia się nowoczesnego systemu transportowego efektywnie zaspokajającego potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa.

Dzięki rozwojowi infrastruktury transportowej zostaje zwiększona dostępność drogowa regionu. Długofalowe oddziaływanie projektu polega na usprawnieniu systemu transportowego na terenie województwa małopolskiego. Pośrednio spowoduje to wzrost poziomu życia mieszkańców terenów objętych oddziaływaniem projektu oraz wzrost społeczno – gospodarczy, a tym samym poprawę konkurencyjności i wizerunku regionu. Udostępnienie Projektu wszystkim użytkownikom pozwoli w efekcie na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, czyniąc Małopolskę znacznie bardziej dostępną i przyjazną, zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów oraz turystów.

Celem bezpośrednim niniejszego Projektu jest zwiększona dostępność drogowa regionu i wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości. Wybudowana obwodnica przyczyni się do znaczących korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz wpłynie pozytywnie na funkcjonalność układu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji skróceniu ulegnie czas przejazdu, poprawi się komfort podróżowania i bezpieczeństwa użytkowników ruchu, co wpłynie pozytywnie na mobilność mieszkańców. Zwiększona dostępność drogowa przełoży się na poprawę warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych oraz wzbogaci atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną regionu. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji.

Nowa droga usprawni dojazd do autostrady A4 (poprzez drogę krajową 79 i węzeł Chrzanów) co wpłynie pozytywnie na dostępność do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Nowe połączenie drogowe ułatwi życie nie tylko mieszkańcom, ale też wszystkim, którzy w celach gospodarczych i turystycznych korzystają z małopolskich dróg. Wybudowana obwodnica usprawni połączenie pomiędzy województwami małopolskim i śląskim co ma olbrzymie znaczenie dla rozwoju ekonomicznego regionu. Przedmiotowa inwestycja podniesie funkcjonalność układu drogowego. Poprawią się warunki ruchowe, gdyż wybudowana droga zapewnieni standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/oś, zwiększy się płynność ruchu oraz prędkość podróży. Inwestycja nie tylko usprawni ruch pojazdów, lecz przede wszystkim ułatwi tranzyt samochodowy i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, poprawi się również komfort jazdy podróżujących, dzięki zmniejszeniu liczby pojazdów w terenie zabudowanym. Budowa obwodnicy podniesie się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia takich efektów jak:

 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • likwidacja tzw. „wąskich gardeł” w sieci drogowej regionu,
 • wypełnienie braków w sieci dróg regionu – budowa nowej drogi spowoduje zwiększenie dobrej jakości ciągów komunikacyjnych w regionie i włączenie ich do istniejącej sieci transportowej,
 • rozwój infrastruktury gospodarczej poprzez poprawę jakości szlaków komunikacyjnych,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa małopolskiego.

Galeria

Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 1 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 2 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 3 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 4 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 5 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 6 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 7 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 8 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 9 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 10 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 11 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 12 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 13 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 14 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 15 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 16 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 17 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 18 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 19 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 20 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 21 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 22 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 23 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 24 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 25 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 26 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 27 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 28 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 29 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 30 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 31 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 32 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 33 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 34 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 35 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 36 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 37 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 38 Obwodnica Zatora, Podolsza - zdjęcie w galerii nr 39