Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I

Tytuł projektu: „Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 - etap I”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 40.093.752,47 PLN

Wartość dofinansowania: 36.418.584,85 PLN (95,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 627/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 28.12.2017r.
zakończenie: 31.12.2021r.

Ogólna charakterystyka projektu

Autostrada A-4 to najdłuższa autostrada w Polsce o długości 672,75 km prowadząca z zachodu na wschód przez południową Polskę (wzdłuż Sudetów i Karpat). Należy do III Transeuropejskiego Korytarza Transportowego (TEN-T). Odcinek zlokalizowany na terenie województwa małopolskiego o długości 151 km stanowi główny ciąg komunikacyjny regionu relacji wschód-zachód łączący Małopolskę z wojewódzkim śląskim i podkarpackim. Zgodnie z Generalnym Pomiarem Ruchu z 2015 r. średniodobowe natężenie ruchu na małopolskim odcinku (węzeł Chrzanów/Byczyna – węzeł Tarnów-Północ) wynosi ponad 36,5 tys. poj./dobę.

Droga krajowa nr 94 relacji Tarnów – Kraków – Olkusz jest drogą klasy GP wykorzystywaną jako trasa alternatywna do autostrady A-4. Jej znaczenie w układzie komunikacyjnym województwa małopolskiego jest szczególnie ważne w przypadku wystąpienia na autostradzie A-4 zdarzeń drogowych powodujących przerwanie ciągłości ruchu. Wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015 r. wskazują, że średniodobowe natężenie ruchu na 151 kilometrowym odcinku DK 94 zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego (Bolesław-Tarnów) wynosi ponad 12,6 tys. poj./dobę.

W otoczeniu planowanej inwestycji droga krajowa nr 94 krzyżuje się z drogami wojewódzkimi nr 965 i 967.

Dostępność do autostrady A-4, a tym samym do sieci transportowej TEN-T, dla uczestników ruchu korzystających z dróg niższych kategorii (krajowych, wojewódzkich) zapewniają węzły drogowe zlokalizowane w ciągu autostrady, w tym węzeł „Bochnia”. W chwili obecnej dostępność komunikacyjna autostrady A-4 poprzez węzeł „Bochnia” jest znacznie utrudniona. Cały ruch pojazdów odbywa się przez drogę powiatową nr 1424K, a następnie ul. Krzeczowską (DP 1428K) przez centrum Bochni. Z uwagi na parametry drogi, stan techniczny nawierzchni, małą płynność ruchu i tworzenie się zatorów rozwiązanie to skutkuje wzrostem stężeń zanieczyszczeń powietrza oraz poziomu hałasu. Wzrost natężenia ruchu pojazdów w centrum miasta, w tym pojazdów ciężkich, powoduje postępującą degradację istniejącego układu drogowego w mieście oraz może skutkować wzrostem ilości awarii, wypadków czy kolizji.

Zapewnienie sprawnego połączenia drogowego węzła autostradowego „Bochnia” z siecią dróg regionalnych poprzez budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej objętej przedmiotowym projektem ma znaczenie priorytetowe, biorąc pod uwagę potencjał rozwojowy gminy miejskiej Bochnia, a przez to powiatu i całego regionu.

Brak sprawnego połączenia komunikacyjnego z węzłem autostradowym „Bochnia” generuje następujące problemy:

 • utrudniona dostępność komunikacyjna do sieci transportowej TEN-T (autostrada A-4)
 • wydłużenie czasu przejazdu oraz obniżenia komfortu podróżowania,
 • degradacje istniejącego układu drogowego,
 • spadek bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz bezpieczeństwa pieszych,
 • pogorszenie się jakości środowiska naturalnego (emisja spalin, hałasu i wibracji),
 • ograniczenie działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • spadek mobilności mieszkańców,
 • ograniczenie wykorzystania potencjału inwestycyjnego i turystycznego.

Budowa nowego połączenia drogowego pozwoli na poprawę dostępności komunikacyjnej do sieci drogowej TEN-T, usprawni system komunikacyjny miasta Bochnia oraz poprawi dostęp do stref aktywności gospodarczej oraz atrakcji turystycznych. Miasto Bochnia zlokalizowane w sąsiedztwie realizowanego projektu pełni bardzo ważną funkcję jako rynek zatrudnienia i stanowi potencjalny rynek pracy. Utrudniona dostępność komunikacyjna do regionalnych ośrodków wzrostu może oddziaływać negatywnie na sytuację na rynku pracy poprzez ograniczenie mobilności mieszkańców. Wybudowane połączenie drogowe wpłynie pozytywnie na jakość infrastruktury komunikacyjnej, co przełoży się na poprawę przemieszczania się ludności i przyczyni się do zwiększonego dostępu do lokalnych rynków zatrudnienia.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem projektu jest budowa I etapu połączenia węzła drogowego autostrady A4 w Bochni z drogą krajową nr 94 – budowa nowego odcinka jednojezdniowej, dwupasowej drogi wojewódzkiej klasy G o długości 1883 mb – na odcinku od węzła drogowego do skrzyżowania z ul. Krzeczowską (DP 1428K)

Charakterystyczne parametry nowej drogi:

 • klasa drogi: G,
 • nośność konstrukcji nawierzchni: 115 kN/oś,
 • konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu: KR3,
 • prędkość projektowa: Vp=60 km/h (teren zabudowy),
 • prędkość miarodajna: Vm=70 km/h (teren zabudowy),
 • szerokość jezdni: 2 x 3,5 m,
 • pobocze gruntowe: prawostronne, lokalnie dwustronne, o szerokości 1,25 – 1,80 m, lokalnie 2,60 m,
 • szerokość chodników: 2,20 m (przy jezdni, w tym krawężnik o szer. 0,20 m) lub 1,70 m (za ścieżką rowerową),
 • szerokość ścieżki rowerowej: 1,5 m (jednokierunkowa) lub 2,0 m (dwukierunkowa),
 • szerokość ciągu pieszo-rowerowego: 3,0 m,

Parametry w zakresie geometrii skrzyżowań:

 • – skrzyżowanie z drogą gminną nr 580091K (ul. Smyków, droga gminna klasy G) oraz przekładanym odcinkiem DP 1424K (droga klasy Z) – skrzyżowanie typu małe rondo o średnicy zewnętrznej Dz=45 m. Jezdnia ronda posiadać będzie szerokość 5,50 m oraz przejezdny pierścień ronda szerokość 2,00 m.
 • – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1428K (ul. Krzeczowska, droga klasy Z) – skrzyżowanie typu małe rondo o średnicy zewnętrznej Dz=45 m. Jezdnia ronda posiadać będzie szerokość 5,50 m oraz przejezdny pierścień ronda szerokość 2,00 m.

Parametry obiektów mostowych:

Obiekt M-1 w ciągu nowej drogi wojewódzkiej:

 • klasa obciążenia: A
 • konstrukcja: monolityczna rama żelbetowa
 • długość konstrukcji nośnej: 6,51m
 • pasy ruchu: 2 x 3,5m
 • ciąg pieszo-rowerowy: 3,0m +1,0m (bariera na kapie)
 • chodnik dla obsługi: 1,2m

Obiekt M-2 w ciągu drogi powiatowej

 • klasa obciążenia: A
 • konstrukcja: rama żelbetowa
 • długość konstrukcji nośnej: 3,8 m
 • pasy ruchu: 2 x 3,0 m
 • ciąg pieszo-rowerowy: 3,5 m
 • chodnik dla obsługi: 1,2 m

Celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu kołowym i pieszym oraz komfortu podróżowania w ciągu przebudowywanej drogi zostaną umieszczone następujące
ponadstandardowe elementy BRD:

 • oznakowanie poziome zostanie wykonane jako grubowarstwowe chemoutwardzalne (linie oznakowania poziomego będą gładkie w osi a strukturalne na krawędzi jezdni),
 • punktowe elementy odblaskowe
 • zastosowanie barier ochronnych (warunki minimalne dla barier: poziom intensywności zderzenia winien wynosić zawsze „A”),
 • w celu zabezpieczenia ruchu pieszego, w miejscach określonych przewiduje się zastosowanie balustrady U-11a lub poręczy,
 • chodniki o szerokości 1,70-2,20 m o odpowiednich pochyleniach,
 • w rejonie przejść dla pieszych obniżenie krawężnika i umieszczenie elementów wyczuwalnych dla osób niedowidzących (kostka integracyjna – 6 rzędów),
 • ze względów bezpieczeństwa ruchu droga będzie doświetlona w obrębie przejść dla pieszych.

Cele projektu

Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej stanowiącego połączenie drogowe węzła autostrady A-4 z drogą krajową nr 94 jest elementem tworzenia się nowoczesnego systemu transportowego efektywnie zaspokajającego potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa. Dzięki rozwojowi infrastruktury transportowej zostaje zwiększona dostępność drogowa regionu. Długofalowe oddziaływanie projektu polega na usprawnieniu systemu transportowego na terenie województwa małopolskiego. Pośrednio spowoduje to wzrost poziomu życia mieszkańców terenów objętych oddziaływaniem projektu oraz wzrost społeczno – gospodarczy, a tym samym poprawę konkurencyjności i wizerunku regionu. Udostępnienie Projektu wszystkim użytkownikom pozwoli w efekcie na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, czyniąc Małopolskę znacznie bardziej dostępną i przyjazną, zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów oraz turystów. Celem bezpośrednim niniejszego Projektu jest zwiększona dostępność drogowa regionu oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Nowo wybudowana droga przyczyni się do znaczących korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz wpłynie pozytywnie na funkcjonalność układu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji skróceniu ulegnie czas przejazdu, poprawi się komfort podróżowania i bezpieczeństwa użytkowników ruchu co wpłynie pozytywnie na mobilność mieszkańców. Zwiększona dostępność drogowa przełoży się na poprawę warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych oraz wzbogaci atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną regionu. Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości miejsc atrakcyjnych dla turystów, poprzez wytworzenie właściwej dla stworzenia produktu turystycznego infrastruktury drogowej. Poprawa dostępności drogowej obszarów atrakcyjnych turystycznie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności bogatej oferty turystycznej, skierowanej do szerokiej grupy docelowej turystów polskich i zagranicznych. Zastosowane w projekcie rozwiązania wpłyną pozytywnie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji. Poprawa stopnia skomunikowania sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz ułatwiona dostępność do sieci TEN-T usprawni system transportowy na terenie całej Małopolski.

Galeria

Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I - zdjęcie w galerii nr 1 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I - zdjęcie w galerii nr 2 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I - zdjęcie w galerii nr 3 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I - zdjęcie w galerii nr 4 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I - zdjęcie w galerii nr 5 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I - zdjęcie w galerii nr 6 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I - zdjęcie w galerii nr 7 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I - zdjęcie w galerii nr 8 Połączenie drogowe węzła autostradowego A-4 Bochnia z DK nr 94 – etap I - zdjęcie w galerii nr 9