Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo-mostowych w ramach Pomocy Technicznej

Tytuł projektu: „Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo-mostowych w ramach Pomocy Technicznej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 13 Pomoc techniczna, Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Koszty całkowite projektu: 23 752 941,05 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 19 311 334,18 PLN

Koszt realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE: 16 414 633,84 PLN

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1047/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 20 lipca 2021 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Przygotowanie dokumentacji dla inwestycji drogowo-mostowych w ramach Pomocy Technicznej” w ramach Osi Priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 09.04.2021r.
zakończenie: 31.10.2023r.

Ogólna charakterystyka projektu

Celem bezpośrednim projektu jest przyspieszenie realizacji inwestycji docelowych, planowanych do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego. Produktem projektu będzie dokumentacja techniczna dla przedsięwzięć drogowo-mostowych. Celem bezpośrednim planowanych do wybudowania inwestycji docelowych jest zwiększona dostępność drogowa regionu oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Wybudowane inwestycje przyczynią się do znaczących korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz wpłyną pozytywnie na funkcjonalność układu drogowego w Małopolsce. Dzięki realizacji inwestycji skróceniu ulegnie czas przejazdu, poprawi się komfort podróżowania i bezpieczeństwa użytkowników ruchu co wpłynie pozytywnie na mobilność mieszkańców. Zwiększona dostępność drogowa przełoży się na poprawę warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych oraz wzbogaci atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną regionu. Realizacja inwestycji pozwoli na poprawę jakości miejsc atrakcyjnych dla turystów poprzez wytworzenie właściwej dla stworzenia produktu turystycznego infrastruktury drogowej. Poprawa dostępności drogowej obszarów atrakcyjnych turystycznie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności bogatej oferty turystycznej, skierowanej do szerokiej grupy docelowej turystów polskich i zagranicznych. Zastosowane w planowanych projektach rozwiązania wpłyną pozytywnie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji. Poprzez wybudowanie docelowych inwestycji nastąpi poprawa stopnia skomunikowania sieci dróg krajowych i wojewódzkich oraz ułatwiona zostanie dostępność do sieci TEN-T, co usprawni system transportowy na terenie całej Małopolski.

Zakres rzeczowy projektu

W ramach przedmiotowego projektu przygotowana zostanie dokumentacja techniczna dla następujących zadań:

I. opracowanie koncepcji wielowariantowych oraz pozyskanie decyzji środowiskowych

 • Obwodnica Łącka
 • Obwodnica Raby Wyżnej
 • Obwodnica Jabłonki
 • Obwodnica Wierzchosławic
 • Obwodnica Liszek w ciągu DW 780
 • Droga Współpracy Regionalnej – etap II – budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4 ( bez DUŚ)
 • Wschodnia obwodnica Myślenic ( bez DUŚ)

II. opracowanie koncepcji wielowariantowych, pozyskanie decyzji środowiskowych oraz projektów budowlanych wraz z pozyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych

 • Budowa bezkolizyjnego przekroczenia linii kolejowej w ciągu DW 957 w m. Nowy Targ
 • Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek

III. opracowanie projektów budowlanych wraz pozyskaniem decyzji zezwalających na realizację inwestycji drogowych

 • Obwodnica Zielonek w ciągu DW 794 – Etap II od węzła POK do DW 794
 • Obwodnica Lisiej Góry
 • Obwodnica Gorlic
 • Przełożenie DW 774 w m. Balice ETAP I – od skrzyżowania na DW 774 ul. Krakowska i ul. Kmity do ul. Olszanickie, Węzeł Balice II ( bez ZRID)
 • Obwodnica Jankowic i Olszyn
 • Obwodnica Brzeszcz
 • Obwodnica Proszowic – ETAP II
 • Obwodnica Bochni
 • Obwodnica Klucz
 • Połączenie węzła A4 Bochnia z DK nr 94 – od ul. Krzeczowskiej do DK 94 – etap II.
 • Budowa połączenia węzła A4 Brzesko z drogą wojewódzką nr 768 – etap II