Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze - Osiek”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 34.372.701,88 PLN

Wartość dofinansowania: 28.406.294,50 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1208/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 07.10.2016r.
zakończenie: 31.03.2021r.

Ogólna charakterystyka projektu

Istniejący stan drogi wojewódzkiej nr 948 Kęty – Oświęcim oraz drogi wojewódzkiej nr 949 Brzeszcze – Przeciszów, nie zapewnia komfortu podróżowania oraz stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • ograniczonego dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S1 (sieć TEN-T), DK 28, DK 44, DK 52 oraz DW 933,
 • utrudnionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej: Chrzanowsko – Trzebiński Park Przemysłowy, Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu, Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej w Chełmku, Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze, Strefa Aktywności Gospodarczej w Andrychowie, Strefa Aktywności Gospodarczej w Trzebini,
 • ograniczonej dostępności do stref aktywności turystycznej: Oświęcim, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Targanice, Lanckorona,
 • niewystarczającego stopnia skomunikowania z województwem śląskim poprzez sieć dróg regionalnych.

Zakres rzeczowy projektu

Roboty budowlane objęte projektem będą realizowane w oparciu o dwa zadania:

Zadanie I obejmuje:

 • rozbudowę DW 948, jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej, 2-pasowej i przebudowę/budowę chodników oraz ciągów pieszo – rowerowych, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi na ronda, budowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę obiektów inżynierskich na ciekach krzyżujących się z DW 948.
 • rozbudowę DW 949, jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej, 2-pasowej i poszerzenie jezdni, przebudowę obiektów inżynierskich na ciekach krzyżujących się z DW 949, budowę/rozbudowę odwodnienia drogi.

Zadanie II obejmuje:

 • budowę nowego obiektu mostowego w ciągu DW 949 wraz z dojazdami, budowę/przebudowę przepustów oraz zjazdów, przebudowę ok. 0,6 km drogi DW 949. Ponadto w zakresie inwestycji planowana jest przebudowa skrzyżowania DW 949 z DW 948 w m. Łęki wraz z odcinkiem drogi DW 949 obejmująca budowę pasa do prawoskrętu na DW 949 i pasa włączenia do DW 948.

Cele projektu

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do:

 • poprawy dostępu do autostrady A4 i drogi ekspresowej S1 (sieć TEN-T), DK 28, DK 44, DK 52 oraz DW 933,
 • ułatwionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w regionie,
 • usprawnionej dostępności do stref aktywności turystycznej,
 • poprawy warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • poprawy stopnia skomunikowania z województwem śląskim poprzez sieć dróg regionalnych,
 • zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • zwiększenia mobilności mieszkańców,
 • poprawy komfortu podróżowania,
 • zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej i turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawy estetyki krajobrazu i wizerunku regionu,
 • skrócenia czasu podróży pomiędzy sąsiednimi miejscowościami.

Galeria

Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 5 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 6 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 7 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 8 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 9 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 10 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 11 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 12 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 13 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 14 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 15 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 16 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 17 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 18 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 19 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 20 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 21 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 22 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 23 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 24 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 25 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 26 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 27 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 28 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 29 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 30 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 31 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 32 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 33 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 34 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 35 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 36 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 37 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 38 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 39 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 40 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 41 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 42 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 43 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 44 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 45 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 46 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 47 Rozbudowa DW 948 Oświęcim-Kęty i DW 949 Brzeszcze – Osiek - zdjęcie w galerii nr 48