Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 957 Krowiarki - Nowy Targ”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 25 858 607,00 PLN

Wartość dofinansowania: 21 129 814,76 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1442/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 05.12.2016r.
zakończenie: 30.04.2021r.

Ogólna charakterystyka projektu

Nieodpowiedni system transportowy powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników.

Obecny stan drogi wojewódzkiej nr 957, nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu. Wariant bezinwestycyjny przyczynia się do dalszej degradacji stanu technicznego drogi, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do przerwania ciągłości ruchu na DW 957. Brak w regionie alternatywnych dróg mogących przenieść ruch o porównywalnym natężeniu grozi paraliżem komunikacyjnym.

Obecny stan techniczny drogi negatywnie wpływa na środowisko naturalne poprzez emisję spalin, drgania, hałas, wypadki i kolizje. Droga wojewódzka nr 957 jest ważnym elementem regionalnego systemu transportowego Podhala. Stanowi ona ważne połączenie komunikacyjne dróg prowadzących do przejść granicznych oraz atrakcyjnych terenów turystycznych zlokalizowanych na południu regionu co powoduje postępujący wzrost natężenia ruchu ze względu na rosnąca liczbę turystów zmotoryzowanych korzystających z wyżej wymienionej drogi. Wzrost natężenia ruchu pojazdów na rozpatrywanym obszarze prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych transportu drogowego. Duża liczba pojazdów generuje większe koszty użytkowników i środowiska, wypadków, eksploatacji a także przewozu. Ponadto wydłuża się czas przejazdu przez DW 957 z powodu tworzenia się zatorów.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • pogarszających się warunków życia mieszkańców w pobliżu DW 957 oraz powiatu nowotarskiego i suskiego,
 • zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • pogarszającego się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • ograniczonej swobody ruchu drogowego,
 • niskiego standardu podróżowania.
 • ograniczonej dostępności sieci TEN-T

Wariant bezinwestycyjny wzmaga niekorzystne zjawiska wpływające znacząco na obniżenie jakości życia mieszkańców i pracę kierowców. W przypadku nieprzeprowadzenia inwestycji, wzrastają także zagrożenia ekologiczne. Niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia może również prowadzić do konfliktów społecznych, gdyż obecna sytuacja jest niezmiernie uciążliwa dla społeczności lokalnej, a przepustowość ciągu drogowego ze względu na zły stan nawierzchni pozostaje znacznie ograniczona. Ponadto utrzymanie stanu istniejącego może przyczynić się do spadku poziomu życia mieszkańców, ograniczenia rozwoju gospodarczego regionu (trudności w zatrzymaniu dotychczasowych inwestorów i pozyskaniu nowych), poważnych problemów komunikacyjnych, a w konsekwencji do marginalizacji gospodarczej analizowanego obszaru. Pozostawienie ruchu na drodze w wariancie bezinwestycyjnym skutkować będzie dalszym pogarszaniem się warunków życia mieszkańców analizowanego obszaru, a także wzrostem zanieczyszczenia środowiska.

Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ, rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. Przedsięwzięcie pozwoli na zlikwidowanie powstających zatorów oraz upłynnienie ruchu tranzytowego.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 957, jako drogi klasy G jednojezdniowej, 2-pasowej. Inwestycja zlokalizowana jest w południowej Polsce, w województwie małopolskim, w powiatach nowotarskim i suskim. Całkowita długość projektowanej trasy wynosi około 10,18 km. Oprócz wykonania rozbudowy DW 957 planuje się budowę 5 obiektów inżynierskich na ciekach krzyżujących się z drogą wojewódzką, budowę/przebudowę chodników, zatok autobusowych wraz z peronami, budowę kanalizacji.

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie:

 • klasa techniczna : G
 • obciążenie : 115 kN / oś
 • kategoria ruchu: KR 3
 • szerokość pasa ruchu : od 3,00 m do 3,50 m
 • szerokość jezdni : od 6,00 m do 7,00 m
 • ilość jezdni : 1
 • obustronne pobocza szerokości 1,25 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD
 • szerokość chodnika przy krawędzi jezdni 2,0 m
 • odwodnienie wraz z odprowadzeniem wody do odbiorników

Drogę DW 957 należy zaprojektować po istniejącym śladzie, uwzględniając pas terenu przeznaczony pod drogę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Trasa drogi objęta opracowaniem winna pokrywać się z osią jezdni istniejącej. Regulacji w planie sytuacyjnym podlegać będą łuki poziome.

W projekcie zastosowano rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników ruchu:

 • podświetlane znaki pionowe C-9 z zasilaniem hybrydowym,
 • dodatkowe oświetlenie przejść dla pieszych z zasilaniem hybrydowym,
 • oznakowanie aktywne U-3,
 • oświetlenie drogi w rejonie zatok autobusowych,
 • oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Cele projektu

Planując inwestycję polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 957 na odcinku Krowiarki – Nowy Targ, Beneficjent stosował się do obowiązujących założeń rozwoju sieci drogowej w regionie i dążył do zminimalizowania najważniejszych problemów drogowych w województwie małopolskim. Zasadność realizacji inwestycji jest podyktowana niedostosowaniem istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnego oraz prognozowanego natężenia ruchu pojazdów i niezapewnieniem bezpiecznych warunków korzystania z drogi przez jej użytkowników.

Ze względu na istotne różnice dzielące województwo małopolskie od regionów rozwiniętych państw członkowskich UE, jednym z najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed władzami samorządowymi są działania polegające na poprawie infrastruktury transportowej, rozwój społeczeństwa informacyjnego, a także stworzenie warunków do inwestowania oraz intensyfikacja wewnętrznych więzi gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych, które wpłyną na zwiększenie konkurencyjności regionu. Transport jest szczególnie ważnym sektorem gospodarczym ze względu na zadania jakie spełnia we współczesnym życiu. Działania zmierzające w kierunku rozwoju transportu stają się priorytetowe. Zrównoważony system transportowy zapewnia dostępność komunikacyjną w sposób bezpieczny, nie zagrażający zdrowiu ludzi oraz środowisku przyrodniczemu, pozwala funkcjonować efektywnie, oferować możliwości wyboru środka transportowego. Zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej regionu jest jednym z najbardziej istotnych elementów rozwoju całego województwa.
Zasadność realizacji inwestycji jest podyktowana niedostosowaniem istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnego oraz prognozowanego natężenia ruchu pojazdów i niezapewnieniem bezpiecznych warunków korzystania z drogi przez jej użytkowników.

Rozbudowana droga zapewni wygodny dostęp do dróg krajowych nr 47, 49 oraz E77 będącą częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), a następnie przez sieć istniejących dróg krajowych do autostrady A4, przebudowana droga znacznie poprawi dostępność komunikacyjną nie tylko mieszkańców terenów zlokalizowanych w ciągu DW 957, ale też wszystkich, którzy w celach gospodarczych i turystycznych korzystają z małopolskich dróg. W celu minimalizowania problemów regionu w zakresie zwiększenia dostępności komunikacyjnej i udrożnieniu istniejącego układu komunikacyjnego, niezbędną inwestycją wydaje się rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ, której celem będzie przyczynienie się do znaczących korzyści społecznych, ekonomicznych oraz środowiskowych. Przedmiotowa inwestycja podniesie funkcjonalność układu drogowego. Poprawią się warunki ruchowe, gdyż wybudowana droga zapewni standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/ oś, zwiększy się płynność ruchu oraz prędkość podróży. Rozbudowa drogi przyczyni się do rozwoju ekonomicznego regionu oraz zmniejszenia uciążliwości ekologicznych i społecznych. Utworzone zostanie szybkie i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie:

 • skrócenie czasu podróży,
 • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców terenów w otoczeniu DW 957,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu,
 • polepszenie warunków ruchowych na drodze wojewódzkiej nr 957,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja usprawni ruch pojazdów, ułatwi tranzyt samochodowy i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, poprawi się również komfort jazdy podróżujących. Rozbudowa drogi podniesie się poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koniecznym jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z nowej drogi w szczególności dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, mającym problemy z samodzielnym poruszaniem się. Za sprawą realizacji projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy (budowa chodnika, ciągów pieszo-rowerowych, zatok autobusowych, peronów przystankowych, budowa zjazdów do posesji), nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu drogi 957 – zwiększy się płynność ruchu, przy jednoczesnej redukcji jego uciążliwości. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu – uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Poprawią się warunki i jakość życia mieszkańców analizowanego obszaru. Realizacja inwestycji zapewni ponadto poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz i na zewnątrz miasta, powiatu, województwa małopolskiego, zwiększając jednocześnie spójność układów transportowych, przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszeniu klimatu akustycznego oraz redukcji zanieczyszczeń. Planowane działania są zatem adekwatne w stosunku do oczekiwań grup docelowych projektu. Mając na uwadze poprawę warunków życia mieszkańców, a także usprawnienie układu komunikacyjnego, Beneficjent podjął decyzję o realizacji inwestycji.

Projekt przyczyni się ponadto do zwiększenia konkurencyjności oraz zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa małopolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój działalności gospodarczej.

Przedsięwzięcie przyczyni się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów inwestycyjnych ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych układów komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia takich efektów jak:

 • – poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa małopolskiego z siecią dróg krajowych oraz transeuropejską siecią transportową (TEN-T),
 • – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • – rozwój infrastruktury gospodarczej poprzez poprawę jakości szlaków komunikacyjnych,
 • – wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,
 • – poprawa jakości życia mieszkańców,
 • – zwiększenie dostępności komunikacyjnej do regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa małopolskiego.

Galeria

Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 5 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 6 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 7 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 8 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 9 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 10 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 11 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 12 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 13 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 14 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 15 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 16 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 17 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 18 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 19 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 20 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 21 Rozbudowa DW 957 Krowiarki – Nowy Targ - zdjęcie w galerii nr 22