Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 958 Chabówka - Zakopane”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 59.963.994,59 PLN

Wartość dofinansowania: 50.165.040,40 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1440/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 września 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 03.04.2017r.
zakończenie: 31.12.2021r.

Ogólna charakterystyka projektu

Nieodpowiedni system transportowy powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników.

Obecny stan drogi wojewódzkiej nr 958 Chabówka – Zakopane, nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu. Wariant bezinwestycyjny obniża poziom i jakość życia okolicznych mieszkańców, w sposób znaczący ograniczając możliwość rozwoju podmiotów gospodarczych, utrudnia mobilność użytkowników, a także ujemnie wpływa na wizerunek województwa małopolskiego.

Istniejący stan układu komunikacyjnego negatywnie wpływa na społeczeństwo oraz środowisko poprzez emisję spalin, drgania, hałas, wypadki i kolizje. Droga wojewódzka 958 jest ważnym elementem regionalnego systemu transportowego Podhala. Stanowi ważne połączenie komunikacyjne dróg prowadzących do przejść granicznych oraz atrakcyjnych terenów turystycznych zlokalizowanych na południu małopolski, ponadto droga ta jest alternatywą dojazdu do Zakopanego dla drogi krajowej nr 47 tzw. „Zakopianki”. Wzrost natężenia ruchu pojazdów na rozpatrywanym obszarze prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych transportu drogowego. Duża liczba pojazdów generuje większe koszty użytkowników i środowiska, wypadków, eksploatacji a także przewozu. Ponadto wydłuża się czas przejazdu przez DW 958 z powodu tworzenia się zatorów.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • ograniczonej funkcjonalności układu drogowego Podhala w tym dróg prowadzących do przejść granicznych ze Słowacją,
 • pogarszających się warunków życia mieszkańców w pobliżu DW 958 oraz powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego,
 • niewystarczającego stopnia skomunikowania ze strefami aktywności gospodarczej (Myślenicka Strefa Inwestycyjna w Jaworniku, Strefa aktywności gospodarczej w Limanowej, Strefa aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej, strefa aktywności gospodarczej w Nowym Targu),
 • ograniczonej dostępności do drogi krajowej nr 47 oraz 7 (sieć TEN-T),
 • wydłużonego czasu podróży między sąsiednimi miejscowościami,
 • zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • ograniczonej dostępności do stref aktywności turystycznej,
 • pogarszającego się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • ograniczonej swobody ruchu drogowego,
 • niskiego standardu podróżowania.

Wariant bezinwestycyjny wzmaga niekorzystne zjawiska wpływające znacząco na obniżenie jakości życia mieszkańców i pracę kierowców. W przypadku nieprzeprowadzenia inwestycji, wzrastają także zagrożenia ekologiczne. Niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia może również prowadzić do konfliktów społecznych, gdyż obecna sytuacja jest niezmiernie uciążliwa dla społeczności lokalnej, a przepustowość ciągu drogowego ze względu na zły stan nawierzchni pozostaje znacznie ograniczona. Ponadto utrzymanie stanu istniejącego może przyczynić się do spadku poziomu życia mieszkańców, ograniczenia rozwoju gospodarczego regionu (trudności w zatrzymaniu dotychczasowych inwestorów i pozyskaniu nowych), poważnych problemów komunikacyjnych, a w konsekwencji do marginalizacji gospodarczej analizowanego obszaru. Pozostawienie ruchu na drodze w wariancie bezinwestycyjnym skutkować będzie dalszym pogarszaniem się warunków życia mieszkańców analizowanego obszaru, a także wzrostem zanieczyszczenia środowiska.

Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane, rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. Przedsięwzięcie pozwoli na zlikwidowanie powstających zatorów oraz upłynnienie ruchu tranzytowego.

Zakres rzeczowy projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 958, jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej, 2-pasowej, wzmocnienie skarp nasypów drogowych, przebudowę przepustów, przebudowę 11 szt.  obiektów inżynierskich na ciekach krzyżujących się z DW 958, budowę/rozbudowę odwodnienia drogi. Łączna długość odcinków, objętych rozbudową wynosi 23,406 km.

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie:

 • klasa techniczna: G
 • prędkość projektowa 50 km/h (teren zabudowany); 60 km/h (teren niezabudowany)
 • obciążenie: 115 kN / oś
 • kategoria ruchu: KR3
 • szerokość pasa ruchu: 3,50 m przy krawężniku;
 • szerokość jezdni: szerokość pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo: 3,5 m;
 • szerokość ciągu pieszo – rowerowego o nawierzchni z betonu asfaltowego 3,0 m
 • szerokość chodnika 2,0 m
 • obustronne pobocza gruntowe szerokości 1,25 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD
 • odwodnienie wraz z odprowadzeniem wody do odbiorników

Drogę należy zaprojektować istniejącym śladem uwzględniając pas terenu przeznaczony pod drogę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego.

Trasa drogi objęta opracowaniem winna pokrywać się z osią jezdni istniejącej. Regulacji w planie sytuacyjnym podlegać będą łuki poziome.

Parametry obiektów inżynieryjnych:

 • klasa obciążeń „A”,
 • klasa drogi w ciągu obiektu: G
 • szerokość jezdni: 7,0 – 8,0 m
 • szerokość chodnika: 2,0 m,

Cele projektu

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 958 jest elementem tworzenia się nowoczesnego systemu transportowego efektywnie zaspokajającego potrzeby rozwoju gospodarczego oraz adekwatnego do potrzeb mobilnego społeczeństwa. Dzięki rozwojowi infrastruktury transportowej zostaje zwiększona dostępność drogowa regionu. Długofalowe oddziaływanie projektu polega na usprawnieniu systemu transportowego na terenie województwa małopolskiego. Pośrednio spowoduje to wzrost poziomu życia mieszkańców terenów objętych oddziaływaniem projektu oraz wzrost społeczno – gospodarczy, a tym samym poprawę konkurencyjności i wizerunku regionu. Udostępnienie Projektu wszystkim użytkownikom pozwoli w efekcie na podniesienie bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, czyniąc Małopolskę znacznie bardziej dostępną i przyjazną, zarówno dla mieszkańców jak i inwestorów oraz turystów. Celem bezpośrednim niniejszego Projektu jest zwiększona dostępność drogowa regionu oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Rozbudowana droga przyczyni się do znaczących korzyści społecznych, ekonomicznych i środowiskowych oraz wpłynie pozytywnie na funkcjonalność układu drogowego. Dzięki realizacji inwestycji skróceniu ulegnie czas przejazdu, poprawi się komfort podróżowania i bezpieczeństwa użytkowników ruchu co wpłynie pozytywnie na mobilność mieszkańców. Zwiększona dostępność drogowa przełoży się na poprawę warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych oraz wzbogaci atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną regionu. Realizacja projektu pozwoli na poprawę jakości funkcjonowania Podhala jako miejsca atrakcyjnego dla turystów, poprzez wytworzenie właściwej dla stworzenia produktu turystycznego infrastruktury drogowej. Poprawa dostępności drogowej obszarów atrakcyjnych turystycznie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności bogatej oferty turystycznej, skierowanej do szerokiej grupy docelowej turystów polskich i zagranicznych. Zastosowane w projekcie rozwiązania wpłyną pozytywnie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji. Poprawa stopnia skomunikowania ze Słowacją oraz ułatwiona dostępność do sieci TEN-T usprawni system transportowy na terenie całej małopolski.

Realizacja przedmiotowego projektu jest uzasadniona ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia i rozwiązuje istotne problemy użytkowników drogi oraz lokalnej społeczności. Bezspornym argumentem za realizacją przedmiotowej inwestycji są wykazane jej efekty, m.in.:

 • poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego w Subregionie Podhalańskim,
 • poprawa dostępności do regionalnego ośrodka wzrostu jakim jest Zakopane,
 • poprawa warunków życia mieszkańców powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego,
 • poprawa dostępności do sieci TEN-T (droga krajowa nr 7) ,
 • poprawa skomunikowana województwa małopolskiego ze Słowacją,
 • zwiększenie dostępności do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Myślenicka Strefa Inwestycyjna w Jaworniku, Strefa aktywności gospodarczej w Limanowej, Strefa aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej, strefa aktywności gospodarczej w Nowym Targu)
 • zwiększenie dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie na Podhalu,
 • poprawa skomunikowania dróg wojewódzkich nr 957 i 958,
 • poprawa dostępności do dróg wojewódzkich nr 959,961,962
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin,
 • zmniejszenie emisji hałasu i wibracji,
 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód,
 • poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenie mobilność mieszkańców,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu,
 • poprawa wizerunku regionu.

Decyzja o wytypowaniu tego przedsięwzięcia do dofinansowania z funduszy europejskich wynika przede wszystkim z niefunkcjonalnego układu komunikacyjnego w wariancie bezinwestycyjnym. Brak należytych parametrów technicznych, wzrost natężenia ruchu z jednoczesnym niedostosowaniem trasy do przenoszenia dużych samochodów ciężarowych prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych transportu drogowego.

Galeria

Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 5 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 6 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 7 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 8 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 9 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 10 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 11 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 12 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 13 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 14 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 15 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 16 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 17 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 18 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 19 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 20 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 21 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 22 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 23 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 24 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 25 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 26 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 27 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 28 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 29 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 30 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 31 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 32 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 33 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 34 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 35 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 36 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 37 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 38 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 39 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 40 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 41 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 42 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 43 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 44 Rozbudowa DW 958 Chabówka – Zakopane - zdjęcie w galerii nr 45