Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 966 Muchówka - Lipnica Dolna - Tymowa”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 16.732.554,69 PLN

Wartość dofinansowania: 14.090.448,68 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 382/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 29.03.2019r.
zakończenie: 31.05.2021r.

Ogólna charakterystyka projektu

Obecny stan techniczny nawierzchni DW 966 jest niezadowalający. Uwidoczniona jest degradacja nawierzchni poprzez występowanie nierówności, spękań, ubytków kruszywa itp. Do warunków niekorzystnych zaliczyć można również brak chodników na wielu odcinkach, wąskie pobocza lub ich brak, niewydzielone zatoki pod przystanki autobusowe, brak ciągłości barier.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • ograniczonego dostępu do autostrady A4 (sieć TEN-T),
 • utrudnionego dostępu do DK 75 oraz DW 965, 964 i 967,
 • pogarszających się warunków życia mieszkańców w pobliżu DW 966 oraz powiatu bocheńskiego i brzeskiego,
 • ograniczenia rozwoju istniejących podmiotów gospodarczych,
 • utrudnionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w regionie,
 • zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • niskiego standardu podróżowania i słabej mobilności mieszkańców.

Zakres rzeczowy projektu

 • opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID z klauzulą natychmiastowej wykonalności lub zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwestycyjnego – w oparciu o obowiązujące przepisy,
 • wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót, obejmujących rozbudowę DW 966 na odcinku Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa, jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej, 2-pasowej, na długości około 4,3 km.

Charakterystyczne parametry projektowanej drogi:

 • klasa drogi: G- kategoria ruchu: KR3
 • prędkość projektowa na terenie zabudowy:50 km/h
 • prędkość projektowa poza terenem zabudowy:60 km/h
 • dopuszczalne obciążenia nawierzchni:115 kN/oś
 • skrajnia pionowa min. 4,60 m
 • przekrój poprzeczny jezdni głównej: szerokość jezdni 7,0 m jednak nie mniejsza niż w stanie istniejącym (dopuszcza się na terenie zabudowy szerokość jezdni 6,5 m zgodnie z Dz. U. Nr 43 poz. 124 z 2016 r.)

Cele projektu

Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do:

 • lepszego dostępu do autostrady A4 (sieć TEN-T),
 • poprawy dostępu do DK 75 oraz DW 965, 964 i 967,
 • poprawy przejezdności przez powiat wielicki, bocheński i brzeski,
 • ułatwionego dojazdu do stref aktywności gospodarczej w regionie: Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej, Strefa Aktywności Gospodarczej w Limanowej, Zielony „Park Przemysłowy” Kryształowy w Tarnowie, Strefa Przemysłowa Zielonych Dobczyc, Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej,
 • usprawnionej dostępności do stref aktywności turystycznej,
 • ułatwionego dostępu do miast pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy,
 • poprawy warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • zwiększenia mobilności mieszkańców i poprawy komfortu podróżowania,
 • skrócenia czasu podróży pomiędzy sąsiednimi miejscowościami,
 • poprawy stanu środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin, hałasu i wibracji oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych odprowadzanych do gleby i wód.

Galeria

Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 5 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 6 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 7 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 8 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 9 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 10 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 11 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 12 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 13 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 14 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 15 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 16 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 17 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 18 Rozbudowa DW 966 Muchówka – Lipnica Dolna – Tymowa - zdjęcie w galerii nr 19