Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 968 Lubień - Zabrzeż - Etap I”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 44 100 000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 37 484 999,95

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 733/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeż” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 01.06.2018r.
zakończenie: 30.04.2021r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 968 stanowi główny regionalny szlak komunikacyjny południowej Małopolski. Droga o długości 43,7 km zapewnia połączenie ważnych ośrodków zarówno turystycznych jak i mających znaczenie ponadregionalne w południowej Małopolsce. DW 968 łączy drogę wojewódzką 969 z DK nr 28, a także drogą S7, zapewniając dostępność komunikacyjną miejscowości turystycznych jakimi są Łącko, Krościenko nad Dunajcem czy Szczawnica z siecią dróg krajowych będącymi częścią transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Aktualny stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień – Zabrzeż nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Wariant bezinwestycyjny przyczynia się do dalszej degradacji stanu technicznego drogi, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do przerwania ciągłości ruchu na DW 968. Brak w regionie alternatywnych dróg mogących przenieść ruch o porównywalnym natężeniu grozi paraliżem komunikacyjnym. Obecny stan techniczny drogi negatywnie wpływa na środowisko naturalne poprzez emisję spalin, drgania, hałas, wypadki i kolizje.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • pogarszających się warunków życia mieszkańców w pobliżu DW 968 oraz w powiecie limanowskim i nowosądeckim,
 • zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • pogarszającego się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz
 • uciążliwymi wibracjami,
 • ograniczonej swobody ruchu drogowego,
 • niskiego standardu podróżowania.

Wariant bezinwestycyjny wzmaga niekorzystne zjawiska wpływające znacząco na obniżenie jakości życia mieszkańców i pracy kierowców w przypadku nieprzeprowadzenia inwestycji, wzrastają także zagrożenia ekologiczne. Niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia może również prowadzić do konfliktów społecznych, gdyż obecna sytuacja jest niezmiernie uciążliwa dla społeczności lokalnej, a przepustowość ciągu drogowego ze względu na zły stan nawierzchni pozostaje znacznie ograniczona. Ponadto utrzymanie stanu istniejącego może przyczynić się do spadku poziomu życia mieszkańców, ograniczenia rozwoju gospodarczego regionu spowodowanego utrudnioną dostępnością komunikacyjną do terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w ciągu drogi, poważnych problemów komunikacyjnych, a w konsekwencji do marginalizacji gospodarczej analizowanego obszaru. Pozostawienie ruchu na drodze w wariancie bezinwestycyjnym skutkować będzie dalszym pogarszaniem się warunków życia mieszkańców analizowanego obszaru, a także wzrostem zanieczyszczenia środowiska.

Realizacja inwestycji rozbudowy DW 968 Lubień – Zabrzeż, rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. Poprawi dostępność komunikacyjną do terenów o wysokim potencjale turystycznym. Planując inwestycję polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 968 Lubień – Zabrzeż.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa drogi wojewódzkiej DW 968, jako drogi klasy G jednojezdniowej, 2-pasowej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie województwa małopolskiego, powiatu limanowskiego, gmina: Kamienica; miejscowość: Szczawa, Kamienica. Ponadto w ramach zadania inwestycyjnego planowana jest budowa skrzyżowań typu rondo na DW 968 w miejscowościach Mszana Dolna oraz Zabrzeż. Całkowita długość projektowanej trasy wynosi około 14 km. Oprócz wykonania rozbudowy DW 968 planuje się budowę 1 obiektu inżynierskiego na cieku krzyżującym się z drogą wojewódzką, budowę/przebudowę chodników, zatok autobusowych wraz z peronami, odwodnienia drogi.

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie:

 • klasa techniczna: G
 • obciążenie: 115 kN / oś
 • kategoria ruchu: KR 4
 • szerokość pasa ruchu: od 3,00 m do 3,50 m
 • szerokość jezdni: od 6,00 m do 7,00 m
 • ilość jezdni: 1
 • obustronne pobocza szerokości 1,25 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD
 • szerokość chodnika przy krawędzi jezdni 2,0 m
 • odwodnienie wraz z odprowadzeniem wody do odbiorników

W projekcie zastosowano rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo użytkowników ruchu:

 • podświetlane znaki pionowe C-9 z zasilaniem hybrydowym
 • umieszczenie kostki (płytek) wyczuwalnej dla osób niedowidzących w rejonie miejsc przekraczania drogi,
 • oświetlenie drogi w rejonie zatok autobusowych,
 • oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Cele projektu

Rozbudowa drogi przyczyni się do rozwoju ekonomicznego regionu oraz zmniejszenia uciążliwości ekologicznych i społecznych. Utworzone zostanie szybkie i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie:

 • skrócenie czasu podróży,
 • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców terenów w otoczeniu DW 968,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu,
 • polepszenie warunków ruchowych na drodze wojewódzkiej nr 968,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia takich efektów jak:

 • poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa małopolskiego z siecią dróg krajowych oraz transeuropejską siecią transportową (TEN-T),
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rozwój infrastruktury gospodarczej poprzez poprawę jakości szlaków komunikacyjnych,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa małopolskiego.

Galeria

Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 5 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 6 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 7 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 8 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 9 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 10 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 11 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 12 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 13 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 14 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 15 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 16 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 17 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 18 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 19 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 20 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 21 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 22 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 23 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 24 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 25 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 26 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 27 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 28 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 29 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 30 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 31 Rozbudowa DW 968 Lubień – Zabrzeź – Etap I - zdjęcie w galerii nr 32