Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 971 w m. Krynica - Zdrój”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 15 020 417,85 PLN

Wartość dofinansowania: 11 881 384,98 PLN

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 2077/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 12 grudnia 2017 roku w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 30.09.2016r.
zakończenie: 31.12.2020r.

Ogólna charakterystyka projektu

Aktualny stan techniczny drogi wojewódzkiej nr 971 Krynica – Zdrój nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu. Obecny stan układu komunikacyjnego negatywnie oddziałuje na społeczeństwo oraz środowisko poprzez emisję spalin, drgania, hałas, wypadki i kolizje. Wariant bezinwestycyjny przyczynia się do dalszej degradacji stanu technicznego drogi, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do przerwania ciągłości ruchu na DW 971. Brak w regionie alternatywnych dróg mogących przenieść ruch o porównywalnym natężeniu grozi paraliżem komunikacyjnym. Nieodpowiedni system transportowy, nieadekwatny do oczekiwań grup docelowych projektu, powoduje wiele niedogodności i staje się przyczyną ograniczenia przepustowości ciągów drogowych oraz jakości obsługi użytkowników.

Droga wojewódzka nr 971 przebiega przez centrum Krynicy-Zdrój, co przy obecnym stanie technicznym drogi wpływa na powstawanie zatorów, brak płynności ruchu i ograniczenie dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru. Wzrost natężenia ruchu pojazdów na rozpatrywanym obszarze prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych transportu drogowego. Duża liczba pojazdów generuje większe koszty użytkowników i środowiska, wypadków, eksploatacji a także przewozu. Ponadto wydłuża się czas przejazdu przez DW 971 z powodu tworzenia się zatorów.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • ograniczonej swobody ruchu drogowego,
 • niskiego standardu podróżowania,
 • pogarszającego się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • ograniczenie potencjału turystycznego.

Wariant bezinwestycyjny wzmaga niekorzystne zjawiska wpływające znacząco na obniżenie jakości życia mieszkańców i pracę kierowców. Niepodjęcie realizacji przedsięwzięcia może również prowadzić do konfliktów, gdyż obecna sytuacja jest uciążliwa dla społeczności lokalnej, a przepustowość ciągu drogowego ze względu na zły stan nawierzchni pozostaje znacznie ograniczona. Ponadto utrzymanie stanu istniejącego może przyczynić się do spadku poziomu życia mieszkańców, ograniczenia rozwoju gospodarczego regionu (trudności w zatrzymaniu dotychczasowych inwestorów i pozyskaniu nowych), poważnych problemów komunikacyjnych, a w konsekwencji do marginalizacji gospodarczej analizowanego obszaru. Pozostawienie ruchu na drodze w wariancie bezinwestycyjnym skutkować będzie dalszym pogarszaniem się warunków życia mieszkańców analizowanego obszaru, a także wzrostem zanieczyszczenia środowiska, które spowoduje zmniejszenie liczby turystów odwiedzających Krynicę-Zdrój oraz pobliskie ośrodki turystyczne.

Realizacja inwestycji rozbudowy DW 971 w m. Krynica-Zdrój, rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy. Przedsięwzięcie pozwoli na zlikwidowanie powstających zatorów oraz upłynnienie ruchu tranzytowego. Zasadność inwestycji potwierdza również jej komplementarność z dokumentami strategicznymi. Planowane zadanie wpłynie na zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa małopolskiego.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 971 w m. Krynica-Zdrój,  jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej, 2-pasowej o łącznej długości odcinków około 3,26 km.

Rozbudowa będzie obejmowała:

odcinek 010 km ok. 0+000 – km ok. 3+248

Z wyłączeniem odcinków z obiektami mostowymi:

 • odcinek 010 km ok. 1+888 – 1+914 mostu na cieku Hawrany
 • odcinek 010 km ok. 3+020 –3+051 mostu na cieku Czarny Potok

Zakres robót obejmuje przebudowę obiektu mostowego (most w km 0+084 na cieku Kryniczanka) z odtworzeniem nośności do klasy min. B – 40 ton oraz przebudowę 3 przepustów. Ponadto przewidziano przebudowę 2 skrzyżowań na skrzyżowania typu rondo.

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie:

 • klasa techniczna : G
 • Kategoria ruchu: KR 3
 • szerokość pasa ruchu : 3,50 m
 • szerokość jezdni : 7,00 m
 • szerokość pasa ruchu dla pojazdów skręcających w lewo: 3,5 m
 • ilość jezdni: 1
 • odwodnienie wraz z odprowadzeniem wody do odbiorników

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano rozwiązania ponadstandardowe: zostanie zastosowana nawierzchnia o korzystnych właściwościach przeciwhałasowych odpornej na ruch pojazdów zaprzęgowych (koni). Oznakowanie poziome wykonane zostanie jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. Ponadto zastosowane zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu – bariery poziom intensywności zderzenia – „A”. W projekcie docelowej organizacji ruchu i przy wykonywaniu oznakowania poziomego przewidziane zostaną punktowe elementy odblaskowe montowane w krawężnikach, (odpowiednio barwy białej lub czerwonej), w szczególności na skrzyżowaniach typu rondo. Ponadto zastosowane zastanie niekonwencjonalne oznakowanie przejść dla pieszych na całym odcinku rozbudowy dodatkowe tło znaku D-6 wykonane na tle z folii fluorescencyjnej żółto-zielonej, natomiast w obrębie szkoły odc. 010 km ok. 2+955 wykonane zostanie czerwone tło „zebry”, pasy poprzeczne wibracyjno – akustyczne na dojeździe do przejścia, piktogram na jezdni.

Cele projektu

Planując inwestycję polegającą na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 971 w m. Krynica – Zdrój, Beneficjent stosował się do obowiązujących założeń rozwoju sieci drogowej w regionie i dążył do zminimalizowania najważniejszych problemów drogowych w województwie małopolskim. Zasadność realizacji inwestycji jest podyktowana niedostosowaniem istniejącego układu komunikacyjnego do aktualnego oraz prognozowanego natężenia ruchu pojazdów i niezapewnieniem bezpiecznych warunków korzystania z drogi przez jej użytkowników.

Rozbudowa drogi zapewni wygodny dostęp do drogi krajowej nr 87 oraz poprzez DW 981 do DK 75. Droga wojewódzka 971 poprzez drogi krajowe ułatwi dostęp do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), stanowi również istotne połączenie pomiędzy województwem Małopolskim a Republiką Słowacką w tym z Krajem Preszowskim. Przebudowana droga znacznie poprawi dostępność komunikacyjną nie tylko mieszkańców terenów zlokalizowanych w ciągu DW 971 w m. Krynica – Zdrój, ale także wszystkich, którzy w celach turystycznych i gospodarczych korzystają z małopolskich dróg.

W celu minimalizowania problemów regionu w zakresie zwiększenia dostępności komunikacyjnej i udrożnieniu istniejącego układu komunikacyjnego, niezbędną inwestycją wydaje się rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój, której celem będzie przyczynienie się do znaczących korzyści społecznych, ekonomicznych oraz środowiskowych.

Przedmiotowa inwestycja podniesie funkcjonalność układu drogowego. Poprawią się warunki ruchowe, gdyż wybudowana droga zapewni standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 100 kN/ oś, zwiększy się płynność ruchu oraz prędkość podróży. Rozbudowa drogi przyczyni się do rozwoju ekonomicznego regionu oraz zmniejszenia uciążliwości ekologicznych i społecznych. Utworzone zostanie szybkie i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie:

 • skrócenie czasu podróży,
 • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców w m. Krynica – Zdrój,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu,
 • polepszenie warunków ruchowych na drodze wojewódzkiej nr 971 w m. Krynica – Zdrój,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja usprawni ruch pojazdów, ułatwi tranzyt samochodowy i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, poprawi się również komfort jazdy podróżujących. Rozbudowa drogi podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koniecznym jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z nowej drogi w szczególności dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, mającym problemy z samodzielnym poruszaniem się. Za sprawą realizacji projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy (przebudowa skrzyżowań DW z drogami bocznymi, odcinków chodników, zatok autobusowych, zjazdów publicznych i indywidualnych, przejść dla pieszych, istniejących krawężników, obiektu mostowego, przepustów i murów oporowych), nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu drogi 971 – zwiększy się płynność ruchu, przy jednoczesnej redukcji jego uciążliwości. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu – uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi. Poprawią się warunki i jakość życia mieszkańców analizowanego obszaru. Realizacja inwestycji zapewni ponadto poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz i na zewnątrz miasta, powiatu, województwa małopolskiego, zwiększając jednocześnie spójność układów transportowych, przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszeniu klimatu akustycznego oraz redukcji zanieczyszczeń. Planowane działania są zatem adekwatne w stosunku do oczekiwań grup docelowych projektu. Mając na uwadze poprawę warunków życia mieszkańców, a także usprawnienie układu komunikacyjnego, Beneficjent podjął decyzję o realizacji inwestycji. Projekt przyczyni się ponadto do zwiększenia konkurencyjności oraz zapewnienia spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności województwa małopolskiego, jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania. Inwestycja będzie miała pozytywny wpływ na rozwój działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie przyczyni się w istotny sposób do rozwiązania problemów komunikacyjnych oraz gospodarczych regionu. Za sprawą realizacji inwestycji nastąpi polepszenie dostępu do obszarów inwestycyjnych ważnych dla rozwoju gospodarczego województwa, krajowych układów komunikacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników drogi, a także zwiększenie mobilności mieszkańców regionu. W wyniku rozwoju infrastruktury drogowej nastąpi poprawa dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia takich efektów jak:

 • poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa małopolskiego z siecią dróg krajowych co umożliwi dostęp do transeuropejskej sieci transportowej (TEN-T),
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rozwój infrastruktury gospodarczej poprzez poprawę jakości szlaków komunikacyjnych,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa małopolskiego.

Galeria

Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 5 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 6 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 7 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 8 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 9 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 10 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 11 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 12 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 13 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 14 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 15 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 16 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 17 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 18 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 19 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 20 Rozbudowa DW 971 w m. Krynica – Zdrój - zdjęcie w galerii nr 21