Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 973 Borusowa - Tarnów odc. Tarnów - Żabno”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 18 111 588,14 PLN

Wartość dofinansowania: 15 394 849,92 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1537/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2017 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów; odc. Tarnów – Żabno” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 19.08.2016r.
zakończenie: 31.03.2020r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 973 jest ważnym elementem regionalnego systemu transportowego Małopolski. Stanowi istotne połączenie komunikacyjne między województwami Małopolskim i Świętokrzyskim, jest szlakiem dostępowym do stref aktywności gospodarczej, ponadto krzyżuje się z autostradą A4 będącą częścią Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Wzrost natężenia ruchu pojazdów na przedmiotowej drodze prowadzi do spadku bezpieczeństwa ruchu, a w rezultacie do podnoszenia kosztów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych transportu drogowego. Istniejąca jakość infrastruktury obniża poziom i jakość życia okolicznych mieszkańców, w sposób znaczący ograniczając możliwość rozwoju podmiotów gospodarczych, utrudnia mobilność, a także ujemnie wpływa na wizerunek województwa małopolskiego.

Obecny stan infrastrukturalny drogi wojewódzkiej nr 973 jest przyczyną:

 • zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • ograniczonego wykorzystania potencjału inwestycyjnego i turystycznego,
 • pogarszania się warunków życia mieszkańców w pobliżu DW 973 oraz powiatu tarnowskiego,
 • ograniczonej dostępności komunikacyjnej subregionu Tarnowskiego,
 • pogarszania się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • niskiego standardu podróżowania i słabej mobilności mieszkańców.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem inwestycji jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody właściwego organu na prowadzenie robót oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących rozbudowę DW nr 973 na odcinku Tarnów-Żabno, jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej, 2-pasowej. Łączna długość odcinków objętych rozbudową wynosi 10,4 km (w tym 1,7 km wspólny przebieg DW nr 973 i 975).

W ramach inwestycji przewidziano m.in.:

 • przebudowę jezdni, wprowadzenie trzeciego pasa ruchu w m. Żabno
 • przebudowę skrzyżowań DW nr 973 z drogami bocznymi
 • budowę ciągów pieszo-rowerowych na długości 1,98 km
 • przebudowę/budowę przepustów drogowych
 • budowę, przebudowę: chodników, zatok autobusowych i peronów przystankowych.

Podstawowe parametry techniczne drogi po przebudowie:

 • obciążenie:115 kN/oś
 • kategoria ruchu: KR 4
 • szerokość pasa ruchu:3,50 m
 • szerokość jezdni:7,00 m
 • szerokość trzeciego pasa ruchu w m.Żabno:3,0 m.

Cele projektu

Realizacja przedmiotowego projektu jest uzasadniona ze społeczno-ekonomicznego punktu widzenia i rozwiązuje istotne problemy użytkowników drogi oraz lokalnej
społeczności. Bezspornym argumentem za realizacją przedmiotowej inwestycji są wykazane jej efekty, m. in.:

 • poprawa funkcjonowania układu komunikacyjnego w Subregionie Tarnowskim,
 • poprawa przejezdności przez powiat tarnowski,
 • poprawa dostępności do regionalnego ośrodka wzrostu jakim jest Tarnów,
 • poprawa dostępności do autostrady A4 – sieć TEN-T, DK 73, DK 79 oraz DK 4,
 • poprawa skomunikowana województwa małopolskiego ze świętokrzyskim,
 • zwiększenie dostępność do stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego: Zielony „Park przemysłowy” Kryształowy w Tarnowie, Zielony Park przemysłowy w Wojniczu, Specjalna Strefa Ekonomiczna w Dąbrowie Tarnowskiej, Strefa aktywności gospodarczej w Szczurowej,
 • ułatwiony dostęp do miast pełniących ważne funkcje w lokalnych rynkach pracy,
 • zwiększenie dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie w Tarnowie,
 • poprawa skomunikowania dróg wojewódzkich nr 973 i 975,
 • poprawa dostępności do dróg wojewódzkich nr 964 i 977,
 • skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa komfortu podróży,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu i bezpieczeństwa pieszych,
 • zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin,
 • zmniejszenie emisji hałasu i wibracji,
 • poprawa warunków działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • zwiększenie mobilności mieszkańców,
 • zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej,
 • zwiększenie atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej,
 • poprawa estetyki krajobrazu i wizerunku regionu.

Galeria

Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 5 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 6 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 7 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 8 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 9 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 10 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 11 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 12 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 13 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 14 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 15 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 16 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 17 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 18 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 19 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 20 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 21 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 22 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 23 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 24 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 25 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 26 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 27 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 28 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 29 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 30 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 31 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 32 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 33 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 34 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 35 Rozbudowa DW 973 Borusowa – Tarnów odc. Tarnów – Żabno - zdjęcie w galerii nr 36