Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 973 Żabno - Kozłów”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 39 053 507,76 PLN

Wartość dofinansowania: 33 195 481,60 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 251/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 lutego 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 28.09.2018r.
zakończenie: 31.12.2022r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 973 jest istotnym elementem regionalnego systemu transportowego Małopolski. Stanowi ważne połączenie komunikacyjne między województwami Małopolskim i Świętokrzyskim, jest szlakiem dostępowym do stref aktywności gospodarczej i turystycznej, ponadto krzyżuje się z autostradą A4 będącą częścią Transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T).
Istniejący stan drogi wojewódzkiej nr 973 Borusowa – Tarnów, nie zapewnia komfortu podróżowania oraz stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • ograniczonego dostępu do autostrady A-4 (sieć TEN-T),
 • ograniczonego stopnia skomunikowania między województwami małopolskim i świętokrzyskim,
 • pogarszania się warunków życia mieszkańców w pobliżu DW 973 oraz powiatu tarnowskiego i dąbrowskiego,
 • ograniczonej dostępności do stref aktywności gospodarczej w regionie,
 • zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów, rowerzystów i pieszych,
 • ograniczonego wykorzystania potencjału inwestycyjnego i turystycznego,
 • ograniczonej dostępności komunikacyjnej subregionu Tarnowskiego,
 • pogarszania się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • niskiego standardu podróżowania,
 • słabej mobilności mieszkańców.

Zakres rzeczowy projektu

Projekt obejmuje rozbudowę DW 973 na odcinku Żabno – Żelichów, jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej, 2-pasowej na długości około 11,3 km, przebudowę/budowę chodników, przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę oświetlenia ulicznego.

Cele projektu

Rozbudowa drogi przyczyni się do rozwoju ekonomicznego regionu oraz zmniejszenia uciążliwości ekologicznych i społecznych. Utworzone zostanie szybkie i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie:

 • zwiększenie dostępności do węzła autostradowego Tarnów Zachód oraz Tarnów Północ
 • usprawnienie połączenia z DK 73 i DK 79
 • skrócenie czasu podróży,
 • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców terenów w otoczeniu DW 973,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu,
 • polepszenie warunków ruchowych na drodze wojewódzkiej nr 973,
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Galeria

Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa DW 973 Żabno – Kozłów - zdjęcie w galerii nr 5