Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 977 Gorlice - granica Państwa: Przebudowa mostu na potoku Sękówka w m. Sękowa”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 12 316 134,69 PLN

Wartość dofinansowania: 10 468 714,49 PLN

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1442/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 08 sierpnia 2019 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa: Przebudowa mostu na potoku Sękówka w m. Sękowa” w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne Typ A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 01.04.2019r.
zakończenie: 28.09.2020r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 977 jest główną arterią komunikacyjną w południowo-wschodniej Małopolsce, łączącą główne ośrodki metropolitarne jakimi są miasta Tarnów oraz Gorlice, umożliwiając połączenie regionu tarnowskiego ze Słowacją oraz umożliwiając dostęp do dróg krajowych nr 28 i 94, a także do autostrady A4 stanowiącej element sieci transportowej TEN-T. Średniodobowe natężenie ruchu na przedmiotowej drodze w 2015 r wynosiło ponad 4800 pojazdów na dobę. Trwająca przebudowa ciągu drogowego drogi wojewódzkiej nr 977 ma na celu poprawę dostępności tych obszarów do korytarza transeuropejskiego „TEN-T” oraz zlikwidowanie bariery transportowej na odcinku Tarnów – Konieczna. Tak zamierzony cel poprawy przepustowości drogi wojewódzkiej nr 977 może nie zostać osiągnięty w przypadku nie uwzględnienia przy realizacji inwestycji tzw. „wąskich gardeł” w ciągu drogi. Jednym z najbardziej newralgicznych miejsc znajduje się w m. Sękowa na przejeździe przez potok Sękówka. Stan techniczny mostu spowodował konieczność ograniczenia ruchu do jednego pasa drogowego i wprowadzenia ruchu wahadłowego. Wariant bezinwestycyjny przyczynia się do dalszej degradacji stanu technicznego mostu, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do przerwania ciągłości ruchu na DW 977. Brak w regionie alternatywnych dróg mogących przenieść ruch grozi paraliżem komunikacyjnym oraz niemożnością dostania się do przejścia granicznego w miejscowości Konieczna. Najbliższy możliwy objazd z m. Sękowa mógłby zostać wyznaczony jedynie przez miejscowości Ropa i Uście Gorlickie i nadłożenie około 45 km.

Przebudowa mostu w m. Sękowa rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury transportowej, zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników trasy oraz zapewni bezproblemowe połączenie ze Słowacją.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotem zamówienia jest budowa obiektu mostowego jednoprzęsłowego żelbetowego sprężonego na potoku Sękówka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 wraz z budową 3 wlotowego skrzyżowania typu rondo po północnej stronie obiektu oraz budową ścieżki rowerowej.

Główne parametry dla obiektu mostowego po rozbudowie

 • klasa obciążeń „A”,
 • klasa drogi w ciągu obiektu: G
 • szerokość jezdni: min. 8,0 m (0,5+3,5 + 3,5+0,5 m);
 • szerokość użytkowa ścieżki rowerowej: 2,0 m
 • szerokość użytkowa chodnika: 2,0 m

Obiekt projektowany będzie na klasę A obciążenia. Dodatkowo zostanie zaprojektowany na obciążenie pojazdem specjalnym STANAG 2012 klasy 150 zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735, z późn. zm.). Obiekt mostowy zaprojektowany i wykonany jako obiekt żelbetowy sprężony jednoprzęsłowy z podporami zlokalizowanymi poza korytem rzeki. Na obiekcie zaprojektowany i wykonany zostanie obustronny chodnik dla pieszych o szer. 2m i ścieżką rowerową zgodnie z koncepcją.

Wykonane zostaną wszelkie niezbędne opracowania pomocnicze m.in. rozpoznanie geotechniczne podłoża gruntowego, obliczenia hydrauliczno-hydrologiczne obiektów inżynierskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji i uzgodnień.

Budowa ronda obejmuje m.in. zmianę geometrii skrzyżowania, budowę i przebudowę odcinków chodników w rejonie przedmiotowego skrzyżowania spełniającymi wymagania parametrów drogi klasy G, prawidłowego odwodnienia oraz rozwiązania obsługi komunikacyjnej przyległego terenu w zakresie ruchu kołowego i pieszego. Po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca zrealizuje prace budowlane niezbędne do uzyskania zakładanych produktów.

Cele projektu

Inwestycja usprawni ruch pojazdów i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, poprawi się również komfort jazdy podróżujących. Budowa mostu podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Koniecznym jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z drogi w szczególności dzieciom, osobom starszym, niepełnosprawnym, mającym problemy z samodzielnym poruszaniem się. Za sprawą realizacji projektu, oprócz poprawy bezpieczeństwa użytkowników trasy (rozbudowa chodnika do minimum 2m szerokości), nastąpi polepszenie jakości komunikacji w ciągu drogi 977- zwiększającej płynność ruchu. Skorzystają na tym grupy docelowe projektu – uczestnicy ruchu drogowego, mieszkańcy regionu, przedsiębiorcy, turyści oraz zarządca drogi.

Realizacja przedmiotowej inwestycji przyczyni się do osiągnięcia takich efektów jak:

 • poprawa powiązania regionalnej sieci dróg województwa małopolskiego z siecią dróg krajowych oraz transeuropejską siecią transportową (TEN-T),
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rozwój infrastruktury gospodarczej poprzez poprawę jakości szlaków komunikacyjnych,
 • wzrost atrakcyjności turystycznej regionu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej do regionalnej i lokalnej sieci dróg województwa małopolskiego.

Galeria

Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 5 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 6 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 7 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 8 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 9 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 10 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 11 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 12 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 13 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 14 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 15 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 16 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 17 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 18 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 19 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 20 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 21 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 22 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 23 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 24 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 25 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 26 Rozbudowa DW 977 Gorlice – granica Państwa - zdjęcie w galerii nr 27