Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka

Tytuł projektu: „Rozbudowa DW 984 Lisia Góra - Nowa Jastrząbka”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 13 757 642,87 PLN

Wartość dofinansowania: 11 676 506,53 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1443/17 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „ Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg, w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 16.08.2016r.
zakończenie: 31.12.2019r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem projektu jest rozbudowa DW 984 na łącznej długości 9 km. Droga wojewódzka nr 984 o całkowitej długości ponad 40 km stanowi istotny ciąg komunikacyjny łączący 2 województwa: małopolskie z podkarpackim na odcinku Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec. Droga 984 położona na terenie województwa małopolskiego zapewnia dostępność komunikacyjną do drogi krajowej 73 (stanowiącej główny szlak komunikacyjny na północ kraju łącząc Tarnów z Kielcami), a także poprzez węzeł ” Tarnów Północ” do autostrady A4, stanowiącej sieć TEN-T. Lokalizacja drogi wojewódzkiej nr 984 w pobliżu ważnych szlaków komunikacyjnych, na terenie Gmin Nowa Jastrząbka, Radgoszcz, Czarna, sprawia, że okoliczne tereny stały się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i wypoczynku, a także lokalizowania nowych inwestycji gospodarczych.

Kluczowe problemy związane z istniejącym stanem są następujące:

  1. pogarszające się warunki życia mieszkańców w pobliżu DW 984, na terenie powiatu tarnowskiego, dąbrowskiego i dębickiego,
  2. zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
  3. pogarszający się stan środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
  4. ograniczona swoboda ruchu drogowego, niski standard podróżowania.

Zakres rzeczowy projektu

W ramach inwestycji planowana jest rozbudowa DW 984 na łącznej długości 9 km, w tym na terenie województwa podkarpackiego znajduje się odcinek o dł. 1,2 km (zgodnie z porozumieniem z Województwem Podkarpackim z dn. 9.04.2014 r.). W wyniku rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 984 powstanie droga klasy „G”, jednojezdniowa, dwupasowa wraz z budową/przebudową chodników, zatok autobusowych, poboczy, przebudową przepustów drogowych, przebudową skrzyżowań z drogami bocznymi, przebudową zjazdów indywidualnych i publicznych, przebudową /budową urządzeń odwadniających.

Cele projektu

Rozbudowana droga zapewni wygodny dostęp do drogi krajowej nr 73, a następnie do autostrady A4. Pozwoli to na poprawę dostępności do transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T, w której skład wchodzi właśnie autostrada A-4. Przebudowana droga znacznie poprawi dostępność komunikacyjną nie tylko mieszkańców terenów zlokalizowanych w ciągu DW 984, ale też wszystkich, którzy w celach gospodarczych i turystycznych korzystają z małopolskich dróg oraz poprawi dostępność komunikacyjną do dróg na terenie województwa podkarpackiego.

W celu minimalizowania problemów regionu w zakresie zwiększenia dostępności komunikacyjnej i udrożnieniu istniejącego układu komunikacyjnego, niezbędną inwestycją jest rozbudowa DW 984, której celem będzie przyczynienie się do znaczących korzyści społecznych, ekonomicznych oraz środowiskowych. Przedmiotowa inwestycja podniesie funkcjonalność układu drogowego. Poprawią się warunki ruchowe, gdyż wybudowana droga zapewnieni standard nawierzchni zdolnej do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115 kN/ oś, zwiększy się płynność ruchu oraz prędkość podróży. Ponadto dąży do rozwoju ekonomicznego regionu oraz zmniejszenia uciążliwości ekologicznych i społecznych. Utworzone zostanie szybkie
i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie:

  • skrócenie czasu podróży,
  • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców terenów w otoczeniu DW 984,
  • zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu Małopolski i Podkarpacia,
  • polepszenie warunków ruchowych na drodze wojewódzkiej nr 984,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu.

Inwestycja usprawni ruch pojazdów, ułatwi tranzyt samochodowy i zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców, poprawi się również komfort jazdy podróżujących. Realizacja inwestycji zapewni ponadto poprawę dostępności komunikacyjnej wewnątrz i na zewnątrz miejscowości, gmin, powiatów, województw małopolskiego i podkarpackiego, zwiększając jednocześnie spójność układów transportowych, przy równoczesnym podniesieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego, polepszeniu klimatu
akustycznego oraz redukcji zanieczyszczeń.

Galeria

Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 1 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 2 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 3 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 4 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 5 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 6 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 7 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 8 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 9 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 10 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 11 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 12 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 13 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 14 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 15 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 16 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 17 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 18 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 19 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 20 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 21 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 22 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 23 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 24 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 25 Rozbudowa DW 984 Lisia Góra – Nowa Jastrząbka - zdjęcie w galerii nr 26