Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975

Tytuł projektu: „Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 19 031 872,33 PLN

Wartość dofinansowania: 16 026 409,28 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 2091/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 21.11.2019 roku w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 wraz z budową mostu w m. Gródek nad Dunajcem” w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z późn. zm.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 11.08.2017 r.
zakończenie: 31.03.2022 r.

Ogólna charakterystyka projektu

Osuwiska planowane do zabezpieczenia w ramach przedmiotowego projektu, zlokalizowane w miejscowości Gródek nad Dunajcem, przy drodze wojewódzkiej nr 975 Dąbrowa Tarnowska – Biskupice Radłowskie – Wojnicz – Zakliczyn – Dąbrowa. Osuwisko nr 1 to osuwisko skalno – zwietrzelinowe występujące na północnych stokach Koszarki. Rozpoczyna się wyraźną skarpą główną o wysokości ok. 20 m, a czołem schodzi prawie do brzegów jeziora Rożnowskiego. Powierzchnia osuwiska jest nierówna z wypukłościami, spłaszczeniami i zagłębieniami. W 2010 r. doszło do zasadniczych ruchów grawitacyjnych w wyniku nałożenia się opadów burzowych na wcześniejsze długotrwałe opady rozlewne. Można się spodziewać dalszych ruchów i przemieszczeń.

Osuwisko nr 2 to duże osuwisko skalno – zwietrzelinowe, które rozpoczyna się 12 m wysokości skarpą główną, a czołem sięga jeziora Rożnowskiego. Obejmuje ono cały zachodni stok Koszarki. Ma charakter pakietowy. W obrębie osuwiska zaznaczają się wysokie skarpy wtórne przebiegające na wysokości około 340-330m n.p.m., poniżej których występują przejawy współcześnie zachodzących procesów osuwiskowych. Poniżej teren jest nierówny, zniekształcony z różnej wielkości szczelinami oraz niskimi skarpami. Obecnie osuwisko na znacznej powierzchni od skarpy wtórnej po czoło uaktywniło się i w tej części może być określane jako czynne. W 2010 roku procesy osuwiskowe, wywołane nałożeniem się opadów burzowych na wcześniejsze długotrwałe opady rozlewne, znacząco uszkodziły DW 975 – szczeliny i spękania w drodze wojewódzkiej sięgały 10 cm szerokości, a droga była zniszczona w połowie swej szerokości. Napór nawodnionych mas skalnych doprowadził także do zasadniczych uszkodzeń zabudowy posadowionej na jęzorze osuwiska. Uszkodzone zostały budynki gospodarcze i mieszkalne (wyraźne uszkodzenia na 5 budynkach). Osuwisko ma tendencję do dalszego rozwoju i zwiększenia aktywności na znacznej powierzchni.

Inwestycja polegająca na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 975, odc. 280 ma na celu poprawienie parametrów technicznych istniejącej drogi oraz wyeliminowanie zagrożeń wynikających z osuwania się mas ziemnych czynnych osuwisk poprzez budowę zabezpieczenia w formie rusztu żelbetowego posadowionego na palach wierconych.

Zakres prac zaplanowanych do realizacji przewiduje, oprócz zabezpieczenia osuwiska, także dodatkowe elementy, m.in. budowę ścieżki pieszo – rowerowej, rozbiórkę starego i budowę nowego mostu w km 2+904,10. Elementy te są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania zrealizowanego projektu, gdyż, w przypadku mostu, nie ma innej możliwości dostosowania niwelety nowo-projektowanego fragmentu drogi z zabezpieczeniem osuwiska do istniejącego obiektu mostowego. W przypadku ścieżki pieszo – rowerowej koniecznym jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom drogi. Z uwagi na rekreacyjny charakter miejscowości, wyjątkowe walory krajobrazowe (sąsiedztwo jeziora Rożnowskiego) DW 975 na przedmiotowym odcinku jest intensywnie użytkowana zarówno przez pieszych jak i rowerowych turystów. Brak odpowiedniej infrastruktury zapewniającej separację ruchu rowerowego i pieszego od ruchu samochodowego będzie generowało zagrożenie dla wszystkich użytkowników ruchu. Ponadto na DW 975 jest obecnie realizowany projekt w ramach środków RPO na lata 2014-2020 „Rozbudowa DW 975 Paleśnica-Bartkowa Posadowa-Dąbrowa”, który zakłada również budowę ciągu pieszo – rowerowego. Rodzi to konieczność jednolitego podejścia do zakresu podejmowanej inwestycji – niedopuszczalnym byłoby przerwanie ciągłości szlaku pieszo-rowerowego na niewielkim odcinku drogi, zarówno ze względu na logikę interwencji jak i na względy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Zaprojektowane zabezpieczenie osuwisk, oprócz bezpośredniego oddziaływania na drogę wojewódzką, w osi której zostało zaprojektowane, oddziałuje również na inną infrastrukturę liniową. Zabezpieczone zostaną sieci: wodociągowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, oświetlenia ulicznego oraz teletechniczna. Ponadto w obszarze oddziaływania zaprojektowanych zabezpieczeń znajduje się co najmniej 20 budynków /budowli oraz uprawy rolne, łąki i obszary leśne. Po zrealizowaniu przedmiotowego projektu zmniejszy się zagrożenie dla infrastruktury przesyłowej, komunikacyjnej, obszarów zabudowanych oraz użytków rolnych, łąk i lasów.

Zakres rzeczowy projektu

Projekt przewiduje rozbudowę DW 975 w miejscowości Gródek nad Dunajcem, odc. 280 na odcinkach od km 1+924,00 do km 2+142,00 oraz od km 2+614,00 do km 3+128 (w tym w km 2+904,10 planowana budowa mostu).
W ramach odc 1 przewiduje się: budowę zabezpieczenia osuwiska pod korpusem drogi wojewódzkiej nr 975, odc. 280 od km 1+929,00 do km 2+138,00; rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 975 odc. 280 od km 1+924,00 do km 2+142,00 wraz z przebudową istniejącego skrzyżowania z drogą gminną nr 290671K klasy D w km 1+936,90 drogi wojewódzkiej nr 975, odc. 280; budowę o ścieżki pieszo-rowerowej na istniejącej żelbetowej rampie chodnika od km 1+924,00 do km 2+126,90 drogi wojewódzkiej nr 975 odc. 280; budowę pobocza gruntowego, przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę barier drogowych i balustrad, przebudowę rowów wraz z budową drenażu; budowę i rozbudowę przepustów, budowę kanalizacji deszczowej; przebudowę istniejących odcinków sieci teletechnicznej napowietrznej i doziemnej; przebudowę sieci oświetlenia ulicznego; przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej.

W ramach odc 2: budowę zabezpieczenia osuwiska pod korpusem drogi wojewódzkiej nr 975, odc. 280 od km 2+645,95 do km 2+860,15; rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 975 odc. 280 od km 2+614,00 do km 3+128,00 wraz z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi: nr 290674K i nr 290676K; przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych; rozbudowę drogi gminnej nr 290674K klasy L (droga innej kategorii) od km 0+027,38 do km 0+076,00; budowę zatok autobusowych; budowę ścieżki pieszo-rowerowej od km 2+614,00 do km 3+128,00; budowę pobocza gruntowego; budowę barier drogowych; budowę bariero-poręczy i balustrad; przebudowę rowów i przepustów; budowę i przebudowę systemu kanalizacji deszczowej; przebudowę istniejących odcinków sieci teletechnicznej; budowę odcinka sieci oświetlenia ulicznego; przebudowę kanalizacji sanitarnej; przebudowę sieci elektroenergetycznej.

W km 2+904,10 drogi wojewódzkiej nr 975, odc. 280 zaprojektowano obiekt mostowy wolnopodparty, jednoprzęsłowy, o konstrukcji płytowo-belkowej, monolitycznej, kablobetonowej. Klasa obciążenia mostu A, całkowita długość ustroju nośnego wynosi 33,0 m, szerokość 13,40m.

Cele projektu

I. Podniesienie jakości i bezpieczeństwa infrastruktury drogowej oraz towarzyszącej infrastruktury liniowej

Zabezpieczenie osuwisk w ciągu DW 975 rozwiąże podstawowe problemy regionu w zakresie infrastruktury transportowej, a mianowicie poprawi jakość i dostępność do dróg w województwie (w tym do sieci dróg krajowych nr 75 i 94). Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia emisji do środowiska zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz poprawi komfort akustyczny w terenie zabudowanym. Korzyści wynikają również ze skrócenia czasu podróży oraz zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu. Zabezpieczone zostaną także pozostałe sieci umiejscowione wzdłuż drogi wojewódzkiej, a zapewniające uzbrojenie terenu w miejscowości Gródek, a także zabudowania i obszary użytkowane rolniczo.

II. Zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności.

Dzięki realizacji projektu zapewniona zostanie lepsza komunikacja w regionie, a także powstanie dojazd do nowych i istniejących terenów inwestycyjnych w powiecie nowosądeckim. Inwestycja zwiększy mobilność mieszkańców regionu, zapewni ułatwienia dla firm prowadzących działalność gospodarczą na analizowanym obszarze, a także pozwoli na ułatwienia w regionalnym ruchu tranzytowym i turystycznym. Przedsięwzięcie zwiększy potencjał terenów obsługiwanych przez DW 975. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności regionu jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego i poprawie ulegnie bezpieczeństwo ruchu.

III. Powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi.

Droga wojewódzka nr 975, w ciągu której zlokalizowane są osuwiska ma znaczenie ponadregionalne. To trasa o długości wykorzystywana dla ruchu lokalnego jak i ruchu tranzytowego na odcinku Dąbrowa – Tarnowska – Biskupice Radłowskie – Wojnicz – Zakliczyn – Dąbrowa. Zapewnia dostępność komunikacyjną do autostrady A4 oraz sieci dróg krajowych nr 75 i 94. Jest ciągiem drogowym gwarantującym mobilność mieszkańców regionu. Trasa ma duże znaczenie w układzie komunikacyjnym województwa. Realizacja przedsięwzięcia zapewni korzystne połączenie z regionalną siecią drogową, zwiększając tym samym dostępność komunikacyjną województwa oraz wspomagając jego rozwój.

IV. Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu

Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do wzrostu konkurencyjności regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury drogowej. Stan dróg i dostępność komunikacyjna stanowią jedno z najważniejszych kryteriów w podejmowaniu przez potencjalnych inwestorów decyzji o inwestowaniu środków na danym terenie. Sukcesywna poprawa jakości dróg przyczynia się do wzrostu gospodarczego całego regionu. Budowa drogi pobudzi rozwój społeczny i gospodarczy obszaru, na którym jest zlokalizowana. Realizacja projektu pozwoli zmniejszyć nakłady środków na bieżące utrzymanie infrastruktury.