Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III

Tytuł projektu: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 4 858 701,45 PLN

Wartość dofinansowania: 4 129 896,23 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1677/17 w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III” w ramach 5 Osi priorytetowej Ochrona środowiska, Działanie 5.1. Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym, Typ projektu D przeciwdziałanie ruchom masowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 31.08.2017r.
zakończenie: 31.10.2018r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem projektu jest zabezpieczenie osuwiska zlokalizowanego w miejscowości Laskowa Górna, przy drodze wojewódzkiej nr 965 odc. 210 w km od 4+990 do 5+090( zgodnie z kartą osuwiskową). Droga wojewódzka nr 965 stanowi istotny szlak komunikacyjny z północy na południe zlokalizowany w środkowej Małopolsce. Droga zapewnia dogodny dojazd do dróg krajowych nr 28, 4 i 79, a także do węzła Bochnia, stanowiącego dojazd do autostrady A4.

Kluczowe problemy związane z istniejącym stanem są następujące:

  1. pogarszające się warunki życia mieszkańców w pobliżu DW 965 oraz osuwiska, a w dalszej kolejności mieszkańców powiatu limanowskiego, korzystających z drogi,
  2. zmniejszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
  3. ograniczona swoboda ruchu drogowego,

Zakres rzeczowy projektu

Realizacja robót budowlanych będzie polegała na zabezpieczeniu osuwiska poprzez wykonanie palisady z pali żelbetowych zwieńczonej oczepem kotwionym kotwami gruntowymi, odbudowie konstrukcji nawierzchni DW 965 na dł.260 m, budowie odwodnienia osuwiska i jezdni.

Cele projektu

Celem bezpośrednim (głównym) projektu, zgodnie z celem 5 osi priorytetowej RPO WM 2014-2020, jest wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby.

Analizowane przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców zagrożonych wystąpieniem klęsk żywiołowych. W ramach projektu nastąpi ponadto wzmocnienie odporności terenów osuwiskowych w regionie na ekstremalne zjawiska meteorologiczne i ich następstwa. Wykonanie zabezpieczeń konstrukcyjnych strefy osuwiska w bezpośrednim sąsiedztwie DW 965, w tym podjęcie działań mających na celu uporządkowanie warunków odwodnienia osuwiska przyczyni się do zatrzymania dalszej degradacji podłoża przez wody powierzchniowe i powstrzyma postępujące przemieszczenia osuwiskowe. W ramach projektu nastąpi także odbudowa elementów pasa drogowego, uszkodzonych w wyniku działania żywiołu w postaci katastrofalnych opadów atmosferycznych, które wystąpiły na terenie województwa małopolskiego w 2010 roku.

Pośrednio spowoduje to wzrost poziomu życia mieszkańców terenów objętych oddziaływaniem projektu oraz wzrost społeczno – gospodarczy, a tym samym poprawę konkurencyjności i wizerunku województwa małopolskiego.

Galeria

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III - zdjęcie w galerii nr 1 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III - zdjęcie w galerii nr 2 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III - zdjęcie w galerii nr 3 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III - zdjęcie w galerii nr 4 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III - zdjęcie w galerii nr 5 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III - zdjęcie w galerii nr 6 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III - zdjęcie w galerii nr 7 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III - zdjęcie w galerii nr 8 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III - zdjęcie w galerii nr 9 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III - zdjęcie w galerii nr 10 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 965 w m. Laskowa Górna III - zdjęcie w galerii nr 11