Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa

Tytuł projektu: „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 11.020.758,60 PLN

Wartość dofinansowania: 9.367.644,80 PLN (85% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 483/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa” w ramach Osi Priorytetowej 5  Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu Poddziałanie 5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 11.08.2017r.
zakończenie: 31.03.2021r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 975 stanowi istotny szlak komunikacyjny z północy na południe, zlokalizowany w środkowej Małopolsce. Zapewnia dogodny dojazd do DK nr 94 i DK nr 75, a także do węzła Wierzchosławice, stanowiącego dojazd do autostrady A4. Działania podejmowane w ramach projektu będą realizowane na terenach zidentyfikowanych zagrożeń osuwiskowych. Istniejący stan techniczny drogi na tym odcinku nie zapewnia komfortu podróżowania, utrudnia pracę kierowcom, a przede wszystkim stwarza niebezpieczeństwo wobec zmotoryzowanych oraz pieszych uczestników ruchu.

Stan w wariancie bezinwestycyjnym jest przyczyną:

 • dalszej degradacji stanu technicznego poprzez postępujące ruchy osuwiskowe, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do przerwania ciągłości DW 975,
 • ograniczonego dostępu do DK nr 94 i DK nr 75,
 • ograniczonego dostępu do węzła Wierzchosławice, stanowiącego dojazd do autostrady A-4,
 • pogarszania się warunków życia mieszkańców w pobliżu DW 975 oraz powiatu nowosądeckiego,
 • ograniczonej dostępności do stref aktywności gospodarczej w regionie,
 • zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa ruchu pojazdów i pieszych,
 • ograniczonego wykorzystania potencjału inwestycyjnego i turystycznego,
 • pogarszania się stanu środowiska naturalnego w wyniku niekorzystnego klimatu akustycznego, zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi składnikami spalin oraz uciążliwymi wibracjami,
 • ograniczonej swobody ruchu drogowego,
 • niskiego standardu podróżowania,
 • słabej mobilności mieszkańców.

Zakres rzeczowy projektu

W ramach przedmiotowej inwestycji planowane jest wykonanie zabezpieczenia osuwiska w ciągu DW nr 975 w jej odc. 280 w km od 0+500 do km 0+903, w m. Bartkowa Posadowa. Projekt obejmuje budowę zabezpieczenia osuwiska pod korpusem drogi, rozbudowę DW 975 po istniejącej trasie, jako drogi klasy „G”, jednojezdniowej, 2-pasowej na długości około 403 m, budowę odcinka ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej, budowę odcinka ścieżki pieszo – rowerowej na projektowanej żelbetowej rampie, budowę balustrady wzdłuż ścieżki pieszo – rowerowej, budowę umocnień z narzutu kamiennego.

Cele projektu

Rozbudowa drogi przyczyni się do rozwoju ekonomicznego regionu oraz zmniejszenia uciążliwości ekologicznych i społecznych. Utworzone zostanie szybkie i bezpieczne połączenie, którego głównym zadaniem będzie:

 • poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowym odcinku DW 975,
 • usprawnienie połączenia z DK 94 i DK 75,
 • zwiększenie dostępności do węzła Wierzchosławice,
 • wyeliminowanie zagrożeń wynikających z osuwania się mas ziemnych czynnego osuwiska,
 • poprawa stanu akustycznego w otoczeniu drogi,
 • poprawa warunków odwodnienia drogi,
 • skrócenie czasu podróży,
 • podniesienie komfortu i jakości życia mieszkańców terenów w otoczeniu osuwiska i DW 975,
 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu.

Galeria

Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 1 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 2 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 3 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 4 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 5 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 6 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 7 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 8 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 9 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 10 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 11 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 12 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 13 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 14 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 15 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 16 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 17 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 18 Zabezpieczenie osuwiska w ciągu DW 975 w m. Bartkowa Posadowa - zdjęcie w galerii nr 19