Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Zachodnia obwodnica Zielonek

Tytuł projektu: „Zachodnia obwodnica Zielonek”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 123.256.774,49 PLN

Wartość dofinansowania: 64.973.879,12 PLN (85,00% całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu)

w tym:
55.238.930,12 PLN – środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
9.734.949,00 PLN – środki Budżetu Państwa

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 931/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie dofinansowania Projektu pt. „Zachodnia obwodnica Zielonek” w ramach 7 Osi priorytetowej Infrastruktura transportowa, Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa, Poddziałanie 7.1.1 Drogi regionalne, Typ projektu A Budowa, przebudowa dróg w tym budowa obwodnic w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 01.12.2020r.
zakończenie: 15.09.2023r.

Ogólna charakterystyka projektu

Droga wojewódzka nr 794 zlokalizowana w północnej części województwa małopolskiego stanowi ciąg komunikacyjny o dużym znaczeniu jako połączenie aglomeracji krakowskiej z województwem śląskim. Jako trasa alternatywna do dróg krajowych nr 7 i 94 zapewnia dostępność komunikacyjną z lokalnych ośrodków administracyjnych (Wolbrom, Skała) do centralnego ośrodka metropolitarnego jakim jest stolica województwa, do drogi krajowej nr 79 oraz autostrady A4 stanowiącej element sieci transportowej TEN-T. Na terenie miasta zlokalizowana jest sieć uzupełniająca TEN-T. Obecnie do czasu ukończenia drogi S7 na terenie Krakowa przebieg TEN-T prowadzi przez drogę krajową nr 7 a następnie przez drogę krajową nr 79, aż do skrzyżowania z istniejącym odcinkiem S52.

Droga wojewódzka nr 794 zapewnia dostęp do stref inwestycyjnych (Specjalna Strefa Ekonomiczna w Wolbromiu – 91 ha, Strefa Aktywności Gospodarczej w Skale – 1 ha, tereny Krakowskiego Parku Technologicznego – ponad 100 ha) oraz obszarów szczególnie atrakcyjnych turystycznie jakim jest miasto Kraków, Kopalnia Soli w Wieliczce, tereny Puszczy Niepołomickiej. Średniodobowe natężenie ruchu na drodze w 2015 r. wynosiło 5.292 pojazdy/dobę.

Mając na uwadze znaczenie komunikacyjne DW 794 władze samorządowe na przestrzeni ostatnich lat zrealizowały wiele inwestycji mających na celu poprawę stanu technicznego drogi i polepszenia jakości podróżowania. W roku 2012 zakończono kompleksową przebudowę 40 km drogi wraz z infrastrukturą techniczną, w roku 2017 oddano do użytkowania obwodnicę Skały, w 2019 r zakończono budowę obwodnicy Wolbromia. Planowany projekt polegający na budowie obwodnicy miejscowości Zielonki jest naturalną konsekwencją działań mających na celu poprawę stanu sieci dróg regionalnych w Małopolsce.
Aktualny przebieg DW 794 przez centrum Zielonek powoduje szereg utrudnień komunikacyjnych. Położenie w bliskim sąsiedztwie Krakowa sprawia, że przez miejscowość przechodzi duży ruch tranzytowy do Krakowa – głównie samochodów osobowych i lekkich ciężarowych(dostawczych), związanych z dojazdem do zakładów pracy zlokalizowanych na terenie Krakowa, natomiast udział pojazdów ciężkich, aktualnie niewielki, sukcesywnie wzrasta. Ilość pojazdów nasila się szczególnie w porach rannego i popołudniowego szczytu. W trakcie Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w 2015 r. na odcinku Zielonki-Kraków stwierdzono natężenie ruchu przekraczające 13 tys. pojazdów/dobę. Niezależnie od przejazdów tranzytowych przez centrum miejscowości występuje duże nasilenie ruchu lokalnego, w tym związanego z obsługą okolicznego terenu o charakterze rolniczym.

Zgodnie z „Oceną bezpieczeństwa na drogach województwa małopolskiego w 2018 r.” opracowaną przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie na drodze wojewódzkiej nr 794 wystąpiło 21 wypadków i 182 kolizje w których zginęły 3 osoby a 26 zostało rannych.

Brak obwodnicy Zielonek jest przyczyną:

 • nadmiernego ruchu tranzytowego w centrum miejscowości,
 • wydłużenia czasu przejazdu przez miasto oraz obniżenia komfortu podróżowania,
 • spadku bezpieczeństwa w ruchu kołowym oraz bezpieczeństwa pieszych,
 • pogorszenia się jakości środowiska naturalnego w centrum miasta (emisja spalin, hałasu i wibracji),
 • ograniczenia działalności istniejących podmiotów gospodarczych,
 • spadku mobilności mieszkańców,
 • ograniczonego wykorzystania potencjału inwestycyjnego i turystycznego.

Budowa obwodnicy Zielonek pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum miejscowości usprawniając jej system komunikacyjny oraz poprawi dostęp do stolicy województwa, stref aktywności gospodarczej województwa małopolskiego oraz obszarów atrakcyjnych turystycznych. Zlokalizowana w najbliższym sąsiedztwie aglomeracja krakowska stanowi centralny ośrodek administracyjny pełniąc funkcję głównego rynku pracy oraz centrum usługowego, handlowego, oświatowego i rozrywkowego. Utrudniona dostępność komunikacyjna do regionalnych ośrodków wzrostu oddziałuje negatywnie na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa małopolskiego.

Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na upłynnienie ruchu w północnej części Krakowa. W obecnym przebiegu parametry DW 794 na terenie miasta oraz połączenie z drogą krajową nr 79 są niewystarczające dla obsługi aktualnego i prognozowanego ruchu. Powoduje to znaczące zatłoczenie również na drogach lokalnych w rejonie DW 794 na obszarze Krakowa, wpływa negatywnie na czasu przejazdu, jak również generuje nadmierny hałas i emisję zanieczyszczeń.
Wybudowana obwodnica wpłynie pozytywnie na jakość infrastruktury drogowej, co przełoży się na poprawę dostępności komunikacyjnej regionu i przyczyni się do jego dalszego rozwoju..

Zakres rzeczowy projektu

Budowa zachodniej obwodnicy Zielonek realizowana jest w ramach dwóch zadań:

Zadanie 1 – zaprojektowanie i budowa odcinka drogi klasy G o długości ok. 1,00 km od ul. Pachońskiego do granicy Miasta Krakowa (0+003,74 – 1+014,00), łącznika z ul. Glogera (droga kl. Z) o długości ok. 322 m oraz rozbudową ul. Glogera na odc. ok. 200 m – realizowane na terenie miejskim przez Gminę Miejską Kraków

Zadanie 2 – zaprojektowanie i budowa nowej drogi woj. klasy G o długości ok 1,2 km od granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) do węzła Północnej Obwodnicy Krakowa – realizowane na terenie pozamiejskim przez Województwo Małopolskie

Parametry projektowanej obwodnicy:

 • prędkość projektowa: 60 km/h
 • kategoria ruchu: KR6
 • dopuszczalne obciążenia nawierzchni : 115 kN/oś
 • skrajnia pionowa min. 4,60m
 • szer. zatoki autobusowej: 3,0 m
 • przekrój poprzeczny jezdni: szer. jezdni: 7 m, przekrój dwujezdniowy z pasem dzielącym szer. 3 m; szer. poboczy: 1,25 m lub większa, jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD

Zakres rzeczowy zakłada: budowę ronda turbinowego na skrzyżowaniu z łącznikiem do ul. Glogera i planowanym łącznikiem do ul. Weissa, skrzyżowanie zwykłe typu T – przedłużenie ul. Rybałtowskiej (droga D-2) z planowanym łącznikiem do ul. Weissa oraz skrzyżowanie typu T wraz z lewoskrętem – włączenie do ul. Glogera, budowę dwóch obiektów mostowych (wiadukt nad linią kolejową nr 95, przejście podziemne stanowiące połączenie z ul. Rybałtowską), budowę ścieżek rowerowych i dróg obsługujących.

W projekcie zastosowane zostaną niestandardowe rozwiązania BRD:

 • oznakowanie chemoutwardzalne grubowarstwowe (strukturalne na krawędziach jezdni) poprawiające percepcję drogi (lepiej dostrzegalne oznakowanie) szczególnie w trudnych warunkach oświetlenia i meteorologicznych (głównie w czasie opadów deszczu) i sygnalizujące kierującemu opuszczenie pasa ruchu w przypadku spowodowanym np. rozproszeniem uwagi innymi czynnościami, znużeniem, zasypianiem
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego o zwiększonej trwałości, zapewniające zwiększoną odporność na trudne warunki eksploatacji (na obszarze pozamiejskim – zadanie nr 2 – na terenie niezabudowanym zostaną zamontowane słupki prowadzące U-1a uchylne)
 • punktowe elementy odblaskowe poprawiające zrozumiałość przebiegu drogi i dostrzegalność jej elementów w nocnych warunkach widoczności na całej długości obwodnicy
 • dobór barier wyższej klasy niż wynikająca z typowych przypadków stosowania (poziom intensywności zderzenia zawsze „A”)
 • oświetlenie uliczne w zakresie zadania nr 1 (odc. miejski) na całej jego długości, oświetlenie uliczne w zakresie zadania nr 2 (odc. pozamiejski) w miejscach wymaganych w świetle obowiązujących przepisów
 • obniżenia krawężników na przejściach dla pieszych
 • kostka integracyjna (zmiana faktury nawierzchni przed przejściem dla pieszych)

Cele projektu

I. Podniesienie jakości infrastruktury drogowej.
Nowo wybudowana obwodnica o długości ok. 2,2 km będzie drogą o nośności 115 kN/oś. Realizacja inwestycji przez Województwo Małopolskie wraz z odcinkiem obwodnicy wybudowanym przez Miasto Kraków przyczyni się do ograniczenia emisji do środowiska naturalnego zanieczyszczeń komunikacyjnych (spaliny, pyły) oraz zmniejszy poziom hałasu w terenie zabudowanym. Korzyści wynikają również ze skrócenia czasu podróży. Inwestycja poprawi dostępność do sieci drogowej w regionie w województwie (europejska sieć transportowa TEN-T, drogi krajowe, wojewódzkie) oraz zwiększy poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu drogowego.

II. Zwiększenie wewnątrz regionalnej spójności.
Dzięki realizacji projektu zapewniona zostanie lepsza komunikacja w regionie. Usprawnieniu ulegnie dojazd do aglomeracji krakowskiej, województwa śląskiego oraz stref aktywności gospodarczej zlokalizowanych w ciągu DW 794 (Kraków, Wolbrom, Skała). Inwestycja zwiększy mobilność mieszkańców regionu, zapewni ułatwienia dla firm prowadzących działalność gospodarczą na analizowanym obszarze, a także pozwoli na ułatwienia w regionalnym ruchu tranzytowym i turystycznym. Projekt wpłynie na wzrost atrakcyjności województwa jako miejsca pracy, zamieszkania i wypoczynku, a także na rozwój potencjału regionu jako całości. Inwestycja przyczyni się do poprawy dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru i zapewni jego spójność wewnętrzną. Zostanie polepszona jakość funkcjonowania systemu drogowego oraz bezpieczeństwo ruchu.

III. Powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi.
Droga wojewódzka nr 794 ma znaczenie ponadregionalne. To trasa o długości 45,2 km na terenie województwa małopolskiego, łącząca aglomeracje krakowską z lokalnymi ośrodkami regionalnym (Wolbrom, Skała), a następnie umożliwia przejazd na województwo śląskie. Dzięki połączeniu z siecią dróg wojewódzkich (DW nr 773 i 783) jako trasa alternatywna do DK nr 7 i 94) zapewnia dostępność komunikacyjną dla terenów północnej Małopolski. Ponadto dzięki sieci dróg krajowych na terenie Krakowa zapewnia dostęp do autostrady A4 stanowiącej element sieci transportowej TEN-T. Na terenie miasta zlokalizowana jest sieć uzupełniająca TEN-T. Obecnie do czasu ukończenia drogi S7 na terenie Krakowa przebieg TEN-T prowadzi przez drogę krajową nr 7 a następnie przez drogę krajową nr 79, aż do skrzyżowania z istniejącym odcinkiem S52.

IV. Ekonomiczny wpływ na rozwój regionu.
Inwestycja przyczyni się bezpośrednio do wzrostu konkurencyjności regionu poprzez poprawę dostępności infrastruktury drogowej. Stan dróg i dostępność komunikacyjna stanowią jedno z najważniejszych kryteriów w podejmowaniu przez potencjalnych inwestorów decyzji o inwestowaniu środków na danym terenie. Ma to szczególne znaczenie biorąc pod uwagę znaczącą ilość stref aktywności gospodarczych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 (Kraków, Wolbrom, Skała). Po zrealizowaniu projektu sytuacja ekonomiczna Województwa Małopolskiego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie, jako podmiotu realizującego projekt, ulegnie poprawie ze względu na zmniejszenie wielkości środków finansowych, bądź ich znaczne ograniczenie, przeznaczanych do tej pory na remonty oraz bieżące utrzymanie tego odcinka drogi. Pozwoli to na powstanie wymiernych oszczędności w budżecie, co przekłada się na wzrost ekonomiczny mieszkańców regionu jak i Województwa Małopolskiego. Ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu ERR wykazała opłacalność realizacji inwestycji.