Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie

EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy

Tytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Zadanie nr 3 EuroVelo 11, odcinek Barcice-Wielogłowy z podziałem na 4 zadania”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 10 018 386,38 PLN

Wartość dofinansowania: 7 349 101,28 PLN

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 1540/18 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie – grudzień 2017r.
zakończenie – sierpień 2019r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem wniosku jest integralny odcinek EV 11 od m. Barcice do Nowego Sącza o długości ok. 15,3 km. Pierwotnie zaplanowany przebieg do m. Wielogłowy – utrwalony w tytule projektu – z przyczyn formalno- prawnych został wyłączony z przedmiotowego projektu i będzie przedmiotem odrębnego wniosku o dofinansowanie.

Przedmiotowy projekt obejmuje przebieg trasy przez obszary powiatu nowosądeckiego (gminy: Stary Sącz, Miasto Nowy Sącz) interesujące turystycznie wśród których można wyróżnić:

Atrakcje przyrodnicze:

  • pomnik przyrody: lipa drobnoliściasta przy kościele parafialnym w Barcicach;
  • Popradzki Park Krajobrazowy;
  • kotlina Sądecka, Beskid Sądecki;
  • Planty w Nowym Sączu – ogród miejski utworzony w roku 1884 wraz z Dębem Wolności posadzonym w listopadzie 1918 roku, który wraz pomnikiem A. Mickiewicza oraz Grobem Nieznanego Żołnierza z lat 1914-1920 stanowił miejsce patriotycznych spotkań w okresie międzywojennym;

Obiekty zabytkowe:

  • kościół pw. WMB (z 1901 r. z renesansowym ołtarzem (XVI/XVII w.)) w Barcicach;
  • Średniowieczny układ rynku oraz zabudowy miasta, Klasztor Sióstr Klarysek, Kościół Trójcy Świętej, Źródełko i Kaplica Św. Kingi z XVIII w.; Muzeum Regionalne im. Seweryna Udzieli – Dom na Dołkach z XVIII w. w Starym Sączu;

Inne atrakcje:

  • Ołtarz Papieski – Muzeum Jana Pawła II i Brama Szeklerska w Starym Sączu;

Na trasie umiejscowiono 1 Miejsce Obsługi Rowerzystów.

Zakres rzeczowy projektu

Trasa EuroVelo 11 należy do grupy, będącej główną osią międzynarodowych tras rowerowych. W Małopolsce jako trzon główny przebiega przez malownicze tereny Sądecczyzny do węzła łączącego z VeloDunajec w miejscowości Nowy Sącz, aby wspólnym przebiegiem w miejscowości Ostrów skrzyżować się z trasa EuroVelo 4 tworząc spójny ciąg. Przedmiotowy odcinek trasy EuroVelo 11 przebiega przez obszar powiatu nowosądeckiego, gminy: Stary Sącz, Nowy Sącz. Długość odc. Barcice – Nowy Sącz to 15,3 km, prędkość projektowa Vp=30 km/h. Szerokość od 2m-3m, dopuszcza się przekroczenie szerokości jezdni w miejscach, gdzie jest to koniecznie technologicznie. Pochylenie niwelety spełnia warunek max 6%, dopuszczalne do 15% na odcinkach nie dłuższych niż 250 m, odwodnienie zachowane poprzez spadki poprzeczne i podłużne. Niewielkie pochylenia i różnice poziomów sprawiają, że poruszanie się po przedmiotowej trasie będzie przyjemne i łatwe zarówno dla indywidulanych rowerzystów, rodzin z dziećmi i rowerzystów z przyczepkami czy sakwami. Wzdłuż trasy zlokalizowane zostanie Miejsce Obsługi Rowerzystów. Oznakowanie trasy wykonane zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

Cele projektu

Inicjatywy na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu korzystnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy całego województwa. Poprzez podjęcie działań na rzecz ochrony, udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu, stworzone zostaną warunki dla dalszego rozwoju sektora turystyki, stanowiącego trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w UE. Biorąc pod uwagę niezwykły potencjał regionu bazujący na cennych zasobach naturalnych i krajobrazowych, zaplanowane w programie działania (m.in. rozwój szlaków turystycznych) mogą przynieść nie tylko korzystne efekty środowiskowe, ale także społeczno-gospodarcze. Konieczne jest zatem podejmowanie działań zmierzających do promocji oraz właściwego udostępnienia cennych zasobów naturalnych dla turystów i mieszkańców regionu. Planowana inwestycja polegająca na budowie odcinka EuroVelo 11, Barcice-Wielogłowy z podziałem na 4 zadania wpisuje się w działania mające na celu stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe województwo. Rozwój infrastruktury rowerowej w postaci europejskich szlaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych w regionie. Ulegnie polepszeniu dostępność komunikacyjna miejsc charakteryzujących się dużymi walorami krajoznawczo-przyrodniczymi, historycznymi i architektonicznymi, zwiększając ich rozpoznawalność zarówno w kraju jak i za granicą.

Stworzenie wysokiej jakości tras rowerowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną pozwoli na korzystanie z atrakcji turystycznych Małopolski nie tylko posiadaczom specjalistycznego sprzętu (rowery górskie, crossowe) lecz także osobom korzystającym z rowerów miejskich lub trekkingowych, dedykowanych do uprawiania turystyki rowerowej. Przełoży się to na zwiększenie liczby osób odwiedzających miejsc należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne.

Realizacja zaplanowanych tras rowerowych wpłynie na podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju województwa. Powstanie sieci tras rowerowych stanowić będzie impuls sprzyjający rozwojowi małej przedsiębiorczości. Prognozowany jest rozwój sektora usług, ukierunkowanego zarówno na obsługę zwiększonego ruchu turystycznego (np. rozwój agroturystyki, powstanie nowych miejsc noclegowych) jak i utrzymanie nowo powstałej infrastruktury technicznej. Rezultatem takiej działalności będzie aktywizacja społeczna oraz restrukturyzacja zawodowa w regionie.
Lokalizacja przebiegu tras na terenach całkowicie odizolowanych od ruchu samochodowego bądź wykorzystujących odcinki dróg o niewielkim natężeniu ruchu pozwoli na minimalizację ryzyka kolizji i zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów redukując koszty wypadków drogowych.

Reasumując, realizacja inwestycji, poza celem bezpośrednim jakim jest zwiększenie liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych regionu, wygeneruje długofalowe, społeczno–gospodarcze oddziaływanie, którego efekty wykraczają poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych, realizatora projektu. Przedmiotowe efekty będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu oraz okres trwałości projektu.

Galeria

EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 1 EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 2 EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 3 EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 4 EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 5 EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 6 EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 7 EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 8 EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 9 EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 10 EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 11 EuroVelo 11 Barcice – Wielogłowy - zdjęcie w galerii nr 12