Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

EuroVelo11 Czchów – Wróblowice

Tytuł projektu: „Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim - Zadanie nr 3 EuroVelo11 (EV11) odc. Czchów (Zapora) do m. Wróblowice”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Informacje ogólne

Wartość projektu: 9.959.474,13 PLN

Wartość dofinansowania: 7.298.027,13 PLN

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 528/20 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 kwietnia 2020 r. z późn. zm.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie – maj 2018 r.
zakończenie – grudzień 2021r.

Ogólna charakterystyka projektu

Przedmiotem projektu jest odcinek EV11 od m. Czchów do m. Wróblowice o długości ok. 17,35 km wraz z budową dwóch kładek na rzekach Rudzanka (Rudzianka) – ostatecznie zrealizowana w formie przejazdu w bród i Paleśnianka. Trasa przebiega przez obszary powiatu brzeskiego i tarnowskiego, które są interesujące turystycznie.
Atrakcje turystyczne: Jezioro Czchowskie, Głaz i dęby katyńskie – poniżej rynku w Czchowie głaz upamiętniający zamordowanych w Miednoje, w Katyniu, Przystań Łaziska przy zaporze wodnej w Czchowie-umożliwia wypożyczenie sprzętu wodnego, rejsy statkiem po Jeziorze Czchowskim, wypoczynek na plaży, spływ kajakowy Dunajcem, Miejski Park Zieleni i wypoczynku „Grodzisko” w Czchowie.

Obiekty zabytkowe: Zamek w Czchowie- XIV-wieczna baszta murowana z wieżą widokową i wystawą archeologiczną, Rynek w Czchowie -czworoboczny rynek kryjący atrakcje takie jak: pomnik św. Jana Napomucena, dąb „Kazimierz”, fontanna miejska, kamienna figura św. Floriana z romańskim lwem u podnóża, domy z podcieniami, charakterystyczne dla architektury XVIII wiecznej, Kościół parafialny w Czchowie- XIII wieczny kościół gotycki, kryjący w swoim wnętrzu gotyckie tabernakulum ściennie, gotycką chrzcielnicę z 1506r, renesansowe nagrobki Kaspra Wielogłowskiego i jego żony, tablicę z najstarszym nagrobnym tekstem w języku staropolskim, barokową amboną z XVIII w., Pieta z XVw oraz jedne z najstarszych w Europie-freski Via Crucis. Zamek Troposzyn w miejscowości Wytrzyszczka wg legendy kryjący skarby Inków zabytkowy Rynek w Zakliczynie z XIX zabudową Kościół Sw. Idziego Opata w Zakliczynie z lat 1739-68.

Inne atrakcje: Stadion Miejski w Czchowie -kompleks rekreacyjno-sportowy przeprawa promowa Czchów-Piaski-Drożków, Wytrzyszka Tropie, kąpielisko „Chorwacja” w Jurkowie, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

Na trasie umiejscowiono 1 MOR. Wdrożenie projektu daje możliwość zaktywizowania całego obszaru oddziaływania trasy, wykreowania funkcji turystycznych w miejscowościach posiadających walory dotychczas nieeksploatowane, jak również poprawy sytuacji na terenach wiejskich m.in. poprzez stymulowanie napływu kapitału inwestycyjnego w infrastrukturę turystyczną, zwłaszcza związaną z obsługą rowerzysty, oraz zachęcanie do podejmowania działalności gospodarczej.

Zakres rzeczowy projektu

Przedmiotowy projekt stanowi fragment trasy EuroVelo 11 o długości ok. 17,35 km zlokalizowany w środkowo-wschodniej Małopolsce. Szerokość trasy wynosi od 2 do 5 metrów (spełnia wymogi Rozporządzenia właściwego Ministra z dn. 2.03.1999 r.). Poprzez swoją lokalizację umożliwi on użytkownikom poznanie atrakcji regionu. Trasa pomimo swojej krętości zapewnia minimalizację objazdów a jej minimalne pochylenia (do 6%) sprawiają, że jazda rowerem stanie się dużą przyjemnością dla zwykłych rowerzystów, a także rowerzystów z przyczepkami czy sakwami. Cały obszar inwestycji to atrakcyjne miejsce dla turystyki weekendowej jak i sezonowej m.in.: widok na Beskidy i Pogórze. Odcinek od Czchowa do Wróblowic przechodzić będzie przez 2 powiaty: brzeski i tarnowski. Wzdłuż trasy zlokalizowane zostanie jedno Miejsce Obsługi Rowerzystów w m. Zakliczyn, a oznakowanie trasy wykonane zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Z uwagi na powyższe trasę charakteryzować będzie łatwość identyfikacji oraz integracja z trasą EV11 oraz trasami lokalnymi. Trasa jest projektowana z uwzględnieniem potrzeb rowerzystów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, wygody i komfortu poruszania się. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dla dróg rowerowych zaprojektowano wykonanie nawierzchni asfaltowych. Projektowane nawierzchnie posadowione zostaną na podłożu G1: odpornym na działanie mrozu. Odcinki prowadzone w ruchu ogólnym charakteryzują się niskim natężeniem ruchu i zapewniają integrację z istniejącym układem komunikacyjnym. Ponadto projekt cechuje kompleksowość -wraz z udostępnieniem trasy do użytku prowadzone będą działania zmierzające do promowania powstałej infrastruktury.

Cele projektu

Inicjatywy na rzecz zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu korzystnie wpływają na rozwój społeczny i gospodarczy całego województwa. Poprzez podjęcie działań na rzecz ochrony, udostępniania i promocji dziedzictwa kulturowego regionu, stworzone zostaną warunki dla dalszego rozwoju sektora turystyki, stanowiącego trzeci pod względem znaczenia obszar działalności społeczno-gospodarczej w UE. Biorąc pod uwagę niezwykły potencjał regionu bazujący na cennych zasobach naturalnych i krajobrazowych, zaplanowane w programie działania (m.in. rozwój szlaków turystycznych) mogą przynieść nie tylko korzystne efekty środowiskowe, ale także społeczno-gospodarcze. Konieczne jest zatem podejmowanie działań zmierzających do promocji oraz właściwego udostępnienia cennych zasobów naturalnych dla turystów i mieszkańców regionu. Planowana inwestycja polegająca na budowie odcinka EuroVelo 11 Czchów – Wróblowice wpisuje się w działania mające na celu stworzenie spójnej sieci szlaków przebiegających przez całe województwo. Rozwój infrastruktury rowerowej w postaci europejskich szlaków rowerowych przyczyni się do znacznego podniesienia standardów turystycznych w regionie. Ulegnie polepszeniu dostępność komunikacyjna miejsc charakteryzujących się dużymi walorami krajoznawczo-przyrodniczymi, historycznymi i architektonicznymi, zwiększając ich rozpoznawalność zarówno w kraju jak i za granicą. Stworzenie wysokiej jakości tras rowerowych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą techniczną pozwoli na korzystanie z atrakcji turystycznych Małopolski nie tylko posiadaczom specjalistycznego sprzętu (rowery górskie, crossowe) lecz także osobom korzystającym z rowerów miejskich lub trekkingowych, dedykowanych do uprawiania turystyki rowerowej. Przełoży się to na zwiększenie liczby osób odwiedzających miejsca należące do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Realizacja zaplanowanych tras rowerowych wpłynie na podniesienie konkurencyjności oferty turystycznej Małopolski oraz przyczyni się do zrównoważonego rozwoju województwa. Powstanie sieci tras rowerowych stanowić będzie impuls sprzyjający rozwojowi małej przedsiębiorczości. Prognozowany jest rozwój sektora usług, ukierunkowanego zarówno na obsługę zwiększonego ruchu turystycznego (np. rozwój agroturystyki, powstanie nowych miejsc noclegowych) jak i utrzymanie nowo powstałej infrastruktury technicznej. Rezultatem takiej działalności będzie aktywizacja społeczna oraz restrukturyzacja zawodowa w regionie. Lokalizacja przebiegu tras na terenach całkowicie odizolowanych od ruchu samochodowego bądź wykorzystujących odcinki dróg o niewielkim natężeniu ruchu pozwoli na minimalizację ryzyka kolizji i zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów redukując koszty wypadków drogowych. Reasumując, realizacja inwestycji, poza celem bezpośrednim jakim jest zwiększenie liczby osób korzystających z atrakcji turystycznych regionu, wygeneruje długofalowe społeczno–gospodarcze oddziaływanie, którego efekty wykraczają poza natychmiastowe skutki dla otoczenia, grup docelowych, realizatora projektu. Przedmiotowe efekty będą odczuwalne w horyzoncie czasowym wykraczającym poza okres realizacji projektu oraz okres trwałości projektu.

Galeria

EuroVelo11 Czchów – Wróblowice - zdjęcie w galerii nr 1 EuroVelo11 Czchów – Wróblowice - zdjęcie w galerii nr 2 EuroVelo11 Czchów – Wróblowice - zdjęcie w galerii nr 3 EuroVelo11 Czchów – Wróblowice - zdjęcie w galerii nr 4 EuroVelo11 Czchów – Wróblowice - zdjęcie w galerii nr 5 EuroVelo11 Czchów – Wróblowice - zdjęcie w galerii nr 6 EuroVelo11 Czchów – Wróblowice - zdjęcie w galerii nr 7 EuroVelo11 Czchów – Wróblowice - zdjęcie w galerii nr 8