Województwo Małopolskie Województwo Małopolskie Unia Europejska Unia Europejska

Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej

Tytuł projektu: „Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 13 Pomoc techniczna, Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Informacje ogólne

Koszty całkowite projektu: 3.449.999,59 PLN

Koszty kwalifikowane projektu: 2.804.877,71 PLN

Koszt realizacji projektu dofinansowanego ze środków UE: 2.384.146 PLN

Umowa o dofinansowanie: Uchwała Nr 803/21 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu, dla którego Beneficjentem jest Województwo Małopolskie pt. „Przygotowanie dokumentacji dla zintegrowanej sieci tras rowerowych w ramach Pomocy Technicznej” w ramach Osi Priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Okres realizacji Projektu wynosi:
rozpoczęcie: 23.12.2020r.
zakończenie: 31.12.2022r.

Ogólna charakterystyka projektu

Turystyka rowerowa już od kilkunastu lat jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin turystyki w Europie. Aktywny wypoczynek na rowerze doskonale wpisuje się w filozofię zdrowego i aktywnego trybu życia. Turystyka rowerowa włącza się w nurt turystyki zrównoważonej, której podstawowym celem jest zintegrowanie działalności turystycznej z celami ochrony przyrody. Rozwój turystyki i rekreacji rowerowej w Polsce notuje w ostatnich latach niespotykaną dynamikę. W wielu miastach i regionach budowane i wytyczane są ścieżki i trasy rowerowe, promowany jest zdrowy tryb życia. Promowany jest rower jako sposób na spędzanie wolnego czasu oraz jako środek codziennej komunikacji. Na terenie Małopolski w perspektywie finansowej 2014-2020 podjęto realizację dużego projektu polegającego na stworzeniu zarysu a następnie konsekwentnej realizacji Zintegrowanej sieci Tras Rowerowych w Województwie Małopolskim. Wstępna koncepcja objęła swym zasięgiem około 1000 km tras, z czego w przywołanym okresie czasu udało się zrealizować (lub są w trakcie prac realizacyjnych) blisko 570 km tras.

Realizacja projektu spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem społecznym. Użytkownicy tras rowerowych, których ilość przerosła wszelkie przyjmowane na podstawie obliczeń przeniesienia ruchu rowerowego szacunki, wciąż domagają się dalszego ciągu realizacji. Bardzo pozytywnie oceniany jest standard tras rowerowych – co przekłada się na przyciąganie turystów o zróżnicowanych potrzebach (rodziny z dziećmi, osoby niepełnosprawne, osoby rozpoczynające przygodę ze sportem, czy wreszcie osoby planujące wielodniowe, długodystansowe wycieczki rowerowe).
Wychodząc naprzeciw jednoznacznym oczekiwaniom społecznym planowana jest kontynuacja realizacji sieci tras w kolejnej perspektywie finansowej. Aby skrócić czas realizacji inwestycji docelowych optymalnym rozwiązaniem jest przygotowanie dokumentacji technicznej
z udziałem środków Pomocy Technicznej. Pozwoli to na realne skrócenie czasu potrzebnego do oddania w użytkowanie kolejnych dziesiątek kilometrów tras.

W ramach projektu przewiduje się:

1) Opracowanie dokumentacji technicznej, tj. projekty budowlane i wykonawcze oraz projekty organizacji ruchu wraz z uzyskaniem zgody właściwych organów na prowadzenie robót budowlanych w oparciu o obowiązujące przepisy, a także oszacowanie kosztów inwestycji dla następujących odcinków tras:
– VeloRaba odcinek Kasinka Mała – Myślenice
– VeloRaba odcinek Myślenice – Gdów
– VeloRaba odcinek Gdów – Stanisławice
– VeloRaba obiekty mostowe
– VeloSkawa odcinek Ponikiewka – Zapora Świnna Poręba
– VeloSkawa odcinek Podolsze – Łączany
– VeloDunajec „Zerwany Most”

2) Opracowanie koncepcji programowej wraz z PFU dla odcinka:
– VeloSkawa odcinek Ponikiewka – Podolsze